20.02.2020 16:30

Община Велико Търново удължава срока за прием на документи по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”

В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, от 21 февруари 2020 година, Община Велико Търново ОБЯВЯВА прием на документи, за лицата, попадащи в следните целеви групи:
  • лица от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
  • лица на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.
Условията на които трябва да отговарят нуждаещите се лица, кандидати по Програмата, са следните:
  • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
  • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
  • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
  • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
  • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
  • да не са включени в механизма лична помощ;
  • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.
Максималната  продължителност за ползване на грижи в домашна среда по Програмата е до 4 часа дневно.
Кандидати за предоставяне на грижи в домашна среда за заемане на длъжност „домашен помощник“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” са безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“. Безработните лица могат да бъдат назначени по Програмата на пълно или непълно работно време.
Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е със срок на действие до 31.12.2020 г.
Нуждаещите се лица, желаещи да получават грижа в домашна среда, в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” могат да подават Заявление-декларация /по образец/, по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител, в „Център за услуги и информация на граждани“, в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
Документи по образец могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-tarnovo.bg, секция „Социални дейности“, подсекция „Актуално“, „Програми и проекти“.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.