Архив проекти на Община Велико Търново

   

 

Име на проект
 

 

Финансираща програма
 

 

Стойност на
проекта
 

 

Период на
изпълнение
 


Проект
„Културното наследство на Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“
 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
2009 - 2014


724 935,82 лв.

 

2015 г.
2017 г.

 

Проект
„Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново“

 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
2009 - 2014


413 029,87 лв.

2015 г.
2016 г.


Проект
“Възстановяване на функционирането на инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура на територията на община Велико Търново”
 

Фонд
“Солидарност“
на Европейския съюз

1 410 926,74 лв.

2015 г.
2015 г.


Проект
"Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново"
 

Оперативна програма
"Регионално развитие"

3 683 119,05 лв.

2012 г.
2013 г.


Проект
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на Община Велико Търново"
 

Национален
доверителен
ЕКО фонд

536 006,62 лв.

2012 г.
2013 г.


Проект
"Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Велико Търново"
 

Оперативна програма
“Регионално развитие"

6 256 646,65 лв.

2010 г.
2012 г.


Проект
"Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в град Велико Търново"
 

Оперативна програма
"Регионално развитие"

499 500,00 лв.

2011 г.
2013 г.


Проект
"Създаване и промотиране на иновативни културни събития - Летен оперен фестивал "Сцена на вековете"
 

Оперативна програма
"Регионално развитие"

463 338,00 лв.

2011 г.
2013 г.


Проект
"Изграждане и укрепване на свлачище в квартал Асенова махала” – Етап І
 

Оперативна програма
"Регионално развитие"
2007-2013

485 155,31 лв.

2010 г.
2012 г.


Проект
"Реконструкция, газификация и модернизация на детски градини "Райна Княгиня", "Иванка Ботева", "Мечо Пух" и детска ясла "Пролет" в Община Велико Търново”
 

Оперативна програма
"Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм"

1 303 723,03 лв.

2009 г.
2011 г.


Проект
„Работилница на мечтите” шанс за защитена заетост и социално включване в общността”
 

Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"

 

320 112,13 лв.

2009 г.
2011 г.


Проект
"Преходно жилище „Надежда” – шанс за социално включване
 

Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"

 

182 815,00 лв.

2010 г.
2012 г.


Проект
"Шанс за децата от дома", за изграждане на два ЦНСТ за деца от 3-18/20г. в ДДЛРГ "Пеньо и Мария Велкови"
 

Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"

 

177 493,98 лв.

2009 г.
2011 г.

 

Проект
"Достоен живот за хората в неравностойно социално положение"

 

Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"

 

113 297,00 лв.

2009 г.
2010 г.

 

Проект
„За по-добра грижа”

 

Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"

199 820,00 лв.

2010 г.
2011 г.


Проект
"Създаване и функциониране на услуга „Дневен център за пълнолетни лица”
 

Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси"

 

108 520,00 лв.

2010 г.
2012 г.


Проект
„Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в ДДЛРГ “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново и в ДДЛРГ “Христо Смирненски” село Балван”
 

Оперативна програма
„Регионално развитие”

1 755 103,00 лв.

2009 г.
2011 г.


Проект
"Реконструкция и модернизация на ОУ „Бачо Киро” с полудневна детска градина”
 

Оперативна програма
„Регионално развитие”

1 726 815,00 лв.

2008 г.
2010 г.


Проект
„Реконструкция на отоплителната система на регионална библиотека „П.Р. Славейков” и археологически музей – град Велико Търново”
 

Оперативна програма
„Регионално развитие”

271 219,00 лв.

2008 г.
2009 г.


Проект
„Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”
 

Оперативна програма
“Регионално развитие"

4 445 999,13 лв.

2010 г.
2012 г.


Проект
"Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”
 

Оперативна програма
"Околна среда"

43 560 617,00 лв.

2008 г.
2013 г.


Проект
"Подобряване прилагането на принципите на добро управление в Община Велико Търново"

 

Оперативна програма „Административен капацитет”

79 518,75 лв.

2013 г.
2014 г.


Проект
"Компетентни служители и ръководители в Община Велико Търново - добро общинско управление"
 

Оперативна програма
„Административен капацитет”

88 382,28 лв.

2013 г.
2014 г.


Проект
"Бяло, пурпурно, синьо, зелено - следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар"

 

Оперативна програма
"Регионално развитие"

436 052,79 лв.

2012 г.
2014 г.


Проект
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”
 

Национален
доверителен екофонд

3 839 513,05 лв.

2017 г.
2018 г.


Проект
„Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново”
 

Оперативна програма
"Развитие на
Сектор "Рибарство"
2007-2013

814 883,33 лв.

2012 г.
2013 г.


Проект
"Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново“

 

Оперативна програма
"Регионално развитие"

2 125 616,11 лв.

2011 г.
2013 г.


Проект
"Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – град
Велико Търново"
 

Оперативна програма
"Регионално развитие"

10 124 247,26 лв.

2012 г.
2014 г.


Проект
“Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново”
 

Оперативна програма
“Административен капацитет"

140 099,28 лв.

2014 г.
2015 г.


Проект
„Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”
 

Оперативна програма
“Регионално развитие"

549 960,00 лв.

2013 г.
2015 г.

 

Проект
“Първоначално залесяване на неземеделски земи“

 

Държавен фонд
Земеделие

649 060,66 лв.

2013 г.
2015 г.


Проект
„Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”
 

Оперативна програма
“Регионално развитие"

4 850 216,97 лв.

2013 г.
2015 г.


Проект
"Изграждане и функциониране на Областен информационен център –Велико Търново"
 

Оперативна програма
"Техническа помощ"

399 352,00 лв.

2011 г.
2014 г.


Проект
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”
 

Оперативна програма
"Околна среда"

33 463 212,71 лв.

2014 г.
2015 г.


Проект
„Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново”
 

Оперативна програма
"Добро управление"
2014-2020

314 982.00 лв.

2016 г.
2018 г.

 

Подсекцията е в процес на обновяване.

 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.