15.01.2021 14:00

Даниел Панов оглави Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Кметът на Велико Търново Даниел Панов бе избран за председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране. Органът, който съгласно новия Закон за регионалното развитие ще има решаваща роля за инвестициите и проектите, реализирани на територията на Централна и Северна България, е съставен от 12 представители на общините в петте области – Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград, също и областните управители. Те формират основния състав и имат право на глас.
В разширения състав влизат като наблюдатели с право на съвещателен глас представители на всички министерства, Централното координационно звено към МС, Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС“, НСИ и БАН. Статут на наблюдатели без право на глас имат определените в заповедта на министъра на регионалното развитие представители на синдикатите, на бизнеса, на организациите на работодателите и неправителствения сектор.
Регионалният съвет е органът, който ще има отговорността да одобри интегрираната териториална стратегия за развитие, да участва в нейното управление, координиране и отчитане. Сред ключовите  функции е също подборът на инвестиционни проекти, които ще се осъществяват с комбинирано европейско финансиране от различните оперативни програми.
Даниел Панов благодари за избора и припомни, че още преди четири месеца общините от Северен централен район бяха първите в страната, избрали своите представители в Регионалния съвет за развитие.
„Предстоят ни много предизвикателства и много работа, за да реализираме основните приоритети за общините от Северен централен район и приоритетните политики през новия програмен период. Всички ние сме обединени от желанието за развитие на икономиката, за привличане на нови и големи инвеститори, за разкриване на нови и високотехнологични производства, заедно с високо заплатени работни места“, коментира Даниел Панов. Той акцентира върху свързаността и сътрудничеството между общините, НПО, икономически оператори, учебни и институции и други заинтересовани страни.
Националното сдружение на общините ще положи всички усилия, за да подпомогне работата на Регионалния съвет за развитие - със систематизиране на информация, с предварителни данни и предложения, каза още Даниел Панов, който е председател и на НСОРБ.
„Участието ни в Регионалния съвет за развитие ще изисква от всички нас много отговорна работа. Разчитам на отговорно отношение от всички и пожелавам здраве, енергия и много успехи“, завърши Панов. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.