13.11.2014 15:00

Отчет на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов за периода ноември 2013 - ноември 2014

Изминалата година от мандата беше много трудна. Тя на практика беше нулева, като последна в старият програмен период за европейските проекти. Сериозни трудности имахме и с липсата на разбиране от страна на правителството за политиките, необходими за нормалното функциониране на Община Велико Търново, както и на местното самоуправление, като цяло.
Въпреки всички тези обективни трудности и препятствия успяхме да се справим добре със задачата да продължим да правим Велико Търново и всички населени места в общината още по-добро място за живеене.
Инфраструктурата, образованието, спорта, политиките към децата и младите хора, образованието, културата, туризма, социалните услуги и проекти, политиките за насърчаване развитието на населените места продължиха да бъдат приоритет и през тази година. Изключително добре сме подготвени за следващият програмен период и очакваме множеството възможности да кандидатстваме по проекти, които да продължат усилията ни да надграждаме онова, което вече сме успели да постигнем заедно.
В три изречения работата през третата година от мандата:

-Подобрена инфраструктура, повече спортни обекти и съоръжения;
-750 културни събития, ръст в туризма;
-Подобрени образователни и социални услуги, безработица едва 5,4%
Инфраструктура дирекция „Строителство и устройство на територията“
Насочени за изпълнение 6219 броя, входящи заявления от физически и юридически лица
.
Отдел "Устройство на територията" и Главен архитект на Община Велико Търново
-Издаване на Разрешения за строеж за обекти на територията на общината – 282 бр.
-Въвеждане в експлоатация строежите на територията на общината от Главният архитект – 143 бр.
-Издаване на визи за проектиране и допуснати изменения на подробни устройствени планове – 296 бр.
Отдел "Техническа инфраструктура"
Изпълнявани текущи ремонти за подобряване на експлоатационното състояние на пътната и улична мрежа на територията на Община Велико Търново, като текущи ремонти на пътните и улични настилки, подобряване на уличното и пътно отводняване - направа и ремонт на дъждоприемни шахти и водостоци, направа на пътна маркировка (пешеходни пътеки), поставяне на нови или подмяна на увредени пътни знаци, ремонт на еластични огради и пешеходни предпазни парапети, частични ремонт на тротоарни настилки и стълбища, поддръжка на светофарните уредби, просветляване на общинските пътища.
град Велико Търново
1. Улична мрежа
Възложено на консорциум ”Търновски пътища”-  изкърпване на около 4 300 м2 от уличните настилки в града, за подготовката на уличната мрежа за експлоатация през настоящия зимен  сезон. Към 24.10.2014 г. са изкърпени около 900 м2. Предстои през месец ноември 2014 г. да се завършат и останалите ремонтни дейности по останалите улици в града.
След направата на новите ВиК комуникации и възстановяване на уличните настилки, се пристъпи към тяхното цялостно преасфалтиране на следните улици:
ул. ”Тодор Светослав”, завърши се ул. ”Христо Ботев” в участъка между кръстовището с ул. ”Седми юли” и военния архив, кръстовището на ул. ”Васил Левски” с ул. ”Независимост” и ул. ”Христо Ботев”, площад ”Майка България” - между ул. ”Васил Левски” и ул. ”Христо Ботев”, ул. ”Рафаел Михайлов”, ул. ”Мармарлийска” в участъка от пътното кръстовището с ул. ”Бачо Киро” до ул. ”Любен Каравелов”.
                                                     
