20.02.2020 16:00

Община Велико Търново приключва проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на финална пресконференция по проект  „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по приоритетна ОС 5 „Регионална социална инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Пресконференцията ще се проведе на 25.02.2020г.  /вторник/ от 10:00 часа, в зала на Регионален пресклуб БТА -  Велико Търново, ул.“Васил Левски“ № 2.

Целта на проекта беше ремонт, оборудване и обзавеждане на част от сграда общинска собственост, намираща се в гр. Велико Търново, ул.“Симеон Велики“ № 3, в която ще бъдат разкрити две нови социални услуги: " Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“, с капацитет 30 потребители, "Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст", с капацитет 8 потребители и осигурена и ремонтирана инфраструктура за разширения капацитет на съществуващ Център за обществена подкрепа в  гр. Велико Търново. По този начин Община Велико Търново осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията си, която да допринесе за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Целевите групи ползватели са заложени в Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“,  а именно:

  • Деца, настанени в ЦНСТ /център за настаняване от семеен тип/, включително деца с увреждания, от 15 до 18 години
  • Деца с увреждания, включително и децата с тежки множествени увреждания
  • Родители на деца с увреждания, включително тежки множествени увреждания, които се нуждаят от специализирани консултации
  • Родители на деца в риск, които се нуждаят от консултации
  • Потенциални бъдещи приемни родители и осиновители

Разкриването на новите социални услуги от резидентен тип е доказано ефективен подход за преодоляване на социалната изолация на уязвими социални групи. Едно от основните предимства на този тип социални услуги се основава на индивидуалните грижи осигурени на потребителите на социални услуги.      

Община Велико Търново чрез реализиране на проектните дейности осигури възможност за социално включване и целогодишно ползване на услугите от максимално широк кръг от нуждаещи се деца и техните семейства и лица. Чрез предоставянето на бъдещите социални услуги, които ще бъдат реализирани по Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Велико Търново допринася за разширяване на традиционно добрите услуги в общността, които предоставя.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.