ДГ "Слънце"

Icon Правилник за дейността (484,7 KB) Icon Стратегия за развитие (335,9 KB)

ЦДГ "Слънце"

Характеристика на ДГ ”Слънце”

Демографски условия и социални потребности.

Целодневна детска градина „Слънце” е открита през 1965 год. и се намира в центъра на град Велико Търново. Разположена е в две сгради.Основната,специално построена сграда има четири обособени групи със самостоятелни просторни и слънчеви занимални,спални,умивални,офиси и гардеробни,кухненски блок,физкултурен салон и методичен кабинет. Приспособената сграда е двуетажна къща с устроени на първия етаж столова,офис и санитарен възел ,а на втория етаж- занималня,спалня и гардеробна,като двата етажа са вътрешно свързани.

Разположението на детската градина,близостта й до всички културни институции и административния център,както и непосредствената й близост до ОУ ”Св. Патриарх Евтимий”, висококвалифицираният педагогически колектив и добрият социално-психологически климат в нея,осигуряват добра посещаемост на децата и я правят предпочитана от родителите.

Приемът в ДГ ”Слънце” се извършва вследствие подбор на приетите молби,съобразен с основни критерии,утвърдени от Педагогическия съвет.За дните,в които децата са посещавали детското заведение,се заплаща месечна такса,съобразно Закона за местните данъци и такси и Наредбата за местни данъци и такси на Великотърновския общински съвет.

През учебната 2011 - 2012 год.в ДГ ”Слънце” се отглеждат и възпитава общо 156 деца,при капацитет 130 деца,разпределени в 5 групи.

Кадри

В ДГ ”Слънце” работи персонал от 22 души,в т.ч. 21 жени и 1 мъж,от които 12 са педагогически персонал и 10 - непедагогически.От педагогическия персонал 11 са с висше образование,в т.ч. директорът иучителят по музика,6 от тях са с II професионално-квалификационна степен, а 1 учителка е с полувисше образование.На основание въведената през 2009 год.система за кариерното развитие на учителите,10 от тях са „старши учители”, 1- е „младши учител”.

Медицинското обслужване се извършва от медицинска сестра.Непедагогическият персонал е разпределен,както следва: 1-ЗАТС,5- пом.възпитатели,1- готвач,1 - пом.готвач, ½ перачка + ½ работник в кухня и 1 -огняр.

Материално-техническа база

ДГ ”Слънце” през последните години значително подобри и обогати своята материално-техническа и дидактична база.В резултат на добрата образователна политика на Община Велико Търново и инициативността на директора на ДГ ”Слънце”са извършени следните ремонти и подобрения: Подмяна на всички олуци и водосточни тръби; пълно вътрешно боядисване на помещенията;частични ремонти на покрива;газификация;подмяна на дограмата и поставяне на щори; демонтаж на PVC- ламперия по коридори,физкултурен салон,методичен кабинет и извършване на хидроизолация,измазване и боядисване на целия подземен етаж;поставяне на окачени негорими тавани в пристройката; хидроизолация,измазване и боядисване на пристройката;смяна на дограма и газификация на пристройката;;ремонт на стълбищата към двора и направа на входното стълбище с гранитогрес;закупуване и подмяна на балатум във всички помещения на ДГ. Направени са 24 допълнителни легла за групите.С помощта на родители от ДГ ”Слънце” изцяло е подновен гардероба от костюми за празници и развлечения; дворът е озеленен и обзаведен с нови пейки и масички за рисуване и отдих;поставени са два големи сенника в двора; двете остъкления на горните тераси на групите и занималнята в пристройката са с нови щори;двете холови гарнитури във фоайетата са претапицирани. Дарени са от родителите 2 броя плазмени монитори за компютрите на директора и ЗАТС.Проблем е опазването на двора от недобросъвестни граждани,но с помощта на Училищното настоятелство за в бъдеще ще се организира охраната му.

С целевите средства,отпускани от МОМН всяка година се закупува учебно-методическа литература и помагала,свързани с пряката ни учебно-възпитателна работа.