Тротоарни настилки в град Велико Търново:
През 2014 година са извършвани частични ремонт на тротоарните настилки в гр. Велико Търново - ул. ”Тодор Балина”, ул. ”Страцин”, ул. ”България”, ул. ”Мармарлийска”, ул. ”Бачо Киро”.
Вертикална  сигнализация и хоризонтална маркировка
Периодично е преглеждана вертикалната пътна сигнализация, като се ремонтират и подменят повредените или липсващите пътни знаци по улиците в града.
През годината са поставяни: нови пътни знаци ”Пешеходни пътеки”, подменяни са повредени пътни знаци, както и възстановявани липсващи пътни знаци, поставяни са ограничителни колчета против неправилно паркиране на пътни превозни средства, както и пешеходни парапети покрай детските градини и училища в града и в населените места - с. Беляковец и с. Ресен, за допълнително обезопасяване.
За първи път се направиха от асфалт повдигнати пешеходни пътеки на - ул. ”България”, ул. ”Мармарлийска”, ул. ”Никола Габровски” и ул. ”Славянска” за ограничаване на скоростта на пътните превозни средства и подобряване на пътната безопасност.
Допълнително през годината се поставиха и изкуствени гумени неравности за ограничаване на скоростта на МПС на ул. ”Димитър Буйнозов”.
През пролетта и есента на тази година се освежи хоризонталната напречна маркировка (пешеходни пътеки тип “Зебра”) покрай детските ясли и градини, училища, както и по основните транспортни артерии на града в обем на около 2 000 м2, съобразно финансовите възможности на Община Велико Търново.
Поддържат се в изправност светофарните уредби в града.
1.2. Общинска пътна мрежа
Ремонт и частично преасфалтиране на следните общински пътища: "Велико Търново - Беляковец", като са  положени 6 238 м2 плътна асфалтова смес, като ремонтните работи са на стойност 15 322, 37 лв.;
”път с. Водолей – с. Дичин”, като са положени 16 833 м2 плътна асфалтова смес.
2. Новоизградени обекти и извършени ремонти по УО в Община Велико Търново
1. Доизграждане на УО на ул. ”Д. Буйнозов”
2 . Изграждане осветление на паметник "Асеневци"
3. Изграждане районно осветление на диспансер за белодробни болести
4. Изграждане УО на площад "Св. Димитър Солунски" с. Ресен
5. Изграждане УО в с. Малки чифлик
6. Изграждане УО в с. Ресен
3. ВиК
Новите ВиК проводи, положени по проекта на територията на гр. Велико Търново, са:
9 674,03 метра в централната част на града, на стойност 6 472 817 лв.;
5 932,16 метра в района на Старо военно училище, на стойност 7 790 995 лв.
2 007 метра по ул. ”Магистрална“ и Южен Пътен Възел – Велико Търново, на стойност 8 263 239 лв.
Улиците с подменена ВиК мрежа в централна градска част са:
ул. ”Александър Стамболийски”,  ул. „Асен Златаров”,  ул. „Асен Русков”, ул. „Бачо Киро”,  ул. „Васил Левски”,  ул. „Акация“, ул. “Белчев“, ул. „Константин Кисимов”,   ул. „Есперанто“, ул. „Зеленка”, ул. „Ивайло” , ул. „Княз Дондуков - Корсаков”,  ул. „Мармарлийска”, ул. „Марно поле”, пл. „Майка България”,  ул. „Рафаел Михайлов”,   ул. „Сава Пенев”, ул. „Седми Юли”, ул. „Стефан Стамболов”, ул. “Независимост“, ул. „Христо Ботев”, ул. „Цар Иван Александър”, ул. „Цар Калоян”, ул. „Цар Самуил” и  ул. „Цар Теодор Светослав”. Обектът е въведен в експлоатация.
3.2. С Решение на ръководителя на управляващия орган на оперативна програма „Околна среда“ е одобрен вторият воден проект на град Велико Търново с наименование „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Велико Търново - реконструкция на ПСОВ, реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа”.
Съгласно решението безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за реализация на проекта е в размер на 38 153 162, 68 лв.
4. Енергоснабдяване и енергийна ефективност
Енергийна ефективност в ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Дебелец. Получено безвъзмездно финансиране в размер на 255 000 лв.
3. Изготвено обследване за енергийна ефективност на художествена галерия „Борис Денев” в местността „Боруна”
4. Внедрени енерго спестяващи мерки в СОУ „Вела Благоева”, СОУ „Вл. Комаров” и ЦДГ „Първи юни”, възлизащи на 24 000000 лв. Проектът приключи без финансови корекции.
5. Извършена е газификация на СОУ „Вл. Комаров”, изградена газова инсталация на ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Дебелец и ОУ „Св. Иван Рилски” гр. Килифарево. Подготвен е проект, с който се кандидатства за финансиране пред НДЕФ за пет училища от общината за внедряване на мерки за енергийна ефективност.
4.2 Енергоснабдяване
Подмяна и ремонт на УОТ
1. Подмяна на осветителни тела - 2386 бр.
2. Ремонт на УОТ - 1112 бр.
           
