Образование

Град Велико Търново е утвърдено средище за подготовка на кадри със средно и висше образование. Изградена е добра система за тяхното обучение, която е поверена на квалифицирани учителски кадри, възпитатели и хабилитирани специалисти с доказан висок професионализъм и богат професионален опит.

На територията на Община Велико Търново осъществяват дейност 22 детски заведения, 13 основни училища, 4 средни училища 3 профилирани гимназии, 5 държавни професионални гимназии в направление – туризъм, икономика, лека промишленост, електроника, строителство, 1 частна профилирана гимназия, 2 специални (помощни) училища.

Общинската образователна система е с модерна, обновена и добре поддържана материална база, която създава конкурентна среда, позволяваща на всяко дете да се развива, да се учи и да израства като здрава, интелектуално и морално изградена личност, мотивирана според своите желания, възможности и приоритети.

В сферата на висшето образование обликът на Община Велико Търново се определя от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, който е втория университет по големина в България и е наследник на просветните и културни традиции на знаменитата търновска книжовна школа от ХІV век. ВТУ предлага обучение в хуманитарни и икономически профили, в 7 факултета: филологически, историко-юридически, изобразително изкуство, педагогически, православен богословски, стопански и философски. Броят на студентите, които се обучават във ВТУ са повече от 10 000 в над 60 специалности. Ежегодно по повод празника на българските студенти Община Велико Търново присъжда Академична награда в размер на 5 000 eвро.

Във Велико Търново се намира и най-голямото и най-старото висше военно училище в България – Националния Военен Университет „Васил Левски”. По случай Националния празник на Република България – 3 март, Община Велико Търново присъжда Академична награда в размер на 3 000 евро.

Основните цели и задачи във връзка с развитието на образованието в Община Велико Търново са насочени към:

  • привеждане на образователната система в съответствие с новите образователни закони;
  • оптимизиране и актуализиране на училищните планове и програми съобразно държавните образователни изисквания и нуждите на съвременното развитие;
  • разкриване на нови специалности, адекватни на потребностите на бизнеса, съобразно пазара на труда за успешна реализация на младите хора;
  • осъвременяване и модернизиране на наличната материална база;
  • постигане на максимален обхват при подлежащите на задължително образование и по-пълноценното интегриране на деца от малцинствата в системата на образованието;
  • осигуряване на необходимите условия за обучение на деца със специфични потребности и обхващане в максимална степен на децата в системата на образованието;
  • партньоство и сътрудничество с побратимените градове на Велико Търново, проучване и усвояване на положителния опит на техните образователни системи;
  • активно участие и оползотворяване възможностите на европейските правителствени и неправителствени програми за повишаване качеството на образователните процеси.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.