01.03.2020 16:00

Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на официална церемония „Първа копка“ по проект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни  и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
Официална церемония „Първа копка“ ще се проведе на 06.03.2020 г. от 13:30 ч. в гр. Велико Търново, ул. “Симеон Велики“ № 3.
Бенефициент по проекта е Община Велико Търново.
Безвъзмездна финансова помощ:  2 760 000,00 лв.
Начало на проекта: 04.02.2019 г.
Край на проекта: 04.02.2021 г.
Основна цел на проекта е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно: създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при постигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.
Дейностите включват: ремонт, реконструкция, осъвременяване и саниране на съществуваща сграда за предоставяне на услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" с капацитет 15 лица (места) в град Велико Търново.
Центърът ще бъде обособен като самостоятелен обект с отделен вход и собствено прилежащо дворно пространство.
Целевата група ползватели са заложените в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и са възрастни хора, включително и възрастни в невъзможност за самообслужване.
Разкриването на услугата Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ще осигури необходимите условия на лица, които нямат възможност за живот и грижи в домашна среда и/или в специализирани институции, да бъдат включени във форма на социални услуги от резидентен тип, позволяващи максимална степен на самостоятелност и независимост в ежедневието. В Центъра за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ще бъдат настанени 15 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с физически увреждания.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.