Изготвяне и разпространение на различни видове публикации по обособени позиции: Обособена позиция 1. Публикуване на статии в специализирани чуждестранни издания; Обособена позиция 2. PR публикации във водещи електронни платформи.”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 08.05.2015 11:32

№ в РОП/ПОП: 00073-2015-0011

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=665543&newver=2

Услугата, предмет на възлагане с настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за устойчивост след изпълнение на проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено - следите на вечността. Утвърждаване образа нарегиона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар", договор BG161PO001/3.2-02/2011/007, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Основна цел е да се генерира и разпространи устойчивост и повече информация относно разнообразния туристически потенциал и предлагане в района на общините Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново, чрез използването на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари. Поръчката е разделе на две позиции: публикуване на статии и PR кампания с дейности посочени в приложения 1 и 2 част от документацията за участие.

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
публикуван на: 02.03.2016 11:13:35
47,9 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор - Обособена позиция № 2
публикуван на: 17.02.2016 16:39:29
59,6 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 2
публикуван на: 17.02.2016 16:39:29
64,8 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор - Обособена позиция № 1
публикуван на: 17.02.2016 16:39:29
60,0 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 1
публикуван на: 17.02.2016 16:39:29
66,1 KB
Договор с "Ламбаджиев стандарт" ООД
публикуван на: 14.08.2015 15:04:03
109,5 KB
Приложение 1 за освободени гаранции
публикуван на: 10.08.2015 15:18:43
33,5 KB
Договор от 15.07.2015 г. с ДЗЗД България Травъл 2012
публикуван на: 31.07.2015 17:00:31
3,3 MB
Заповед за класиране № РД 22-1398/30.06.15 г.
публикуван на: 30.06.2015 16:39:50
2,3 MB
Протокол №5 от 25.06.15 г.
публикуван на: 30.06.2015 16:39:50
4,4 MB
Протокол №4 от 23.06.15 г.
публикуван на: 30.06.2015 16:39:50
2,5 MB
Протокол №3 от 22.06.15 г.
публикуван на: 30.06.2015 16:39:50
1,1 MB
Протокол №1 от 09.06.15 г.
публикуван на: 30.06.2015 16:39:50
3,9 MB
Съобщение за отваряне на ценовите оферти № 9100-684/22.06.2015 г.
публикуван на: 22.06.2015 16:23:30
310,4 KB
Протокол №2 Липсващи документи
публикуван на: 12.06.2015 14:20:29
538,0 KB
Разяснение № 9100-593 от 29.05.2015г.
публикуван на: 29.05.2015 15:54:57
71,1 KB
Разяснение с изх. № 9100-567 от 25.05.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 25.05.2015 16:01:39
71,7 KB
Обявление за поръчка 00073-2015-0011
публикуван на: 08.05.2015 13:51:39
124,1 KB
Решение за откриване №РД 24-14/08.05.15 г.
публикуван на: 08.05.2015 13:51:39
71,6 KB
Документация за участие
публикуван на: 08.05.2015 13:49:20
802,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

05.06.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.06.2015 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.