11.06.2015 17:00

Подписан бе меморандум за комплексно административно обслужване

Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов инициира подписване на меморандум, който ще улесни комплексното административно обслуждане на гражданите и фирмите.
Община Велико Търново има опит в интеграцията на вътрешните информационни процеси и предоставянето на комплексни, в рамките на общината, услуги за гражданите и бизнеса. Осигурихме и различни канали за предоставяне на такива услуги - от е-услуги през Интернет до  обслужване в приятна обстановка в нашите центрове за общински услуги. Нашият опит и опитът на "Е-регион Варна" за предоставяне на междуведомствени комплексни услуги ни позволиха да инициираме създаването и използването на нови форми за съвместна работа на различните институции в полза на гражданите и бизнеса.
Представителите на множество институции и "Информационно обслужване" АД се договориха и подписаха Меморандум за обединение на усилията си за развитие на комплексното административно обслужване и електронното управление както в рамките на региона, така и в подкрепа на централизираните решения на държавно ниво. Този Меморандум е отворен за присъединяване и на други администрации и предоставящи обществени услуги организации.
Страните се споразумяха и за създаване на Регионален съвет по електронно управление и Център за комплексно административно обслужване "Е-регион Велико Търново", който ще предоставя на гражданите и бизнеса услуги с добавена стойност. 
Този център ще работи като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза и ще предоставя необходимите услуги като използва за нуждите на клиентите всички налични канали за комуникация - от Интернет до куриери. 
Регионалният съвет и Центърът ще работят за повишаване на ефективността на услугите чрез използване на ИТ, за добавяне на нови услуги, за подпомагане на гражданите и бизнеса за директно ползване на е-услуги.
Регионалният съвет по е-управление ще подпомага в съответствие с критериите за "Добро управление" реорганизацията на междуведомствените информационни процеси и използването на съвременни ИТ при взаимодействието с гражданите и бизнеса както за целите на административното обслужване, така и за намаляване на излишната бюрократична тежест. Регионалният съвет ще подпомага процеса на отваряне на публичните данни и тяхното използване и предоставянето на технологични възможности за участие на гражданите и сдруженията в управлението както на региона, така на страната.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.