Условия за ползване

Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между Община Велико Търново и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от Община Велико Търново.

Осъществявайки достъп до уеб сайта на Община Велико Търново, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание на сайта

Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страниците на Община Велико Търново е със защитени авторски права. Въпросните текстове и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Община Велико Търново и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Община Велико Търново не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Община Велико Търново си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Община Велико Търново се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън Община Велико Търново, принадлежат на автора си. Община Велико Търново не носи отговорност за тяхната истинност и коректност.

Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове. За единствено автентични се считат текстове, публикувани в Официалният раздел на сайта. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст заверен със сответните реквизити – подпис, печат, изх. № и др.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Община Велико Търново не е отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Община Велико Търново е била предупредена за вероятността за такива вреди.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на Община Велико Търново е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Община Велико Търново и този уеб сайт.

Защита на авторските права

Община Велико Търново и разработчиците на интернет сайта са собственици на идеята и всички приложения и модули на сайта www.veliko-tarnovo.bg. Автор на всички публикации и материали в сайта е Община Велико Търново. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Община Велико Търново и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

При използването на материали от интернет страниците на www.veliko-tarnovo.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго.

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви Община Велико Търново може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Община Велико Търново няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

Забранена и непозволена употреба

Потребителят няма право да събира информация от сайта на Община Велико Търново, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновенността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

Община Велико Търново си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на Община Велико Търново и унищожите материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.