28.01.2013 13:14

Кмета на общината проведе работна среща с кметовете на населени места във връзка с предстоящо приемане на общ устройствен план

  Кмета на Община Велико Търново г-н Даниел Панов сподели с всички участващи в работната среща: ”Исках да чуя окончателно всички ваши мнения, бележки и корекции по изготвения план, по отношение на неселените места”. "Квартал „Картала”, „Дервеня” и „Гарга баир” са районите, които все още продължават да се обсъждат, има внесени питания и във Великотърновски общински съвет. Плана е добре да не се бави, а коментарите вече да завършат, защото обсъждането  му продължава вече няколко години”.

Кмета призова кметовете и кметските наместници да изразят ясно своето мнение, защото това е плана и стратегията за развитието в бъдеще на Велико Търново и населените места.

Липсата на приет общ устройствен план в определени случаи спира значими инвестиционни проекти и заради това е добре той да бъде одобрен и приет.

 Главният архитект на общината Николай Малаков припомни, че предстои приемането на общия устройствен план. Той сподели, че е минало обсъждането му в трите основни комисии на Великотърновски общински съвет.

Предварителният проект е изготвен и съгласуван с множество институции, които имат отношение към градоустройствените решения. Беше проведено и обществено обсъждане. Окончателния план е приет с решение на експертният съвет за устройство на територията.

Плана обхваща териториите извън регулация на населените места. Той отразява предвижданията в какви посоки ще се развиват населените места. Това определя структурата и преобладаващото предназначение на терените в районите около населените места.

Следва да се приеме и след това да се изработват подробни устройствени планове, при инвестиционен интерес, които също се съгласуват с всички основни институции. Тези проекти отново ще бъдат съгласувани с кметовете и кметските наместници на населените места.

Кметовете и кметските наместници на населените места разгледаха подробно картния материал, зададоха своите въпроси и изразиха  одобрението си към проекта за общ устройствен план.

По време на работната среща бяха дискутирани и множество оперативни въпроси, свързани с управлението на населените места на територията на общината.

Кмета на общината възложи да бъдат изготвени графици и да бъде предвидена конкретна работа на хората, които са заети в програмите за временна трудова заетост. Част от тези хора ще изпълняват дейности на територията на населените места в общината.

В инвестиционната програма на общината са заложени средства за закупуване на нова дребно габаритна техника за поддръжката на паркове и зелени площи.

420 000 лв. са заложените средства за ремонти на уличната мрежа в населените места, със 180 000 лв. ще бъдат финансирани проекти „Местни инициативи”, а 35 000 лв. са отделени за видеонаблюдение на населените места.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.