Такса за битови отпадъци

Кой е длъжен да плаща таксата за битови отпадъци?

(чл. 64 от ЗМДТ, чл. 13 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново)

 • собственика на имота;
 • ползвателя - при учредено вещно право на ползване;
 • концесионера – при предоставяне на особено право на ползване - концесия.
 • Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.
 • За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Как се определя размерът на таксата за битови отпадъци?

(чл. 66 и 67 ЗМДТ и чл. 14, чл.16, чл. 17, чл.18, чл. 21 чл. 22 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново)

I. 1. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 • осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 • събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 • проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71 е от Закона за управление на отпадъците
 • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година - таксата се събира на база на действащия размер към 31 декември на предходната година.

II. 1. Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи - в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

А) Таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, когато задължените лица подадат декларация по образец от 15 октомври до 30 ноември на предходната година.

 • За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването;
 • За предоставянето на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци за “ новоизградени обекти “ физическите и юридическите лица подават Заявление по образец, в което посочват началото на започването на исканата услуга. Заявлението се подава в Общинска администрация не по-късно от 7 дни преди исканото начало за предоставяне на услугата, след съгласуване с отдел “ ОС “. Дължимата такса се начислява от датата на предоставянето за ползване на съдовете за събиране на отпадъци.

Б) Когато:

 • лицето не е подало декларация в срок;
 • декларирало е неверни данни
 • или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове то заплаща годишната такса пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

В) Основата за определяне размера на таксата за битови отпадъци за юридическите лица е данъчната оценка на имотите.

2. Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

3. Строителни и производствени отпадъци
За строителни отпадъци - депото в землището на село Леденик
(чл. 22а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново)

 • На депониране подлежат земни маси от изкопни работи от новостроящи се производствени и жилищни сгради, търговски обекти, гаражи и др., както и строителни отпадъци от реконструкции и преустройства, ремонтни и възстановителни работи;
 • Физическите и юридическите лица транспортират и депонират за своя сметка излишните земни маси и строителните отпадъци до депото, където представят документ за платена такса
 • За земни маси - 1,55 лв./м³;
 • За леки строителни отпадъци - 2,27лв./м³/от тухли, керемиди, инертни материали и др./;
 • За тежки строителни материали - 2,74лв./м³/скални маси, бетонни блокове, бордюри и др./.
 • Таксите се заплащат в “Център за обслужване и информация за граждани” в Община Велико Търново след съгласуване на вида и количеството на земни маси и строителни отпадъци с техническа служба към дирекция “ Строителство и устройство на територията”, отдел “Околната среда.”

За производствени отпадъци - сметището в землището на с. Шереметя
(чл. 22б от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново)

 • На депониране подлежат производствените отпадъци, без опасни отпадъци, които имат характер на битови и не затрудняват или създават проблеми при експлоатацията на депото;
 • Физическите и юридическите лица транспортират и депонират за своя сметка производствените си отпадъци до сметището, където представят документ за платена такса;
 • За производствени отпадъци, имащи характер на битови, без опасни отпадъци - 1,80 лв./м³;
 • Таксите се заплащат в “Център за обслужване и информация за граждани” в Община Велико Търново след съгласуване на вида и количеството на земни маси и строителни отпадъци с техническа служба към дирекция “Строителство и устройство на територията”, отдел “Околната среда”.

Преференции

В кои случаи не се събира таксата за битови отпадъци?
(Чл. 71 от ЗМДТ)

Не се събира такса за:

 • сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;
 • поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;
 • обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.

Освобождаване от такса за битови отпадъци

(чл. 21, ал.4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново)

Общинският съвет може със свое решение да освобождава от такса за битови отпадъци отделни категории лица и малките населени места с по-малко от 10 жители.

I. Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци:

Условия:

 • имотът да не се ползва през цялата година и
 • да е подадена декларация по образец от собствениците или ползвателите до 30 ноември на предходната година.

Особеност:

А) Tаксата се определя според количеството на битовите отпадъци, когато задължените лица подават декларация по утвърден Образец в Община Велико Търново, от 15 октомври до 30 ноември на предходната година

 • За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването;
 • За предоставянето на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци за “ новоизградени обекти“ физическите и юридическите лица подават Заявление по образец, в което посочват началото на започването на исканата услуга.

Б) Когато:

 • лицето не е подало декларация в срок;
 • декларирало е неверни данни
 • или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане;

Плащане на такса за битови отпадъци

За строителни отпадъци - депото в землището на село Леденик
( чл. 22а, ал.1 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново)

Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • до 30 юни;
 • до 30 октомври на годината, за която е дължима;
 • Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота;
 • Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало;
 • За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Къде се заплаща таксата за битови отпадъци?

 • в общината по местонахождение на имота

За Община Велико Търново:

 • лично – в дирекция “Местни данъци и такси”, находящ се в гр. Велико Търново, ул. “Христо Караминков“ № 19;
 • Изнесен център за услуги и информация на гражданите в МОЛ Велико Търново, ул. „Оборище“ № 18;
 • Изнесен център за услуги и информация на гражданите в кв. "Чолаковци" СОУ "Владимир Комаров".

Как се заплаща таксата?

 • по банков път
 • по EasyPay;
 • в брой;
 • чрез POS терминал;
 • по банков път.

Такса за битови отпадъци

Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
Код за вид плащане: 44 24 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

 • чрез оторизиран пощенски оператор
 • по електронен път

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.