Обществено обсъждане

Обществено обсъждане на предложение за приемане на проект за бюджет 2013 година на Община Велико Търново

План – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година и инвестиционна програма за 2013 година

Етикети:  
 
Дата откриване: 28.01.2013
Дата приключване: 04.02.2013
Брой коментари: 11
Брой одобрения: + 24 / - 7
Активни граждани: 13
0

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2013 ГОДИНА, ПЛАН – СМЕТКИ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ЗА 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2013 ГОДИНА .

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал. 7, чл.12, чл.27, чл.42, ал.2 от Закона за Общинските бюджети, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

0

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2013 година по приходната и разходната част в размер на 57 874 255 лева, в това число:

0

» приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 30 046 131 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 27 653 581 лева, капиталови разходи – 2 392 550 лева.

0

» приходи и разходи за местни и делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 27 828 124 лева в т.ч.: текущи разходи – 23 708 160 лева, капиталови разходи – 4 119 964 лева /Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3А, Приложение 3Б/

0

2. На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

0

» капиталови разходи в размер на 383 330 лева;

0

» погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 730 440 лв.;

0

» Разходи за лихви по заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 50 000 лв.;

0

»Текущи ремонти по бюджета на Община Велико Търново за 2013 година – 36 680лева.

0

3. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година в размер на 17 455 893 лева по Приложение 19, както следва:

0

» 991 000 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 480 800 лева;

0

» 500 000 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;

0

» 10 443 379 лева от други извънбюджетни средства;

0

» преходен остатък от целеви трансфер – СБ - неотложни аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля - 133 875 лева;

0

» преходен остатък от целеви трансфер - СБ - неотложни аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница - 116 005 лева;

0

» Реконструкция на футболен терен на стадион "Ивайло" - Велико Търново с международни размери 115 x 78 м. – 600 000 лева;

0

» РНБ "П.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - копирна техника - 8 000 лева

0

» РНБ "П.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - мобилен компютър 2 броя - 3 000 лева;

2

» РНБ "П.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - компютърни графични работни станции 2 броя - 5 000 лева;

1

» РНБ "П.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - специализиран софтуер - 2 500 лева;

0

» ОУ с. Церова кория - котел парова инсталация - 36 940 лева;

0

» Център за социална рехабилитация и интеграция – електро стимулатор LOTUS-8M - 1 800 лева;

0

» Дневен център за деца с увреждания - електро стимулатор THETA500 - 2 000 лева;

0

» Изграждане на многофункционална зала СОУ "Емилиян Станев" -1 004 076 лева;

0

» Ремонтни и рехабиталиционни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране - 1 237 276 лева;

0

» собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 2 371 042 лева;

0

4. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

0

5. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност.

0

6. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на грантовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, свързани със създаване на фонд за поддръжка на придобитите по проекта активи, дава съгласие средствата в размер на 12 614 лева да бъдат заложени в бюджета на Община Велико Търново на десет равни части в периода 2012-2022 година.

0

7.1. С цел гарантиране устойчивостта на проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” създава самостоятелна дейност към Регионален исторически музей с минимум 8 щатни бройки с месечен лимит за възнаграждения 5 500 лева, съгласно Приложение 16 , раздел „Осигуряване устойчивост по финализирани проекти с Европейско финансиране, съгласно ДБФП”;

0

7.2. Приема максимален размер на генерирани приходи, съгласно финансов анализ, дисконтирани към 2013 година по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” в размер на 301 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона и разходи в размер на 301 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона, дисконтирани към 2013 година.

0

8. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №7/:

2

8.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2013 г. е 2 400 000 лева;

0

8.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2013 година не може да надвишава 6 782 590 лева;

0

8.3. Годишния размер на плащанията по дълга за 2013 година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2012 година на Община Велико Търново.

0

9. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2013 година по приходите в размер на 34 593 735 лева и по разходите – 33 707 125лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №8 към §26 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2013 год.

0

10. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2013 година е 250 000 лева. Размера на просрочените задължения от 2012 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2013 година са в размер на 39 240 лева.

