Вътрешен одит

Звено "Вътрешен одит" е изградено в Община Велико Търново, в изпълнение на изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, считано от 01.05.2006 г.

Основната цел на звеното за вътрешен одит е да осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Община Велико Търново, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към кмета на общината.

Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешен одит и в търговските дружества по чл.61 от Търговския закон и в лечебните заведения-търговски дружества с общинско участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит.

Звено "Вътрешен одит" е пряко подчинено на кмета на общината и докладва резултатите от извършените одити и за дейността по вътрешен одит директно на кмета на общината.

Функции на звено „Вътрешен одит”:

 1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство, международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
 2. изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от кмета на общината и съгласуват с Одитен комитет на Община Велико Търново;
 3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
 4. дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
 5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета на общината;
 6. проверява и оценява съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
 7. консултира кмета на общината и останалото ръководство на общинската администрация по тяхно искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
 8. докладва и обсъжда с кмета на общината и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
 9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага ръководителите на одитираните дейности при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
 10. изготвя и представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит, в срок до 28 февруари на следващата година, на кмета на общината и на Одитен комитет на Община Велико Търново. Годишния доклад, в срок до 10 март на следващата година, се изпраща на министъра на финансите чрез информационна система за финансово управление и контрол и вътрешен одит;
 11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.
Функции на Одитен комитет на Община Велико Търново:
 
Одитният комитет на Община Велико Търново е създаден на основание чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и се състои от 3 външни членове. Съставът на Одитния комитет е  определен съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.
Членовете на одитния комитет на Община Велико Търново са определени с Решение №1153 / 24.11.2022 г. на Великотърновския общински съвет. Мандатът на членовете на  одитния комитет е 3 години. Считано от месец март 2023 г., единият от членовете на Одитния комитет е освободен.
На проведените заседания на Одитния комитет са извършени следните дейности:
 • Приети са Статута на одитния комитет на Община Велико Търново и Вътрешни правила за дейността на одитния комитет;
 • Съгласуване на Статута и числеността на звеното за вътрешен одит към 01.01.2023 г.;
 • Съгласуване на Годишните планове за дейността по вътрешен одит за 2023 и 2024 г. и Стратегическия план за 2024-2026 г.;
 • Разглеждане и приемане с решение докладите за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2022 и 2023 г.;
 • Разглеждане и приемане с решение докладите за дейността по вътрешен одит за 2022 и 2023 г.;
 • Наблюдение на процеса по управление на риска – разгледани са Стратегията за управление на риска;
 • Наблюдение на процеса на финансово отчитане и на ефективността на системите за вътрешен контрол в общината.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.