ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9016510 „Услуга по извършване на авторски надзор във връзка с проект: „Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на територията на гр. Велико Търново” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 12.06.2013 16:41

№ в РОП/ПОП: 9016510

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за приключване на договор от 29.10.2013 г. с ЕТ "НИКЕЛ - ЕЛКА НИКОЛОВА"
публикуван на: 21.03.2015 11:19:00
62,8 KB
Информация № 1 за извършено плащане по договор с ЕТ "НИКЕЛ - ЕЛКА НИКОЛОВА"
публикуван на: 21.03.2015 11:19:00
16,5 KB
Уведомление за изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
43,8 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
129,5 KB
Технически изисквания
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
454,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
81,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

24.06.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.06.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.