21.01.2012 16:42

Данъци върху превозните средства в Община Велико Търново

Данък при придобиване на моторно превозно средство (МПС) по дарение и по възмезден начин

Кои моторни превозни средства се облагат с този данък?

(чл. 44, ал.1 от ЗМДТ)

Придобитите:

 • по дарение
 • по друг безвъзмезден начин или
 • по възмезден начин
Кои са данъчно задължени лица?

(чл. 45 от ЗМДТ)

 • приобретателят (новия собственик)
 • при замяна – лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго;двете страни – когато това е изрично уговорено. В този случай те носят солидарна отговорност;
 • прехвърлителят – когато има изрична уговорка за това. В случая другата страна е поръчител;
 • прехвърлителят – когато приобретателят е в чужбина
В какъв срок се изплаща този данък?

(чл. 49, ал.2 и 3 от ЗМДТ)

 • При прехвърлянето на моторното превозно средство;
 • В 2-месечен срок при безвъзмездно придобиване
Къде се заплаща?

(чл. 49, ал.1 от ЗМДТ)

 • в общината по местонахождение на имота

За Община Велико Търново:

 • лично – в Отдел “Местни данъци и такси”, находящ се в гр. В. Търново, ул. “Христо Ботев“ № 19, Корпус 2, вх.2, стая № 3 (в старото военно училище);
 • по банков път
  Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:
  Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
  Код за вид плащане: 44 25 00
  Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново
  SWIFT BIC код : SOMBBGSF
 • данъкът може да бъде платен и при нотариуса, пред когото се извършва сделката, като квитанцията следва да се представи при подаване на данъчната декларация. Нотариусът превежда постъпилите суми по сметка на съответната община
Как се определя размера на данъка?

(чл. 46 от ЗМДТ)

 • основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето;
 •  моторните превозни средства се оценяват по застрахователна стойност

Данъкът се начислява върху оценката на прехвърленото имущество в размер на:

 • при дарение между братя и сестри и техните деца - 5 на сто
 • при дарение в останалите случаи - 0,7 на сто
 • при възмездно добиване - 2 на сто
 • при замяна - по-високата стойност
Данъчни преференции
В кои случаи не се заплаща този данък?

(чл. 44, ал.1, 3 от ЗМДТ, вр. с § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на ЗМДТ чл. 44, ал. 4 и 5 от ЗМДТ)

 • При придобиване на МПС по дарение между роднини по права линия и между съпрузи;
 • При внос на МПС в страната като ново (изтекли са не повече от 6 месеца от датата на първата му регистрация (включително в чужбина) и е изминало не повече от 6 000 километра.)
Кои моторни превозни средства се освобождават от този данък?

(чл. 48 от ЗМДТ)

Освобождават се от данък:

 1.  придобитите имущества от:
  а) държавата и общините;
  б) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";
  в) Българският Червен кръст;
  г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
  д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
 2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
 3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;
 4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
 5. обичайните подаръци;
 6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;
 7. даренията в полза на народните читалища;
 8.  придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол ;
 9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;
 10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;
 11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството

Особеност:
Когато имущество, освободено от данък бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в закона, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Особености

(Чл. 50 от ЗМДТ)

Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът

Годишен данък

В кои случаи се подава данъчна декларация?

(чл.54, ал.1 от ЗМДТ)

Данъчна декларация по чл.54 от ЗМДТ се подава при придобиване на превозно средство

Кои превозни средства се облагат с годишен данък?

(чл. 52 от ЗМДТ)

 • превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
 • корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
 •  въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства
Кои са данъчно задължените лица?

(чл. 54, ал.1 от ЗМДТ)

Данъчно задължени са собствениците на превозните средства

Къде се заплаща?

(чл. 49, ал.1 от ЗМДТ)

 • в общината по местонахождение на имота

За Община Велико Търново:

 • лично – в Отдел “Местни данъци и такси”, находящ се в гр. В. Търново, ул. “Христо Ботев“ № 19, Корпус 2, вх.2, стая № 3 (в старото военно училище);
 • по банков път
  Данък върху превозните средства:
  Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
  Код за вид плащане: 44 23 00
  Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново
  SWIFT BIC : SOMBBGSF
Кога се заплаща този данък?

