Достъп до информация

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна. 
1) Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.
2) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.
 
Писмени заявления за достъп до обществена информация се приемат  всеки работен ден
от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа в Общинския център за услуги и информация на граждани /ОЦУИГ/
гр. Велико Търново, пл.„Майка България” № 2 /сградата на общинска администрация/
тел.: 062/619 107
 
Заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подавани и чрез платформата за достъп до обществена информация по чл.15в от Закона за достъп до обществена информация, както и на официалната електронна поща на Община Велико Търново – mayorvt@vt.bia-bg.com. В тези случаи не е необходим подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 
Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в ОЦУИГ, които ги представят в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система на Община Велико Търново.
 
Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация.
 
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.
Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.
 
За улеснение на гражданите е изготвено заявление – образец за достъп до обществена информация, което се поставя на видно място в ОЦУИГ и се публикува на официалната интернет-страница на Община Велико Търново.
 
Заявление за достъп до обществена информация
 
Организацията и редът за предоставяне на обществена информация са регламентирани във Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Велико Търново.
 
Мястото за получаване/преглед/четене на информацията се определя с решението за предоставянето ѝ.
 
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени в Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.
 
Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация
 
Заплащането на разходите за предоставяне на обществена информация се извършва на място – в касата на ОУЦИГ или чрез банков превод по следната сметка на Община Велико Търново:
 
BG 36 SOMB 9130 31 24758000
BIC КОД : SOMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА АД
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
 
 
ВАЖНО!
Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон /чл.7 от ЗДОИ/.        
 
Списък на категориите информация, класифицирани като „служебна тайна” в Община Велико Търново.

Разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България /чл.8 от ЗДОИ/.
 
Законът за достъп до обществена информация не се прилага за достъпа до лични данни /*/.
 
*„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.