Административна информационна система за комплексно административно обслужване

 

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса" с Възложител Администрацията на Министерския съвет, е разработена Административна информационна система за комплексно административно обслужване (АИСКАО).

КАКВО Е АИСКАО?

АИСКАО е моделна софтуерна система, която ще подпомогне администрацията при реализиране на основните принципи на комплексно административно обслужване.

Тя е собственост на администрацията на Министерски съвет и се предвижда да бъде предоставяна безвъзмездно на централните и местните власти за подпомагане въвеждането на комплексно административно обслужване.

АИСКАО е изградена на модулен принцип, позволяващ гъвкавост при внедряването в зависимост от текущото състояние в администрациите: информационни системи, процеси, организационна структура. В системата са заложени основните функционалности по организиране и управление на процесите по предоставяне на комплексни административни услуги, като те са съобразени с Базисния модел за комплексно административно обслужване и изискванията на Закона за електронно управление и подзаконовата нормативна уредба.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНА АИСКАО НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ?

АИСКАО осигурява на администрациите средство, с което да се обезпечи технически въвеждането или оптимизацията на комплексното административно обслужване като се:

 • въведе практика за заявяване на услуги по електронен;път, по пощата, а в перспектива и по телефона;
 • улесни работата на звената в администрацията като автоматизира документооборота и движението на преписките по услугите;
 • въведе ефективна практика на взаимодействие с други администрации с цел автоматизиран служебен обмен на данни, необходими за предоставянето на услугите;въведе възможност за комбиниране на различните канали за достъп до услуга - например услугата се заявява на гише, декларира се желание документът да бъде получен по пощата или да бъде свален от интернет, без да се налага повторно посещение в администрацията. По този начин реално ще могат да бъдат използвани предимствата на информационните технологии, без да бъдат ограничавани гражданите, които нямат електронен подпис;
 • съкрати значително сроковете и разходите за предоставяне на услуги.

КАКВО ДАВА АИСКАО НА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ?

Чрез АИСКАО администрацията предоставя на гражданите и фирмите, в качеството им на потребители на административни услуги, следните възможности:

 • заявяване на административни услуги по различни канали: интернет, на гише, по пощата;
 • получаване на резултата от административните услуги: интернет, на гише, по пощата;
 • проследяване на статуса на услуга и достъп до официалния раздел на преписката през интернет;
 • заявяване на услугата само с минимум документи, без да се налага прилагане на удостоверителни материали, издавани от други администрации;
 • по-кратки срокове и по-ниска цена за административно обслужване.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА АИСКАО?

Публично уеб приложение, достъпно за граждани

Основни функции:

 • заявяване на административна услуга, чрез попълване на заявление, подписано с електронен подпис;
 • заплащане на услугите по електронен път чрез виртуален POS терминал или сайт за електронно разплащане;
 • проследяване статуса на административната услуга;
 • подаване на допълнителни документи към заявлението за административна услуга;
 • достъп до официалния раздел на преписката и документите, класирани в него.

Приложение за служители от звената за административно обслужване

Основни функции:

 • приемане и обработка на заявления за административни услуги, получени през публичното уеб приложение, по пощата или на гише;
 • проверка за редовност на заявленията за административни услуги;
 • автоматизиран процес на движение на преписките;
 • контрол на изпълнението на етапите на административните услуги;
 • извличане или подаване на данни от вътрешни специализирани системи на администрацията;
 • извличане или подаване на данни от регистри на централната администрация;
 • обмен на електронни документи през ЕСОЕД;
 • изготвяне на резултата от услугата.

Приложение за администриране и подсистема за сигурност:

Основни функции:

 • управление на ведомствените номенклатури;
 • поддържане на регистри и документи;
 • конфигуриране на процесите по предоставяне на административните услуги: етапи, задачи, отговорници, последователност на изпълнение;
 • конфигуриране на връзките с външни системи: формат на съобщенията, трансформации на данните;
 • управление на потребители и роли;
 • наблюдение и ежедневно обслужване чрез системни журнали.

Модули за интеграция с външни системи.

В модулите за интеграция се конфигурират интерфейсите за обмен на данни с:

 • бекофис системи на администрацията: регистри, специализирани информационни системи и др.;
 • автоматизираната среда за обмен на данни с регистрите на централната администрация;
 • ЕСОЕД.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ЕДНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЗА ДА ВНЕДРИ АИСКАО?

За да внедри АИСКАО, една администрация трябва да:

 • получи инсталационния пакет на системата от администрацията на Министерски съвет;
 • осигури необходимата инфраструктура за внедряването: сървъри, дисково пространство, лицензи за базов и системен софтуер, мрежова свързаност, работни места;
 • определи услугите за реализация и да направи при необходимост препроектиране и усъвършенстване на работните процеси, така че да покрият принципите на КАО;
 • направи необходимите промени във вътрешните правила и нормативната уредба, регламентиращи предоставянето на услугите;
 • конфигурира процесите на услугите в АИСКАО;
 • реализира необходимите интеграции на АИСКАО със съществуващи информационни системи в администрацията и външни регистри;
 • проведе обучение на служителите, ангажирани с предоставянето на услугите и експлоатацията на АИСКАО.

Административна информационна система за комплексно административно обслужване

Бенефициент: Администрация на Министерския съвет

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Договор № КБ 11-31-2/ 13.10.2011г.
www.opac.government.bg

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.