20.03.2014 14:30

Община Велико Търново подписа проект по „Красива България”

Заместник-кметът на Община Велико Търново Ганчо Карабаджаков подписа споразумение за финансиране на общината по проект „Красива България” за „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост на възраст от 18 до 35 години”. Общият бюджет на проекта е в размер на 187 368 лв., от които 20 % съфинансиране от страна на Община Велико Търново в размер на 37 474 лв.
Чрез реализирането на проекта ще се предостави възможност за приемственост на социалните услуги, предоставяни във функциониращия „Център за настаняване от семеен тип” за деца в риск в източното крило на сградата, в която ще се намира новия център на адрес – ул. „Никола Габровски” № 49 и социалните услуги, които ще се предоставят в Центъра за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост на възраст от 18 до 35 години. Настанените деца, които навършват пълнолетие и не са придобили достатъчно умения за водене на самостоятелен живот могат да бъдат настанени в Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост от 18 до 35 години, с цел осигуряване на алтернативна грижа и подкрепа за тях. 
В непосредствена близост до сградата се намира МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД, Център за спешна медицинска помощ, парк “Никола Габровски”, Търговски център, Дворец на културата и спорта, Стадион “Ивайло” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” за възрастни и лица с увреждания над 18 години, което е предпоставка за предоставяне на качествена и ефективна грижа за потенциалните потребители на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост на възраст от 18 до 35 години.
Изградената инфраструктура в района на обекта ще създаде възможности и условия за равнопоставено социално включване в живота на местната общност, чрез равен достъп до здравни, социални и образователни услуги, културни и спортни институции, които ще отговарят на индивидуалните потребности на настанените лица и ще подпомогнат формирането на умения за самостоятелен и независим начин на живот. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.