16.07.2015 12:00

Предстои началото на строително-монтажните работи на пет допълнителни обекта по проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”

Скоро се очаква да започне работата по следните пет обекта:
1. „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски”;
2. „Парк „Никола Габровски” - реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”;
3. „Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система”;
4. „Благоустрояване на междублоковото пространство в квартал „Бузлуджа”;
5. „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янулов”.
Община Велико Търново се обръща към гражданите за разбиране и търпение за причинените времени неудобства при реализацията на проекта.
Общата цел на проекта е чрез подобряването на физическата и жизнената среда на град Велико Търново да се повиши качеството на живот и да се осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие.
Сроковете за изпълнение започват да текат след възлагане на работите с възлагателно писмо. Подготвени  са  възлагателни писма за започване изпълнението по сключените договори с избраните изпълнители. Дейностите ще стартират с подписване на протокол за откриване на строителната площадка.
Основни дейности по позиции:
1. „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски”
Предвижда се ремонт на алейна мрежа в пространството пред ДКС "Васил Левски", демонтаж и нареждане на каменни блокове на стъпалата пред спортната зала. Ще се демонтират и пренаредят всички настилки по алеите с плочи и павета. На някои места се предвижда подмяната  им с нови. Ще се извърши ревизия на отводнителната система на площадното пространство, ремонт и реконструкция на същата. Тъй като стоманобетоновата конструкция под съществуващите стъпала, както и повечето подпорни стени са компрометирани, се предвижда изграждането на нови стоманобетонови елементи. С проекта се предвижда и подмяна на част от бордюрите на алейната мрежа.
Очаквани резултати - подобряване състоянието на пешеходна мрежа (2154 кв. м.); отводнителни решетки (92 м);
Срок за изпълнение 3,5 м.
2. „Парк „Никола Габровски” - реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”
Доизграждане на ограда на парка и монтирането на врата на южния вход. Ще се създадат нови алеи с каменни плочи, в съответствие със съществуващата каменна настилка. Ще се изгради спортна площадка с покритие от изкуствена трева. Зоната на игрището ще се огради с метална ажурена ограда за спортни съоръжения. Оградата ще е с обща височина до 280 см. Ще се поставят метални седалки на скамейките до игрището. Предвижда се да се монтира фитнес на открито и детски съоръжения за деца от 0-3 год. и от 3-12 год. Детските съоръжения са модулни и представляват комплекс от три пързалки и две или три люлки. Терените на детските площадки ще бъдат изпълнени с гумена, ударопоглъщаща настилка с дебелина 4 см., съгласно изискванията за безопасност. Ще се изгради поливна система. Ще бъде извършен ремонт на съществуваща тоалетна.
Очаквани резултати: изградена спортни площадки (800 кв.м.); рехабилитирана алейна мрежа (458 кв.м.), реконструирана детски площадка (290 кв.м), изградена поливна система (1); ремонтирана тоалетна (1 бр.); кошчета за отпадъци (22); седалки с облегалка (116); ограда (60 м.).
Срок за изпълнение 2,5 месеца.
3. „Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система”
Разширение на част от съществуващата алейна мрежа с цел преминаване на механизация и по-лесно обслужване на парка. Останалата част от алейната мрежа е обект на основен ремонт, подмяна на съществуващите плочи с настилка от вибропресовани бетонни павета и довършване на алейната мрежа с цел осигуряване достъп от околните улици. Ще се изгради поливна система, която ще обхване 23 090 кв.м. от зелените площи, които ще се напояват със системи за стационарно дъждуване.
Очаквани резултати: подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки в това число рехабилитирана алейна мрежа (3 929 кв.м.), изградена поливна система.
Срок за изпълнение 2,33 месеца.
4. „Благоустрояване на междублоковото пространство в квартал Бузлуджа”
Територията, обхващаща обектите е с площ около 10 дка. Проектът решава в голяма част и пълнота проблемите с благоустрояването и паркирането. Обособени са регламентирани паркоместа /открити паркинги/ за около 100 автомобила. Покритието е с бетонови паркотела. Предвидена е подмяна на бордюрите. Предложени са пешеходни връзки до всички обекти в жилищната територия, предмет на обхвата на разработката. Пешеходните връзки и обслужващи такива пресичат териториите на характерни места и около изградените жилищни блокове. Покритието им е с вибропресовани бетонови павета.
Очаквани резултати: Осигурени паркоместа (100 бр.); пешеходни алеи (2980 кв.м.); тротоарна настилка от бетонови плочи (110 кв.м.); Срок за изпълнение 2,5 месеца.
5. „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янулов”
Теренът се намира в ЖК „Колю Фичето”. Представлява междублоково пространство заградено от улиците „Проф. Илия Янулов”, „Георги Бакалов” и „Мария Габровска”. В източната част на терена има изградена детска площадка, а останалата част от терена е необлагородена. Предвижда се изграждане на спортна площадка за баскетболно игрище и съоръжения за скейтборд и велосипеди. Към баскетболното игрище ще се влиза от запад от ул. „Г. Бакалов” от там по алея ще се минава в източна и южна посока. От север на алеята ще се изгради подпорна стена. В северната част ще се намира трибуна със седалки. Баскетболният терен ще бъде заграден с метална ограда с обща височина до 280 см. Източно от игрището ще се изгради асфалтова площадка с рампа за скейтборд. Ще се монтират скейтборд рампи със специално покритие, съобразени с изискванията на Световната скейтборд федерация. Новоизградените алеи ще се свързват със сега съществуващата детска площадка.
Очаквани резултати: изградено баскетболното игрище с площ 504 кв. м.; Площадка за скейтборд с площ 350 кв.м.; рехабилитирана алейна мрежа – 527 кв.м.; кошчета за отпадъци (12); дървена предпазна ограда (169 м.); предпазна ограда от метални пана (136 м.); седалки с облегалка (116);
Срок за изпълнение - 2,50 месеца.
Изпълнението на дейностите е във връзка с проект: „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица  на културния туризъм” по Договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от 20.05.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.