(чл. 60, ал.1 от ЗМДТ)

 • Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове:
  o до 31 март и
  o до 30 септември на годината, за която е дължим ;
 • На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто
 • Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен този данък
В какъв срок се подава данъчна декларация?

(чл. 54, ал.1 от ЗМДТ)

 • в 2-месечен срок от придобиване на превозното средство
 • когато превозното средство не е регистрирано за движение в страната 2-месечният срок тече от датата на регистрацията му за движение, а в останалите случаи тече от датата на сключване на нотариално заверения договор за покупко-продажба
 • в 6-месечен срок при придобиване на превозното средство по наследство – считано от откриване на наследството
Къде се подава данъчната декларация?

(чл. 54, ал. 1 и 2 от ЗМДТ)

 • Данъчната декларацията се подава пред общината по постоянния адрес / седалището на собственика на превозното средство;
 • Когато собственикът на превозното средство няма постоянен адрес / седалище на територията на страната, данъчната декларация се подава пред общината по регистрация на превозното средство

За Община Велико Търново

 • лично - Отдел “Местни данъци и такси”, находящ се в гр. В. Търново, ул. “Христо Ботев“ № 19, Корпус 2, вх.2, стая № 5 (в старото военно училище)
 • чрез лицензиран пощенски оператор - Община Велико Търново, Гр. В. Търново - 5000, Площад “Майка България” №2
Как се подава данъчна декларация?

Декларация-образец - чл. 54 от ЗМДТ

 • за притежаван лек автомобил;
 • за притежавано пътно превозно средство без лек автомобил
 •  за притежавано плавателно средство;
 • за притежавано въздухоплавателно средство

Процедура:

 1. Лекият автомобил се декларира пред Общинска администрация – В. Търново, отдел “Местни данъци и такси”
 2. Превозното средство се регистрира в МВР – сектор КАТ – ПП РДВР Велико Търново
 3. В отдел “Местни данъци и такси” се представя копие от новия регистрационен талон на лекия автомобил

Необходими документи:

 • Попълнена декларация по чл. 54 от ЗМДТ- по образец;
 • Документ за собственост (договор за покупко- продажба – в обикновена писмена форма / нотариално заверен (когато автомобилът е регистриран в страната);
 • Регистрационен талон;
 • Удостоверение за застрахователна стойност- при придобиване на употребяван лек автомобил;
 • фактура – при закупуване на нов автомобил в страната
 • Квитанция за платен местен данък при придобиване на лекия автомобил. Такава не се представя за нов лек автомобил
При кражба или унищожаване на превозното средство
 • Не се подава данъчна декларация (чл.54, ал.3 от ЗМДТ);
 • Представя се документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство (чл.54, ал.4 от ЗМДТ);
 • платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от месеца на настъпване на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган. Възстановяването се извършва въз основа на искане до кмета на Община Велико Търново от страна на собственика (чл.60, ал.3 от ЗМДТ)
Как се определя данъка върху превозните средства?

Данъка се определя съобразно разпоредбите на чл. 55 - 57 от ЗМДТ

Данъчни преференции
Кои превозни средства се освобождават от данък?

Освобождават се от данък превозните средства на:

 • държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;
 • дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;
 • Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;
 • триколката или лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 1800 куб. см и с мощност до 74 kW.
За кои превозни средства не се събира данък?

Които няма да се ползват, при условие че до края на предходната година собственикът им е върнал свидетелството за регистрация и е представил удостоверение за разкомплектоване

Какви данъчни облекчения могат да се ползват?

(чл. 59 и 60, ал.1 от ЗМДТ)

 • За предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на 100
 • За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.
 • За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 9 и 15 се заплаща с 50 на сто намаление.
 • За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 , при условие че не се използват за други цели.
Особености
 • заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство; (чл. 60, ал.6 от ЗМДТ)
 • за превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му:
 1.  е върнал свидетелството за регистрация и
 2. е представил удостоверение за разкомплектоване, издадено от МВР – сектор КАТ – ПП РДВР Велико Търново; (чл. 58, ал.4 от ЗМДТ)
 • при липса на данни:
 • за годината на производство на превозното средство – за такава се приема годината на първата му регистрация; (чл. 54, ал.5 от ЗМДТ)
 • за допустимата максимална маса на състава от превозни средства – допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя (чл. 54, ал.8 от ЗМДТ)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.