Обществено обсъждане

Покана относно: обществено обсъждане, предложение за поемане на дългосрочен общински дълг през 2023 година

На основание чл.4, т.1 и чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.3 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг, инж. Даниел Панов - Кмет на Община Велико Търново КАНИ Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане, относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг през 2023 година. Общественото обсъждане ще се проведе на 15.12.2022 година /четвъртък/ в Голямата зала на Община Велико Търново от 10.30 часа.

Етикети:  
 
Дата откриване: 15.11.2022
Дата приключване: 15.12.2022
Брой коментари: 0
Брой одобрения: + 0 / - 0
Активни граждани: 0
0
Обект на дълга  - Реализация на проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкобхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”. Целта на проекта е подобряване проходимостта през европейски коридори  4, 7 и 9 в трансграничния регион на България и Румъния чрез преодоляване  неудобството на невралгичните участъци в рамките на европейските коридори и техните кръстовища с държавни пътища и друга градска инфраструктура. С  реализирането  на  предвидените  дейности  ще  се  постигнат  конкретни  резултати в следните направления:
0
    Рехабилитация и реконструкция на ул. Опълченска от връзката с път III-514 до връзката с път E-85 (I-5)”; „Рехабилитация и реконструкция на улици „Теодосий Търновски“ от пътна връзка с улица „Магистрална“ (ПЪТ Е772(I-4)) до улица „Димитър Найденов“,  улица „Димитър Найденов“ от улица „Теодосий Търновски“ до улица „Сливница“, улица „Сливница“ от улица „Димитър Найденов“ през улица „Григорий Цамблак“ до улица „Климент Охридски“, улица „Григорий Цамблак“ от улица „Сливница” до ново премостване на река „Янтра“ и улица „Ксилифорска” от ново премостване на река „Янтра“ до път ІІІ-514.
Премостването на река „Янтра“ се предвижда с изграждането на две нови съоръжения, както следва:
0
    Мостово съоръжение над р. „Янтра“ при км 1+400; Мостово съоръжение над р. „Янтра“ при км 2+810.
0
Размер на дълга -  6 380 000 лева;
0
Валута на дълга: лева;
0
Източник на финансиране - „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД;
0
Начин на обезпечаване – настоящи и бъдещи приходи на Община Велико Търново по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл.52, ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също за обект на особен залог;
0
Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка, определена и актуализирана от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД; Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.
0
Настоящата покана и подробна информация за проекта ще намерите на официалната страница на Община Велико Търново на следния линк:
0
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/obyavi-i-sobsheniya/obshtestveno-obsazhdane/obshestveno-obszhdane-2022-godina/

Коментари към документа

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.