25.02.2020 11:00

Община Велико Търново изгради комплекс от социални услуги за деца

Община Велико Търново приключва изпълнението на дейностите по проект  „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“   по приоритетна ОС 5 „Регионална социална инфраструктура“  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. На 25.02.2020г.  /вторник/ от 10:00 часа, в зала на Регионален пресклуб БТА -  Велико Търново, ул.“Васил Левски“ № 2 се проведе финална пресконференция, на която бяха съобщени постигнатите резултати.
Бенефициент по проекта е Община Велико Търново
Срока за изпълнение на дейностите е 24 месеца
Начало на проекта: 12.03.2018г.
Край на проекта: 12.03.2020г.
Безвъзмездна финансова помощ: 820 000,00 лв.
На пресконференцията  присъстваха  проф. Георги Камарашев – Заместник – кмет „Строителство и устройство на територията”,  г-жа Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”,  г-жа Мариела Цонева – Директор на Дирекция „Проекти и програма“, инж. Цанко Бояджиев – Началник отдел „Техническа инфраструктура” и Ръководител проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, г- н Кирил Иванов – Управител на фирмата изпълнител „Кидат Груп” ЕООД, г-жа Мая Пешева – Директор на Дирекция „Социална подпомагане“, г-жа Анжела Досева – Регионална Дирекция Социално подпомагане, г-жа Мариета Гъркова – Началник отдел „Закрила на детето“ към Дирекция Социално подпомагане, г-жа Светлана Хаджийска  - Управител на Дневен център за деца с увреждания "Дъга" гр. Велико Търново, представители на социални услуги на територията на Община Велико Търново и представители на различни медии.        
 С реализиране на проектните дейности е ремонтирана, оборудвана и обзаведена част от сграда общинска собственост намираща се в гр.Велико Търново, кв. „Колю Фичето“ , ул.“Симеон Велики“ № 3, в която са обособени три социални услуги, а именно:
  • Дневен център за деца с тежки множествени увреждания разположен на партера на източния и южния корпуси, част от топла връзка и част от етажа на източния корпус на обща площ от 550,50 кв.м. Във вътрешния двор на сградата е изградена Сензорна градина.
  • Разширение на Център за обществена подкрепа разположен в едноетажния северен корпус на сградата с площ от 206,2 кв.м.
  • Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст разположено на втори етаж на южния и част от източния корпуси с обща площ от 473,84 кв.м.
  • Целевите групи ползватели са заложени в Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“,  а именно:
  • Деца, настанени в ЦНСТ /център за настаняване от семеен тип/, включително деца с увреждания, от 15 до 18 години
  • Деца с увреждания, включително и децата с тежки множествени увреждания
  • Родители на деца с увреждания, включително тежки множествени увреждания, които се нуждаят от специализирани консултации
  • Родители на деца в риск, които се нуждаят от консултации
  • Потенциални бъдещи приемни родители и осиновители
Разкриването на социални услуги от резидентен тип е доказано ефективен подход за преодоляване на социалната изолация на уязвими социални групи. Едно от основните предимства на този тип социални услуги се основава на индивидуалните грижи осигурени на ползвателите.   
Община Велико Търново ще осигури възможност за социално включване и целогодишно ползване на услугите от максимално широк кръг от нуждаещи се деца. Предоставянето на услугите допринася за разширяване на традиционно добрите услуги в общността, които предоставя община Велико Търново.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.