0

11. Приема план – график за разплащане на просрочените задължения /Приложение 4/

0

12. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2013 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

0

» за делегирани от държавата дейности:
-заплати и вноски за осигурителни плащания;
-социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
-медикаменти;
-храна;
-отопление, осветление;
-издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
-други разходи

0

» за местни дейности:
-плащания по обслужване на общинския дълг;
-заплати и вноски за осигурителни плащания;
-ремонт на общински пътища;
-социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
-храна;
-медикаменти;
-отопление, осветление;
-издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
-други разходи

0

13. На основание чл. 33 , ал.2 от ПМС №1/09.01.2013 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. №5300-440/16.01.2013 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/ по Приложение №10.

0

14. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 33 , ал.3 от ПМС №1/09.01.2013 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на 8 575 лева.

0

15. На основание чл.27 от ПМС №1/09.01.2013 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

0

» до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;

0

» над 30 километра – 80% от стойността на билетите или картите за пътуване;

0

» при възстановяване на средства от Централния бюджет стойността на билетите или картите за пътуване се изплащат до размера на фактически възстановените такива

0

15.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.27, ал.2 от ПМС №1/09.01.2013 година /Приложение № 12 /.

0

15.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 12А/

0

15.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 15.1.

0

16. На основание чл. 30, ал.2 от ПМС №1/09.01.2013 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

0

17. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2013 година, утвърдени с настоящото решение;

0

18. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2013 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.

0

19. Съгласно чл. 28, ал.1 от Закона за общинските бюджети определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение 15/ и бюджетните им сметки /Приложение №3А/;

0

20. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител.

0

21. На основание чл.13, т.3 от ПМС №1/09.01.2013 година, определя размера на представителните разходи – 60 000 лева.

0

22. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

0

23. Възлага на кмета на общината:

0

23.1 Съгласно чл. 28, ал.2 от Закона за общинските бюджети да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

0

23.2. Съгласно чл. 28, ал.3 от Закона за общинските бюджети да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

0

23.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

0

24. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2013 година / чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §40 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г. /, да:

0

24.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

0

24.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

0

24.3. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и не се променя предназначението на средствата в края на годината.

0

24.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

0

24.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

0

24.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

0

25. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

0

26. Фонд „Инициативи на местните общности” за 2013 година разполага със средства в размер на 180 000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос да е не по-малко от 30 % от бюджета на проекта. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.

0

27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2013 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

0

28.1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.52, ал.2 от Закона за общинската собственост, считано от 01.05.2013 година, закрива ОП „Пазари”.

0

28.2. Възлага на Кмета на общината да предприеме нужните правни и фактически действия, във връзка с прекратяването на дейността на ОП „Пазари” в срока по т.28.1.

0

29. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 357 000 лева по Приложение № 13, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”.

0

30. Приема Културен календар, съгласно Приложение №17.

0

31. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2013 и Инвестиционната програма за 2013 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2013 г.

0

32. При надхвърляне на лимитите за телефонни разговори и интернет трафик, определени със Заповед на ръководителя на бюджетната структура, събирането на средствата да става с удръжка от възнаграждението, чрез търсене и налагане на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо служителите на трудови и служебни правоотношения и приравнени на трудовите правоотношения. Правото не се упражнява в случай на форсмажорни обстоятелства

0

33. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2013 г. в предоставените за стопанисване и управления обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 20/

0

33.1 Всички приходи от музейни обекти да постъпват по бюджетната сметка на Община Велико Търново – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и да се разходват съгласно програмата след одобрение от Кмета на Община Велико Търново;

0

33.2 При преизпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство през 2013 година.

0

34. Във връзка с т.2.2 от Решение 393/25.10.2012 година на Великотърновски общински съвет утвърждава критерия „Дължина улици” по Приложение №21.

Коментари към документа

 
3 2
от Тихомир Иванов     30.01.2013 16:09

Адмирации за предложението

5 1
от Виктория Колева     30.01.2013 16:01

Браво на кмета Даниел Панов , че е наредил всичко да е прозрачно.

3 1
от Стела Пискова     30.01.2013 15:56

Бреей, старата столица - с нова придобивка:) Харесва ми, че сте в крак с времето и всеки път, когато идвам в търново го намирам за все по-хубаво. Радвам се, че вече и сайта е хубав и достъпен

5 1
от Николай     30.01.2013 11:59

Изключително съм впечатлен от лесния начин за изказване на мнения и предложения. Поздравления !!

Сега оставам и само някой от общината да ги "чуе" ;-)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.