Декларации по чл.12

Служител Длъжност/отдел Декларация
Аглая Костова Старши юрисконсулт / Отдел „Правен“
Айля Сюлейманова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Албена  Ангелова Главен експерт / Дирекция „Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали“
Албена  Беренска Кмет / Беляковец
Александър Петров Електромонтьор
Ангел Вукадинов Оператор
Андрей Явашев Кметски наместник / Момин сбор
Андрей Тотев Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Андриана Попова Старши специалист / Никюп
Анелия Радева Главен специалист / Шемшево
Анета Пенева Главен специалист / Килифарево
Ани Янкова Главен експерт / Отдел "Устройство на територията"
Анита Йорданова Старши специалист / Самоводене
Антон Койнаков Технически сътрудник
Антон  Кръстев Кмет / Леденик
Антони Цонев Главен експерт / Дирекция „Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали“
арх. Донка Колева-Радева Главен експерт / Дирекция „Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали“
Атанас Грозданов Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Биляна Чолакова Старши експерт / Отдел "Човешки ресурси"
Божидара Нейкова Старши експерт / Отдел „Управление на общинска собственост“
Борислав Стоянов Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Борислав Янков Оператор
Боряна Стоянова Младши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Валентин Димитров Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Валентин Къндев Кмет / Самоводене
Валентина Георгиева Главен специалист / Дебелец
Валентина Стайкова-Недева Главен юрисконсулт / Звено „Великотърновски общински съвет“
Ваня Андреева Кмет / Арбанаси
Ваня Шишкова Старши експерт / Отдел „Управление на общинска собственост“
Ваня Косинчева Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Ваня Йоргова Главен специалист / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Васил Дончев Оператор
Василка Велкова Младши експерт / Отдел „Стратегии, инвестиционно планиране и проекти“
Вежен Пенев Директор на Дирекция / Дирекция "Местни данъци и такси"
Велина Монова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Венета Ангелова Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Венцеслав Сапунджиев Главен експерт / Отдел „Контрол и принудително събиране“
Венцислав Антонов Старши експерт / Звено „Управление на кризи, сигурност и ОМП“
Вера Станкова Главен вътрешен одитор / Звено "Вътрешен одит"
Веселин Стойков Главен специалист / Отдел "Околна среда"
Веселка Досева Главен специалист / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Веска  Михайлова Главен специалист / Балван
Виолета Христова Главен специалист / Миндя
Владимир  Стоянов Кметски наместник / Емен
Вълкана Тарапанова-Русева Главен експерт/ отдел "Околна среда"
Галина Георгиева Старши експерт / Килифарево
Галя Филева Телефонист
Галя Цанкова Главен експерт / Дирекция „Спорт, младежки дейности, туризъм, международно сътрудничество, демографски политики“
Георги Чукуров Главен експерт / Дирекция „Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали“
Георги Минков Кинолог
Георги Горчев Кмет / Шереметя
Георги Тананеев Оператор
Георги Недев Заместник-кмет „Спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики“
Георги Камарашев Заместник-кмет „Социални политики и образование“
Георги  Давидов, д-р Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Гергана Цвяткова Юрисконсулт / Отдел „Правен“
Гинка Бойчева Главен експерт / Център за административно обслужване
Гинка Методиева Кметски наместник / Големаните
Гица Лазарова Кмет / Пчелище
Глория Иванова Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Грета Василева Главен специалист / Център за административно обслужване
Грета Иванова Главен експерт / Дирекция „Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали“
Грета Маринова Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Григор Григоров Главен специалист / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Даниел Панов Кмет / Кмет на Община Велико Търново
Даниел Тонков Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Даниел Дончев Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Даниела Тодорова Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Даниела Дойнова Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Даниела Владимирова Главен юрисконсулт / Отдел „Правен“
Даниела Илиева Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Даниела Пелова Младши експерт / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Даниела  Данчева Главен счетоводител / Дирекция "Бюджет и финанси"
Дарина Тотева Старши експерт / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Деница Илиева Старши експерт/ отдел "Устройство на територията"
Десислав  Йорданов Кмет / Хотница
Десислава Филчева Старши експерт / Звено „Великотърновски общински съвет“
Десислава Иванова Кмет / Миндя
