Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради

 

В А Ж Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е !!!
 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – ПОДАВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА  ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Е  БЕЗПЛАТНО!!!
 

 

Icon Заповед № РД 22 - 2417 / 01.12.2016 г. за преустановяване извършването на строително монтажни работи от фирмите, сключили договори за инженеринг (374,8 KB)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е!!!
С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания  към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.
В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:
  • многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
  • многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
При оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ.
През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред.
Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.
 
ВАЖНО!
 
Изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
  • бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
  • при наличен финансов ресурс по програмата.

Методически указания и образци на документи по програмата за енергийна ефективност

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Кметът на Община Велико Търново инж. Даниел Панов изказва благодарност на всички собственици на самостоятелни обекти, които проведоха своите събрания, избраха формата и органите на управление в етажната си собственост. ​Кметът на Община Велико Търново благодари и на всички Председатели на управителни съвети в сгради в режим на етажна собственост, които полагат усилия за прилагане на законовите норми.


За контакти:

арх. Николай Миладинов
062 / 619 510
Община Велико Търново, ет. 5, стая 510

инж. Ани Янкова
062 / 619 414
Община Велико Търново, ет. 5, стая 508


 

Icon Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (935,7 KB)

ВАЖНО!!!

Община Велико Търново напомня на гражданите, които проявяват интерес за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, че е необходимо да се запознаят със съдържанието на Методическите указания, в които подробно са разяснени условията за получаване на финансова помощ!

СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ ПРЕДИ ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ


 

Icon Методически указания (509,8 KB) Icon Създаване на сдружение на собствениците. Ред за свикване на учредително събрание. (80,7 KB) Icon Заявление за регистрация на Сдружение на собствениците /СС/ чл.29 , ал.1 от ЗУЕС (41,5 KB) Icon Приложение № 1 – образец към Методическите указания (58,5 KB) Icon Приложение № 2 – образец към Методическите указания (63,0 KB) Icon Приложение № 3 – образец към Методическите указания (93,0 KB) Icon Приложение № 4 – образец към Методическите указания (107,0 KB) Icon Приложение № 5 – образец към Методическите указания (62,0 KB) Icon Приложение № 6 – образец към Методическите указания (63,5 KB) Icon Приложение № 7 – образец към Методическите указания (62,5 KB) Icon Приложение № 8 – образец към Методическите указания (62,0 KB) Icon Приложение № 9 – образец към Методическите указания (68,5 KB) Icon Приложение № 10 – образец към Методическите указания - договор (182,5 KB) Icon Приложение № 11 – договор за целево финансиране (112,5 KB) Icon Приложение № 12 – образец към Методическите указания (28,5 KB) Icon Приложение № 13 – образец към Методическите указания (34,5 KB) Icon Приложение № 14 - условия за изпълнение на схемата за минимална помощ (149,0 KB) Icon Приложение № 15 - образец към Методическите указания (30,0 KB) Icon Приложение № 16 - образец към Методическите указания (31,0 KB) Icon Приложение № 17 - образец към Методическите указания (49,0 KB)

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.