Обществено обсъждане

Проект правилник за вътрешния ред и организацията на работа в общински приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново

Етикети:  
 
Дата откриване: 09.09.2014
Дата приключване: 24.09.2014
Брой коментари: 0
Брой одобрения: + 0 / - 0
Активни граждани: 0
0
І. Общи положения. Настоящият правилник е изготвен на основание Закон за защита на животните /ЗЗЖ/; Закон за ветеринарномедицинска дейност /ЗВД/; Наредба № 41/10.12.2008г. за изискванията към обекти, в които се отглежда, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни; Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново; Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.
0
ІІ. Приемане на кучета в приюта. 1. В Общинския приют се настаняват безстопанствени животни, кастрирани и идентифицирани във ветеринарномедицинска амбулатория на изпълнител сключил, договор с Община Велико Търново. 2. На болни или наранени безстопанствени кучета, чието здравословно състояние не позволява да бъдат кастрирани, се оказва незабавна ветеринарномедицинска помощ. 3. Приемането се извършва от управителя или от ветеринарен лекар, който преценява здравословното състояние на кучето още при приемането. 4. Малки кучета /бебета/ се настаняват заедно с майката. 5. Болни и наранени кучета се настаняват в отделни помещения. 6. В отделно помещение се настанява доказано агресивно куче.
0
ІІІ. Хранене на кучета по възраст и тегло. 1.Кучета до 6 месеца а) Хранят се два пъти на ден, като едното хранене е на месна основа, другото смесено. б) Сухата или консервирана храна се разпределя на дажби според препоръката на производителя-до 400 грама. 2. Кучета до 1 година. а)Дажбата може да бъде хляб, гранулирана или консервирана кучешка храна. б)Хранят се два пъти дневно. Тегло в килограми Количество храна в грамове         От 6-10 кг 900 гр От 10-18 кг 1400 гр От 18-27 кг 2000 гр 3. Кучета над 1 година а) Хранят се 1 път на ден б) Дажбата може да бъде хляб, суха или консервирана кучешка храна. в) При температура на въздуха под 10 градуса, храната се поднася затоплена.
0
ІV. Условия за хранене и поене. 1. Храненето се извършва в купички-алпака с вместимост от 2 и 3 литра, според възрастта на кучето. 2. Поенето се извършва в купички-алпака с вместимост от 2 и 3 литра.
0
V. Грижи за кучетата. 1. Лицата, които се грижат за кучетата в приюта, проверяват един път дневно общото им състояние. 2. Не се допуска причиняване на страх, болка, страдание на кучетата. 3.Не се допуска извършване на ветеринарномедицински манипулации от лица без необходимата квалификация. 4.Кучета-компаньони, заловени като свободно скитащи, се връщат на собственика след като му се състави АУАН, съгласно разпоредбите на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново, предоставяне на паспорт на кучето, заплащане на разходите за обслужването и престоя на кучето в приюта, съгласно разпоредбите на чл.53, ал.З от ЗЗЖ и чл.175, ал.1 от ЗВМД. 5.Кучета се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони, като ги регистрират по чл. 174 от ЗВМД.За осиновените кучета се подържа регистър в който се записват трите имена на собственика и адреса. 6.При смърт на куче, по причина различна от евтаназията, се съставя протокол, в който се посочват времето, причината и/или диагнозата за смъртта, съгласно чл.45,т.7 от ЗЗЖ. 7.Умрелите кучета, се обезвреждат като се предават на екарисаж с “екарисажна бележка”, съгласно чл.259 от ЗВМД. 8.Отпадъците от храната на умрелите кучета /ако има такива/ се съхраняват в добре опаковани полиетиленови чували /торби/ до предаването им за обезвреждане в екарисаж.
0
VІ. Персонал.
0
1. Управител а)Предприема мерки при получаване на сигнали за изоставени животни б)Ръководи настаняването и грижите за животните в приюта. в)Прилага програма за намиране на нови собственици на настанените в приюта животни. г)Води дневник по чл.44, ал.1 т.4 от ЗЗЖ, в който вписва данните за настанените животни в приюта, както и дневник на осиновените. д)Контролира изпращането на данните от регистрите до Кмета на Община Велико Търново.
0
2.Ветеринарен лекар а)Ежедневно контролира здравословното състояние и спазва изискванията за защита и хуманно отношение към животните. б)Ръководи мероприятията по на дезинфекция, дезинсекция и дератизация в обекта. в)Ежедневно, сутрин със започването на работа извършва визитация на всички кучета. г)Води дневник за храненето на животните, в който се отразява вида и количеството на подадената храна. д)Извършва лечебно-профилактични манипулации и води задължителната ветеринарномедицинска документация.