Десислава Йонкова Директор на Дирекция / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Детелина Александрова Главен специалист / Отдел "Гражданска регистрация"
Диана Калчева Вътрешен одитор / Звено "Вътрешен одит"
Диана Трухчева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Диана Козовска Началник на отдел / Отдел "Човешки ресурси"
Диана Гавраилова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Диана Цветкова-Христова Главен специалист / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Димитър Павлов Младши експерт / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Димка Стефанова Главен експерт / Отдел „Управление на общинска собственост“
Димчо Йовков Главен експерт / Отдел „Управление на общинска собственост“
Дияна Симеонова Главен специалист / Дебелец
Добрин Георгиев Кмет / Къпиново
Донелия Деливерска-Епитропова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
д-р Диляна Вачкова-Петрова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Евгени Генов Оператор
Елена Антонова Главен специалист / Водолей
Елеонора Бъчварова-Николова Главен експерт / Център за административно обслужване
Елка Димитрова Старши експерт / Звено "Финансов контрол"
Елка Курдова Старши експерт / Ресен
Елхичка Иванова Главен специалист / Хотница
Живка Неделчева-Попова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Жоро Ковачев Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Златко Златков Младши експерт/ отдел "Околна среда"
Зорница Николова Старши експерт / Отдел „Контрол и принудително събиране“
Зорница Кънчева-Миладинова Началник на отдел / Отдел "Околна среда"
Зорница Попгеоргиева Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Иван Иванов Оператор
Иван Паунов Ръководител ВО / Звено "Вътрешен одит"
Иван Кръстев Главен специалист / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Иван Иванов Шофьор
Иван Илиев Главен специалист / Отдел "Териториално развитие"
Иван Чолаков Кмет / Малки чифлик
Иван Иванов Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Иван Иванов Технически сътрудник
Иван Църов Директор
Иванела Иванова Главен експерт / Отдел „Контрол и принудително събиране“
Ивелина Кънева Главен специалист / Ресен
Ивелина Гайдарова Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Ивелина Йорданова Главен експерт / Дирекция „Спорт, младежки дейности, туризъм, международно сътрудничество, демографски политики“
Иво Лазаров Главен експерт / Център за административно обслужване
Илиана Христова-Пушкарова Главен експерт / Отдел „Стратегии, инвестиционно планиране и проекти“
Илия Илиев Главен специалист / Дирекция „Спорт, младежки дейности, туризъм, международно сътрудничество, демографски политики“
Илия Илиев Оператор
Илия  Илиев Кметски наместник / Въглевци
Илиян Недев Управител
Илияна Владимирова Старши специалист / Отдел "Устройство на територията"
инж. Валентина Миткова Началник на отдел / Отдел "Териториално развитие"
инж. Веселин Станчев Технически сътрудник
инж. Веселин Нинчев Главен експерт / Звено „Канцелария на кмета“
инж. Галина Маринова Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
инж. Галя Кръстева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
инж. Динко Кечев Директор на дирекция / Дирекция "Строителство и устройство на територията"
инж. Ивайло Дачев Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
инж. Иван Петров Главен специалист / Отдел "Околна среда"
инж. Милен Генчев Главен експерт / Дирекция „Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали“
инж. Тихомир Манов Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
инж. Цанко Бояджиев Началник на отдел / Отдел "Техническа инфраструктура"
Инна Никова Главен специалист / Дебелец
Инна Велчева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Йоана Стефанова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Йоана Илиева Главен юрисконсулт / Отдел „Контрол и принудително събиране“
Йоанна Данчева Експерт "Информационно обслужване и услуги"
Йордан Кушев Главен експерт / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Йордан Дурчев Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Йорданка Антонова Главен експерт / Отдел „Стратегии, инвестиционно планиране и проекти“
Йорданка Атанасова Кмет / Никюп
Йорданка Баева-Стоянова Главен специалист / Къпиново
Калина Иванова Директор
Камелия Атанасова Старши специалист / Русаля
Катя Динушева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Катя Дончева Младши експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Кирил Ангелски Кмет / Шемшево
Кирил Кирилов Старши експерт / Отдел „Управление на общинска собственост“
Клавдия Ненова Младши експерт / Килифарево
Костадин Узунов Оператор
Красимир Минчев Кметски наместник / Буковец
Красимир Стоянов Оператор
