05.02.2013 13:56

Проект "За по-добър живот" на Община Велико Търново по схема "Помощ в дома" по ОП "РЧР" 2007 - 2013

   На 01.02.2013 г. стартира изпълнението на Проект “За по-добър живот” на Община Велико Търново по Схема “Помощ в дома” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013.

 Проекта е с продължителност 15 месеца и ще се реализира на територията на гр. Велико Търново, гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Ресен, с. Ново село и с. Пчелище.

Чрез изпълнението на проекта ще се надгради и разшири дейността на Домашен социален патронаж – Велико Търново, като към него се създаде Звено за услуги в домашна среда.  В рамките на Звеното за услуги в домашна среда по проекта ще се извършват три основни типа почасови услуги – за лична помощ, за социална подкрепа и комунално-битови дейности.

С реализирането на планираните проектни дейности се цели подобряване качеството на живот на минимум 80 лица от уязвими групи и осигуряване на трудова заетост на 31 безработни лица от Община Велико Търново като  персонал на Звеното.

За реализация на дейността на Звеното се предвижда наемане на персонал за управление на Звеното и на персонал за извършване на социални услуги. За персонал на Звеното могат да кандидатстват безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране, не са осъждани и са в добро психическо и физическо здраве. На назначените лица ще бъде осигурена трудова заетост за срок от 12 месеца, на пълен работен ден, при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда.

Подбора на персонал за управление на Звеното включва оценка, класиране и избор на 1 /едно/ лице за заемане на длъжността “социален работник”.

Подбора на персонал за предоставяне на социални услуги има за цел избор и назначаване на 30 безработни лица за предоставяне на социални услуги в домашна среда - 3 социални асистенти и 27 домашни санитари. Предвижда се да бъдат назначени двама социални асистенти в гр. Велико Търново и един социален асистент да обслужва потребители от с. Ресен.

Домашните санитари ще бъдат назначени, съответно в град Велико Търново – 20 лица, в град Килифарево – 2 лица, в град Дебелец – 2 лица, в с. Ресен – 1 лице, в с. Ново село - 1 лице и в с. Пчелище – 1 лице.

За потребители на социални услуги по проекта могат да кандидатстват лица, в т.ч. и деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. За предоставяните по проекта социални услуги потребителите ще заплащат потребителска такса в размер, определен, съгласно Методика за формиране и заплащане на потребителска такса за предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново.

Конкретния срок за прием на документи от желаещите да се включат в проектните дейности и необходимите документи за кандидатстване ще бъдат оповестени на по-късен етап.

Допълнителна информация, относно дейностите по проекта може да бъде получена в стая 218 в сградата на Община Велико Търново или на телефони 062/ 63 49 08 и 062/ 619 220.

Приложение: Методика за формиране и заплащане на потребителска такса за предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново.

       Тук можете да се запознаете с  документи, свързани с проекта.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.