От основен ремонт се нуждае кухнята на детската градина,а сградата трябва да бъде санирана.

Стратегии и принципи в развитието на ДГ ”Слънце”.

Въз основа на направения анализ и осмисляне на всичко,създаде-но дотук в детската градина като опит,квалификация,професионализъм на педагозите,личностното развитие на децата и сътрудничеството с родите-лите, могат да се формулират следните мисия,визия и главна цел на ДГ ”Слънце”:

Мисия

Мисията на нашата детска градина е да подпомогне и улесни започнатото в семейството,като се превърне в професионално подготвено от учителите пространство за игра,познание,общуване и творчество- желано и значимо място за децата.И за в бъдеще ДГ ”Слънце” ще се стреми да бъде необходим възпитателен и обществен фактор,който максимално да се доближава и отчасти замества семейната среда чрез нови модели на поведение и общуване.

Визия

През периода 2011- 2013 год. ДГ ”Слънце” да се утвърди като модерно и авторитетно детско заведение,като желана от децата жизнена среда за индивидуалното им личностно съзряване, чрез осъвременяване на възпитателно-образователния процес,демократично управление и работещи модели на общуване с родители и общественост.

Главна цел

Изграждане на позитивна възпитателно-образователна среда, която да създава у децата чувство на сигурност,увереност и себеутвържда-ване.

Стратегии за развитието на ДГ ”Слънце”.

Нашата стратегическа цел е превръщането на ДГ ”Слънце” в динамично работеща ефективна организация и съвременна детска градина,отличаваща се със следните особености:

 • Професионално ръководство – ангажираност, професионализъм и умения за работа с хората;
 • Обща цел и ясни задачи – виждания и цели, които се споделят от всички;
 • Благоприятна среда – атмосфера на ред и целенасоченост;
 • Разнообразни дейности – насочени към детето;
 • Високи очаквания – към постиженията на децата;
 • Положителна подкрепа – ясни и сравними правила, които се следят от всички, които работят с децата;
 • Следене на напредъка – постиженията на децата се следят и регистрират;
 • Гарантирането на правата и отговорностите на децата – подпомагане на самочувствието на децата и поощряване поемането на съобразени с възрастта им отговорности, които могат да поемат;
 • Целенасочено обучение и възпитание – взаимодействие, ориентирано към детето, точно организирани и структурирани занимания с ясна цел и съобразяване с различните възможности на всяко дете;
 • Партньорство :
  - между детската градина и семейството. Родителите активно участват в дейността на децата и в живота на детската градина;
  - между детската градина и училището- Осигуряване на системна и обективна обратна връзка;
  - тясно взаимодействие и сътрудничество с бизнессредите и местната общност.

Управление

Директор на ДГ ”Слънце” от 2001 год. е Албена Григорова Генчева- Магистър по „Предучилищна педагогика”,с присъдена Втора професионално-квалификационна степен, Магистър по „Финанси”.През 2011 год. е удостоена с Наградата „Неофит Рилски” на МОМН.

Проекти и програми, по които работи ДГ "Слънце".

От 22.10. до 26.10.2012 год. в град Пулави, Полша се проведе първата работна среща по международния проект на ДГ "Слънце", на която държавите -партньори представиха своите страни, градове и учебни заведения.

Повече от 200 бутикови сувенири, коледни украшения и картички подредиха в изложба – базар малчуганите от детска градина “Слънце” във Велико Търново. Произведенията на приложното изкуство са изработени от учители и родители. Те ще бъдат продавани до петък във фоайето на детското заведение. Тогава с куп подаръци в градината ще пристигне Дядо Коледа.

От месец септември 2012 год. ЦДГ "Слънце" ще работи по международен проект на тема: "Какво става, г-н Нобел? - откриване на страните чрез техните научни и културни традиции". Детската градина ще си партнира с училища от Полша, Финландия, Швеция,Испания, Турция и Румъния.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.