Красимира Маринова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Красимира Денева Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Красимира  Мицканова Старши експерт / Самоводене
Кристина Димитрова Старши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Кристина  Йорданова Директор
Кристина   Георгиева Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Лора Бъчварова Главен експерт / Отдел "Устройство на територията"
Любен Димитров Кинолог
Любомира Никова Главен експерт / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Магдалена Захариева Старши експерт / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Малина Попова Кмет / Присово
Маргарита Матева Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Мариана Варнева Главен юрисконсулт / Отдел „Правен“
Мариана  Иванова Главен експерт / Отдел „Стратегии, инвестиционно планиране и проекти“
Мариела Цонева Заместник-кмет „Стратегическо, териториално и инвестиционно планиране и контрол“
Мариела Митрева Младши експерт / Деловодство
Мариела Костадинова Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Мариета Русева Старши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Мариета Николова Куриер
Мариета Недева Главен специалист / Ново село
Марин Георгиев Главен експерт / Център за административно обслужване
Марина Йорданова Младши експерт / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Маринела Желева Началник на отдел / Отдел „Управление на общинска собственост“
Мария Василева Главен специалист / Дичин
Мария Георгиева Старши експерт / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Мариян Маринов Директор на Дирекция / Дирекция "Бюджет и финанси"
Марияна Йовчева Главен експерт / Отдел „Контрол и принудително събиране“
Марияна Стойкова Главен специалист / Дебелец
Мартин Митев Директор
Мая Георгиева Старши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Мая Иванова Главен експерт / Отдел „Контрол и принудително събиране“
Мая Кутева Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Мая Шипкалиева Главен експерт / Деловодство
Миглена Върбанова Главен специалист / Церова Кория
Миглена Стефанова Главен експерт / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Милен Мирчев Кмет / Водолей
Милена Стефанова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Милена Петрова Главен експерт / Отдел „Контрол и принудително събиране“
Милена Курдова Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Милена Филипова Главен експерт / Звено „Великотърновски общински съвет“
Милица Тишева Главен експерт / Отдел „Контрол и принудително събиране“
Мирослава Цонева Главен експерт/ отдел "Околна среда"
Михаел Ангелов Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Михаела Чаушева Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Мустан Юсменов Кметски наместник / Велчево
Надежда Маркова-Михалева Кметски наместник / Ветринци
Надка Лазарова Старши специалист / Присово
Надка Стефанова Главен специалист / Отдел "Гражданска регистрация"
Надя Пушкарова-Нейкова Главен специалист / Беляковец
Надя Петрова Директор на Дирекция / Дирекция "Обществени поръчки"
Натали Василева Младши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Наталина Пиронска Младши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Наталия Георгиева Старши експерт / Отдел „Управление на общинска собственост“
Наталия Дамянова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Наталия Друмева Главен специалист / Малки чифлик
Наталия Филева Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Наталия Петкова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Недьо  Георгиев Кмет / Балван
Нейко Генчев Заместник-кмет „Култура и недвижимо културно наследство“
Нели Балъкова-Ганчева Старши експерт/ отдел "Устройство на територията"
Нели Любенова Главен експерт/ отдел "Околна среда"
Нелина Църова Директор на дирекция / Дирекция „Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали“
Ненчо Ненов Главен специалист / Килифарево
Николай Петков Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Николай Миладинов Главен експерт / Отдел "Устройство на територията"
Николай Зарков Главен експерт / Дирекция „Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали“
Николай Теодосиев Кметски наместник / Дичин
Николай Иринчев Шофьор
Николай Малаков Главен архитект на Община Велико Търново
Николина Ангелова Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Николина Военкина-Бояджиева Главен експерт / Отдел „Управление на общинска собственост“
Олга Петърчева Главен юрисконсулт / Отдел „Контрол и принудително събиране“
Павел Христов Началник на отдел / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Павлина Желязкова Главен експерт / Отдел „Управление на общинска собственост“
Памела Георгиева Старши юрисконсулт / Отдел „Контрол и принудително събиране“
Паша Илиева Директор
Пенка Игнатова Директор на дирекция / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Петко Павлов Управител
