23.05.2013 16:30

"Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм"

   На 20.05.2013 година Община Велико Търново подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” с договарящия орган на програмата по проект “Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, приоритетна ос I: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция I.IV: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”.
Общата цел на проектното предложение е подобряване на физическата и жизнена среда на град Велико Търново и повишаване на качеството на живот и осигуряване на нови възможности за икономическо и социално развитие.
Специфичните цели на проекта са дефинирани така, че тяхното постигане да има максимално положително въздействие върху целевите групи и принос за постигането на заложената обща цел на проекта и целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
 • подобряване на физическата среда в град Велико Търново чрез благоустрояване и възстановяване на зелените площи и зоните за отдих, изграждането на пешеходни и велосипедни алеи, спортни и детски площадки;
 • създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда;
 • повишаване на безопасността и сигурността на градската среда чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност на гражданите;
 • подобряване на естетическия облик на градския център, чрез подчертаване на идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо наследство на град Велико Търново и околния ландшафт;
 • развитие на устойчива и интегрирана градска среда, чрез прилагането на единни архитектурно пространствени, тематични и ландшафтни решения при реализацията на проекта.
Основните обекти на интервенция попадат в определените зони в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново. В зоната за въздействие с потенциал за икономическо развитие попадат:
 • Обект I: “Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора”.
В зона за въздействие с преобладаващ социален характер попадат:
 • Обект II: “Изграждане на парк и детска площадка в кв. „Чолаковци” (кв.7 УПИ II, V, кв.14, УПИ I);
 • Обект III: "Изграждане на спортна площадка в кв. „Чолаковци”;
 • Обект IV:  “Изграждане на парк в зона В”.
Останалите основни обекти и планираните в тях дейности надграждат предходен проект “Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”, който Община Велико Търново е изпълнила успешно по ОПРР по схемата: BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”:
 • Обект V:  “Довършване на тротоарна настилка, около парк „Майка България”;
 • Обект VI: “Парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система;
 • Обект VII: “Парк „Руски” - изграждане на улично осветление, поливна система и ограда;
 • Обект VIII:  “Парк „Акация” - изграждане на поливна система;
 • Обект IX:  “Довършителни дейности по благоустрояване на кв. 231 (Изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка). 
С изпълнението на планираните основни обекти ще се осигури допълняемост и завършеност на интервенциите, както и подобряване на цялостния облик на града и подчертаване на неговата идентичност. Общата стойност на проекта  е 4 850 216, 97лв., а срока на изпълнение е 24 месеца.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.