0
3. Работници/хигиенисти. а)Според изискванията на чл.114 от Наредба № 41 на МЗХ, в приюта се осигурява 24 часово дежурство. б)В тази връзка екип от трима работници изпълнява графика за дежурства и полага грижи за настанените в приюта животни. Ангажиран е с храненето на животните, хигиена на обекта и пр. на настанените кучета. в)Един работник асистира и на ветеринарният лекар, при извършване на ветеринарномедицински манипулации.
0
VII. Дневник по чл.44, ал.1, т.4 от ЗЗЖ съдържа: 1.Дата и място на залавяне; 2.Дата на настаняване в приюта; 3.Индивидуални белези на животното; 4.Името и адреса на собственика /в случай на заловено скитащо домашно куче/; 5.Идентификационен номер на временния нашийник.
0
VIII. По данните от Дневниците, Управителят на приюта изготвя месечен отчет, който представя на кмета на Община Велико Търново.
0
IХ. В приюта за безстопанствени животни се води следната документация. 1.Дневник, в който се описват всички сигнали на граждани и юридически лица за наличие на безстопанствени кучета. 2.График за отпуските на служителите. 3.Дневник за инструктаж на служителите. 4.Дневник за дежурства. 5.Инвентарна и Аптечна книга 6.Амбулаторен дневник 7.Архивна и отчетна документация по заповеди, нормативи, ценоразписи, доклади, заявки и искания за разходвани средства и пр.
0
Х. Всички служители на общинския приют трябва да са преминали успешно курс по защита и хуманно отношение към животните, съгласно чл.43, ал.1,т.1-3 от ЗЗЖ.
0
I. Работно време 1. Лица, издирващи собствено /изгубено/ куче или лица, желаещи да осиновят куче, могат да посетят приюта в определените за целта дни: от понеделник до петък от 10.00-16.00 съгласно чл.43,ал.1, т.4 от ЗЗЖ. 2. Влизането на външни лица в приюта  без основателна причина  не се разрешава. 3. Не се разрешава едновременното посещение в обекта на повече от две външни лица, тъй като това не позволява адекватното им обслужване и в същото време се нарушава спокойствието на животните. 4. Посещенията на лица с цел осъществяване на обществен контрол, съгласно чл. 57 и чл. 58 от ЗЗЖ, се осъществява само след представяне на пълномощно от юридическо лице с нестопанска цел, което е изпълнило изискванията за регистрация, посочени в чл.57 от същия закон от /понеделник-петък/ от 10.00 до 16.00 часа. 5. Лица, които желаят да оказват съдействие в работата на приюта /под формата на разхождане на животните, хранене, гледане, чистене/ могат да го извършат след предварително уточнени в ОДБХ В. Търново и с Управителя на приюта график и правила за това. 6. Лицата по т.5 носят отговорност при извършване на горепосочените дейности при инцидент /нараняване, ухапване/ и при изгубване на кучето.
0
II. Дарения от граждани, фирми и организации за подпомагане дейността на Общинския приют под формата на храна, медикаменти, консумативи и други, се приемат по установения законов ред.
0
III. Мероприятия по дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД/ се извършват с цел намаляване числеността на преносители, причинители и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека.
0
Дезинфекция е метод и средства за обезвреждане на вредните микроорганизми във външната среда.
0
Дезинсекция е метод и средства за унищожаване на вредните членестоноги-паразити и преносителина инфекциозни болести по хората и животните.
0
Дератизация е метод и средства за унищожаване на гризачи
0
Дезакаризация- за унищожаване на акари. 1.Всички помещения на приюта се почистват ежедневно. 2.Дезинфекция на помещенията за настаняване и на клетките се извършва всеки път, когато се освобождават или на всеки седми ден. 3.Карантинното помещение се дезинфекцира след напускането на всяко животно. 4.Всички съдове, използвани за хранене и поене на кучетата се почистват ежедневно. 5. Да се извършва редовен контрол за наличие на вредители-бълхи, кърлежи, мухи, комари и гризачи. Дезинсекцията и дезакаризацията да се извърши съобразно биологичния цикъл на вредителите-през 14 дни през активния период пролет и есен и по преценка на ветеринарния лекар. 6. Използваните препарати за контрол на вредителите се предписват от ветеринарния лекар и се спазват инструкциите на производителя.
0
XIV.Предоставяне на публична информация с цел стимулиране на осиновяването. На интернет страницата на Община Велико Търново се подържа раздел „Общински приют за бездомни животни“, на който  постоянно се актуализира информация за постъпилите в приюта животни, подлежащи на осиновяване, придружена със снимков материал.

Коментари към документа

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.