Петко Стоянов Шофьор
Петя Тотева Кмет / Плаково
Пламен Димитров Младши експерт / Килифарево
Пламен Кандиларов Технически сътрудник
Пламен Петков Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Пламена Иванова Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Пламена Марчева Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Полина Димова Главен специалист / Плаково
Радослава Иванова Кмет / Ресен
Радостина Илиева Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Ренета Митева Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Розалия Стефанова Секретар на Община Велико Търново
Росен Атанасов Кинолог
Росица Димитрова Директор на дирекция / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Росица  Цонева Главен специалист / Вонеща вода
Ростислав Грънчаров Главен експерт / Звено „Канцелария на кмета“
Рудина Гърдева Старши експерт / Звено „Управление на кризи, сигурност и ОМП“
Румен Петров Директор
Румяна Янчева Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Румяна Стойкова Младши експерт / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Русанка Александрова Главен юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Сашко Начев Кмет / Русаля
Светла Стефанова Управител / Областен информационен център
Светозара Инджиева - Стефанова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Светослав Стефанов Eксперт "Комуникация, информация и логистика"
Свилена Стойчева Младши експерт / Отдел „Управление на общинска собственост“
Севдалина Вълковска Управител
Силвия Кинова Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Силвия Тодорова Главен специалист / Леденик
Силвия Шипкалиева-Илиева Главен експерт / Отдел „Контрол и принудително събиране“
Силвия Димитрова Главен експерт / Отдел „Управление на общинска собственост“
Славка Пройчева-Стефанова Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Снежана Пенчева Началник на отдел / Отдел "Гражданска регистрация"
Снежана Данева-Иванова Заместник-кмет „Финанси и стопански дейности“
Снежана  Първанова Кмет / Дебелец
Снежанка Стойчева Главен специалист / Пчелище
Соня Пенева Младши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Станимир Борисов Уредник
Стела Цанкова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Стефан Стефанов Кметски наместник / Войнежа
Стефан Стефанов Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Стефан Лесов Кинолог
Стефка Табакова Старши юрисконсулт / Отдел „Правен“
Стефчо Янков Оператор
Стойна Младенова Главен специалист / Отдел "Околна среда"
Таня Джорджева Директор
Таня Личева Старши експерт / Ресен
Таня Маринова-Врежакова Юрисконсулт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Татяна Недялкова Главен специалист / Шереметя
Татяна Рачева Управител
Теменужка Герева Главен експерт / Отдел "Териториално развитие"
Теодора Филева Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Теодора Станчева Началник на отдел / Отдел "Устройство на територията"
Теодора Чамуркова Старши експерт / Отдел „Управление на общинска собственост“
Теодора  Станчева Главен експерт / Дирекция „Спорт, младежки дейности, туризъм, международно сътрудничество, демографски политики“
Тодорка Гушева Главен специалист / Дебелец
Хатидже Юсменова Юрисконсулт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Христина Маринова Главен специалист / Деловодство
Христина Станчева Секретар на МКБПП / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Христина Йоргова-Николова Главен експерт / Отдел „Данъкоплатци и отчитане“
Христина Христова-Гърдева Главен експерт / Звено „Канцелария на кмета“
Христо Медникаров Кметски наместник / Габровци
Христо Георгиев Кметски наместник / Ялово
Христо Цветков Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Христо Христов Кмет / Ново село
Христо Павлов Главен експерт / Звено „Канцелария на кмета“
Христо  Кунчев Кмет / Церова Кория
Цанко Стефанов Младши експерт / Дирекция „Спорт, младежки дейности, туризъм, международно сътрудничество, демографски политики“
Цветана Петрова Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Цветелина Цветанова Главен експерт / Отдел „Контрол и принудително събиране“
Цветозара Иванова Главен експерт / Отдел "Териториално развитие"
Цветомира Цанева Главен експерт / Звено "Финансов контрол"
Цецка Байчева Главен експерт / Отдел "Териториално развитие"
Цоньо Пилев Кмет / Килифарево
Юлиана Стоянова Главен специалист / Килифарево
Юлия Ликоманова-Мутафчиева Главен експерт / Отдел „Стратегии, инвестиционно планиране и проекти“
Юлия Костадинова Кметски наместник / Пушево
Юлия Ангелова Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Явор Иванов Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Янко Първанов Кметски наместник / Райковци
Янко  Първанов Кмет / Вонеща вода

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.