Обществено обсъждане

Обществени консултации по предложението за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR

Етикети:  
 
Дата откриване: 04.09.2019
Дата приключване: 20.09.2019
Брой коментари: 0
Брой одобрения: + 0 / - 0
Активни граждани: 0
0
Уважаеми съграждани,
Община Велико Търново в сътрудничество с още пет общини (Столична община, Община Бургас, Община Русе, Община Стара Загора и Община Монтана) разработи проект за поетапно преминаване на домакинствата от отопление на дърва и/или въглища към алтернативно екологично отопление. Това е първият одобрен от Европейската комисия по Програма LIFE интегриран проект за България. Главната цел на интегрирания проект е подобряване качеството на въздуха в тези общини.  Основният инструмент за постигане на целта е разработване и прилагане на Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Замърсяването на въздуха с фини прахови частици във Велико Търново е в резултат най-вече от използването на дърва и въглища за битовото отопление и  емисиите от транспорта. Фокусът на дейностите в интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR“ е към намаляване на замърсяването на атмосферния въздух от битово отопление на домакинствата с дърва и въглища. Като част от изпълнението на проекта се разработи детайлна Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата във Велико Търново. Предложението за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в шестте града, включително и за Велико Търново е разработена от Експертения център, създаден специално за целите на интегрирания проект, като в процеса на разработването й участваха широк кръг от висококвалифицирани експерти – инженери, икономисти, еколози и други специалисти. При разработването на Схемата са взети предвид и са съобразени всички изисквания и условия на проекта, в т.ч:
    че в Схемата могат да участват само домакинства, които се отопляват на дърва и/или въглища и желаят да преминат към отопление с пелети или природен газ като могат да кандидатстват за безвъзмездно получаване само на посоченото в Схемата като вид и мощност допустимо отоплително оборудване на природен газ или на пелети. Във Формуляра за кандидатстване кандидатите могат при желание да кандидатстват, както за отоплителен уред на природен газа, така и на пелети, като посочат кое желание е първо и кое желание е второ и в зависимост от приоритизирането по допълнителните критерии ще бъдат уведомени за кое отоплително оборудване са класирани  че Схемата ще се реализира на два етапа (пилотна фаза, в която ще участват 70 домакинства и основна фаза в която ще участват 478 домакинства). в резултат на изпълнение на Схемата да се намалят годишните емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) с 8,25 т/година за да участват в Схемата кандидатите трябва да отговарят на критериите за допустимост, посочени в Схемата, а така също, в случай на по-голям брой кандидати, които отговарят на критериите за допустимост, те ще бъдат оценявани по допълнителни критерии, въз основа на информацията във Формуляра за кандидатстване, който всеки кандидат ще подаде до общината за участие в Схемата за участие в Схемата могат да участват кандидати, чиито жилища, които се отопляват на дърва и/или въглища се намират в териториалния обхват на града, посочен в Схемата. В зависимост от броя на кандидатите, които подадат Формуляри за кандидатстване и отговарят на изискванията за допустимост за участие в Схемата, впоследствие териториалния обхват може да се разшири за участие и на домакинства извън първоначално определения в сега публикуваната Схема на териториален обхват участниците в Схемата са съгласни да предадат безвъзмездно старите печки и друго отоплително оборудване, което използват за отопление за последващо рециклиране, а така също след като бъдат одобрени за участие в Схемата са съгласни да подпишат договор с общината (договорът е също част от документите, които са публикувани с настоящата покана).
            Към настоящата покана публикуваме предложението за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата във Велико Търново; предложението за Формуляр за кандидатстване за участие в Схемата с приложени към него декларации; проект на договор между участниците в Схемата и общината, както и други документи, които можете да намерите на Интернет страницата на Община Велико Търново в раздел „Околна среда“ на следния адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/ В одобрения интегриран проект са предвидени консултации и обсъждане с основните заинтересовани страни - населението, общинската администрация и други институции и организации чрез публикуване за обществен достъп в петнадесетдневен срок на предложенията за Схемата, Формуляр за кандидатстване, договор с общината и др.. Като част от обществените консултации, проектът предвижда след като изтече срока за  обществения достъп в общината  да се проведе среща – кръгла маса със заинтересованите страни за обсъждане на получените мнения и препоръки по предложената Схема. След провеждането на кръглата маса на 20 септември 2019 г., 11:00 ч., в Нова зала на Община Велико Търново, Схемата с всички документи към нея ще бъде финализирана и ще бъде отправена покана към домакинствата да подават в общината Формуляри за кандидатстване. Впоследствие ще се извърши преглед на подадените документи, подготвителни работи и доставка на отоплителното оборудване за монтаж в жилищата на одобрените домакинства, който предвид изискваните от законодателството срокове за организиране и провеждане на доставката, ще се осъществи след края на предстоящия отоплителен сезон. Като част от процеса на обществени консултации очакваме гражданите, институциите и други заинтересовани страни да представят мнения и предложения по публикувания проект на Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата най-късно до 19 септември 2019г. на:
0
е-мейл: lifeipcleanair@veliko-tarnovo.bg или в деловодството на общината

Коментари към документа

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.