Строителство и устройство на територията

Дирекция „Строителство и устройство на територията” при Община Велико Търново е структурирана в четири отдела: Отдел „Техническа инфраструктура”, Отдел „Околна среда”, Отдел „Устройство на територията ” и Отдел „Териториално развитие”.

Отдел „Техническа инфраструктура” е с основни функции съсредоточени в областта на контрола и координацията по устройство на територията на Община Велико Търново в частта техническа инфраструктура.

Отдел „Околна среда” осъществява политиката на Община Велико Търново, като прилага на практика нормативните актове, касаещи опазването на околната среда, ръководи изцяло планирането, проектирането и изграждането на обектите и дейностите по околната среда.

Отдел „Устройство на територията” съвместно с Главния архитект на Община Велико Търново осъществява политиката по устройство на територията съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба.

Отдел „Териториално развитие” реализира дейностите по възлагане, изготвяне, одобряване, актуализиране и прилагане на общия и ПУП на населените места на територията на Община Велико Търново.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.