Модул за SMS паркиране

Община Велико Търново урегулира и пряко или косвено участва във всички публични транспортни услуги, сформиращи така наречената градска мобилност. В нея влизат:  секторни направления, като градски транспорт; интелигентни транспортни системи; общински услуги по паркиране; системи за информиране на пътниците и гражданите за услугите в сектора.

Платформа eCity

eCity е платформа, чрез която се реализира единен и унифициран подход по реализацията на електронно управление на община Велико Търново. Платформата касае оптимизация на административните процеси в общината и общинските структури, както и е с ключов приоритет по осигуряване на един лесен и достъпен интегриран подход за комуникация на гражданите и бизнеса с общината и нейните структури. Към момента са реализирани и внедрени основите на платформата, интегрирана е с националната шина за достъп до ресурси от централните регистри посредством АИСКАО платформата, доставена и реализирана чрез програма с европейско финансиране, по която община Велико Търново бе избрана от министерски съвет за пилотна администрация. Внедряването на тази платформа вече позволява едно качествено ново развитие във всички направления на услугите на общината.

Модул за SMS паркиране

Модулът за SMS паркиране поддържа и улеснява извършването на процесите по SMS паркиране, проверка, заскобяване и отскобяване на автомобили, получаване на справки в реално време и т.н.

Цели

Чрез настоящият проект е реализирано надграждане на модула за SMS паркиране в Община Велико Търново. На следващата диаграма е показан общ изглед на модула за SMS паркиране и платформата eCity:

Функционални изисквания към модула/системата, предмет на разширение или изменение

На база вече реализираните системи и направени инвестиции в платформи, инфраструктура и реорганизация на бизнес процесите, се възложени и реализирани следните задачи:

 1. Надграждане на модула за SMS паркиране с оглед предоставяне на възможност за добавяне на следните публично достъпни електронни услуги на портала на общината:
  1. Получаване на пълна своевременна информация за планирани дейности и режим на работа на общинските структури, свързани с паркирането;
  2. Проверка за заскобен автомобил и създаване на услуга за информиране на водача посредством мобилния му телефон;
  3. Проверка за репатриран автомобил;
  4. Реализация на възможности за интеграция на платформата eCity с допълнителни източници на информация (напр. за проверка на платени такси и данъци, за сключена гражданска отговорност и др.), необходими за реализирането на съпътстващи и бъдещи потенциални услуги (напр. служебен абонамент, предплатени карти, city карта).
 1. Надграждане на платформата eCity и интеграция с предоставените от модула за SMS паркиране услуги.

Следващите диаграми показват примерен изглед на надграден профил в платформата eCity, както и няколко справки/услуги, достъпни след интеграцията:

Нефункционални изисквания към модула/системата

 1. Създаване на технологични предпоставки за оптимизиране на разходите по обслужване на SMS каналите и увеличаване на месечните приходи на общината от тези канали;
 2. Преизползване на доставената в общината техника, сървъри и комуникационно оборудване по друг проект с европейско финансиране и оптимизиране на месечните разходи за управление на операциите на модула за SMS паркиране;
 3. Уеб-базираният потребителски интерфейс на системата е реализиран на български език, консистентен и лесен за употреба.
 4. За уеб-базираният потребителски интерфейс се поддържат следните browsers:
 • Windows: MS IE 8+, Google Chrome 30+, Mozilla Firefox 25+
 • MacOS: Google Chrome 30+, Mozilla Firefox 25+, Apple Safari 6+

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.