Такса за притежаване на куче

Кой е длъжен да плаща такса?

(чл. 116 ЗМДТ)

Собственикът на кучето.

В какъв срок се подава декларацията?

(чл. 117 от ЗМДТ)

Собственикът подава декларация в 3-месечен срок от датата на придобиване на кучето.
горе

Къде се подава декларацията?

В общината, на чиято територия е постоянния адрес/седалище на собственика.

Как се подава декларацията?

(чл. 116 от ЗМДТ)

Декларация - образец - чл. 117 от  ЗМДТ

Какъв е размерът на таксата?

(Чл. 64а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново)

 • собственици с постоянен адрес в гр. Велико Търново - 20 лева.
 • собственици с постоянен адрес в гр. Килифарево и гр. Дебелец - 10 лева.
 • собственици с постоянен адрес в останалите населени места в Община Велико Търново - 2 лева.
 • когато собственикът на кучето е пенсионер, таксата се заплаща с 50% намаление

Преференции

Освобождаване от такса

Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Ползване на облекчения

Дължимата такса се заплаща с 50 % намаление, когато собственикът на кучето е пенсионер.

В какъв срок се заплаща таксата за притежаване на куче?

(чл. 118 от ЗМДТ)

 • таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март;
 • за кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер 1/12 от годишния размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването;
 • приходите се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.горе

Къде се заплаща таксата?

 • в общината по местонахождение на имота

За Община Велико Търново:

 • лично – в дирекция “Местни данъци и такси”, находящ се в гр. Велико Търново, ул. “Христо Караминков“ № 19;
 • Изнесен център за услуги и информация на гражданите в МОЛ Велико Търново, ул. „Оборище“ № 18;
 • Изнесен център за услуги и информация на гражданите в кв. "Чолаковци" СОУ "Владимир Комаров".

Как се заплаща таксата?

 • по EasyPay;
 • в брой;
 • чрез POS терминал;
 • по банков път.

  Такса за притежаване на куче:
  Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
  Код за вид плащане: 44 80 13
  Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. ТърновоSWIFT
  BIC код : SOMBBGSF

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.