Отдел "Околна среда"
Подписан договор за обект “Изграждане на регионална система за опазване на околната среда“. Към настоящият момент са направени авансово искане и първо междинно искане за средства.
Проектите за рекултивация на депата в Килифарево и Дебелец са одобрени за финансиране от ПУДООС. Към края на периода се отчита - избран изпълнител, след проведена обществена поръчка от МОСВ. За започване на реалната дейност е необходимо финализиране на поръчката за избор на строителен надзор, която също се провежда от МОСВ.
Подготвен е проект за безлихвен заем към ПУДООС за закупуване на сметосъбираща техника и контейнери за ОП “Зелени системи“.
През периода към дейността на ОП “Зелени системи", беше прехвърлена допълнителна дейност, свързана със сметоизвозване на населените места, прочистване на четвъртокласната пътна мрежа и поддръжка на обществени територии в населените места в общината.
Почистени 72,10 км. четвъртокласна пътна мрежа и 12км. републиканска пътна мрежа. Окосени и почистени са 495 дка общински обществени територии.
Подготвено е искане за освобождаване на отчисленията, съгласно Наредба 7/2013г., за което сме получили положително решение.
През периода е подготвена и нова програма за управление на околната среда в Община Велико Търново, която ще бъде внесена на заседание на Великотърновски общински съвет през месец декември.
Изготвена е нова Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново.
-Въпреки идентифицирането на пет опасни зони по поречието на река Янтра и внасянето на проект за одобрение от Междуведомствената комисия не получихме финансиране и на няколко пъти през годината реката създаваше сериозни рискове. Наводнението от 19 юни в голяма степен се дължи и на нерешеният от правителството проблем. Създадохме добра организация и сравнително бързо и успешно се справихме с щетите и последиците от наводнението. Възстановени бяха отнесените от пороя мостове около Габровци, изцяло бе преасфалтиран площада на селото.
-Приключва работата по проект за социализация, изграждането на фуникуляр, подпорна стена и осветление на хълма Трапезица. 20 000 лв. са инвестирани в проектиране на алейна мрежа.
-Върнахме си собствеността върху пристроената част в Детска градина „Здравец” след близо 4 годишна сага.
-Изготвени са 53 проекта за над 100 млн. лв. за новият програмен период.
Култура
-Получихме с решение на Министерски съвет Царевец и архитектурно-историческият резерват „Никополис ад  Иструм” за стопанисване и управление за срок от 10 години;
-Представихме и успешно защитихме кандидатурата си за Европейска столица на културата;
-Реализирани бяха над 750 културни събития;
-Кандидатстваме пред министерство на културата за 389 000 лв . по програмата на Европейско икономическо пространство /Норвежка програма/ за реставрация и консервация на Шишманова баня;
-Тържествено отбелязахме 135-та годишнина на Учредителното събрание и Търновската конституция;
-На конкурсен принцип 10 проекта в областта на културата получиха финансиране от 50 000 лв;
-Над 550 студенти по архитектура от цяла Европа реализираха свои иновативни и атрактивни проекти в рамките на Европейска асамблея на студентите по архитектура EASA;
-Бяхме домакин на първата Световна среща на културните средища.       
Туризъм
-Над половин милион туристи са посетили музейни обекти във Велико Търново през 2013 година;
-Над 11 % ръст на туристическите посещения за първите 9 месеца на 2014 година, въпреки продължаващата криза;
-Близо 1 млн. лв. реализирани приходи от нощувки в хотелите;
-Международна туристическа борса „Ваканция и СПА експо” в София присъди награда на Мултимедийният посетителски център;
-Безплатни пешеходни турове на знакови обекти в града от доброволци;
-Успешно представихме на международните туристически борси в Берлин и Букурещ туристическите продукти и маршрути на Велико Търново;
-През ноември 2013 г. Мултимедийният посетителски център посрещна 100 000 посетители.
Социални дейности
-Рекордно ниско ниво на безработицата за последните 4 години – едва 5,4 %, при около 12 % средно за страната;
Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск. Със спечелване на Проекта, Община Велико Търново пое ангажимента да изгради 3 /три/ Центъра за настаняване от семеен тип, определени в Националната карта на планираните резидентни услуги. През отчетния период се реализираха дейности по изграждане и строително - монтажни работи на 3 /три/ Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново. Реализиран проект „За по-добър живот” се осигури грижа в домашна среда за над 130 лица, в т. ч. деца с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, като същевременно се осигури заетост на 31 безработни лица в трудоспособна възраст.
Назначени 15 домашни санитари и 1 социален работник в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. Домашните санитари са полагали грижи за 61 лица, разпределени в следните населени места: гр. Велико Търново, с. Ресен, с Къпиново, с. Русаля, гр. Дебелец, гр. Килифарево.
Община Велико Търново продължи да изпълнява политиките в областта на осигуряването на заетост на лица в социално неравностойно положение, чрез реализиране на национални програми и проекти в тази област.
През 2014 г. бяха назначени 87 безработни лица на длъжност „Общ работник – аварийна група“. В 23 населени места от общината бяха сформирани аварийни групи от безработни лица, които извършваха дейности по снегопочистване и опесъчване, разчистване на паднали клони, шума, наноси и др.
Отчитайки добрият социален ефект от реализацията на тези дейности за месец март 2014 г., Община Велико Търново финансира със собствени средства продължаването на програмата и изплащането на възнаграждения на 39 от назначените лица.
Продължи да се изпълнява Проект „Подкрепа за заетост“, финансиран по ОП РЧР. Чрез Проекта бе осигурена заетост на 50 безработни лица.
В ОП „Зелени системи“ бяха наети други 9 лица, след приключване на проектните дейности по Проект „Нов избор – развитие и реализация“ по ОП РЧР, реализиран през периода 2012 – 2013 година.
Община Велико Търново реализира Регионална програма за заетост. Осигурена бе заетост на 5 безработни лица, като приоритетно са включени хора на възраст над 50 г. Дейността, в която бяха ангажирани лицата, бе осъществяване на дневен пропускателен режим в училища и специализирани институции за деца.
Община Велико Търново разкри нови работни места по Проект „Шанс за работа – 2014“. Целта на проекта е повишаване на пригодността за заетост на безработни лица над 50 г.
Програма за полагане на общественополезен труд от безработни лица, обект на месечно социално подпомагане. От началото на 2014 година до настоящия момент средно месечно са включени 70 лица. През месец ноември 2014 година общия брой лица, които следва да полагат общественополезен труд, са 66 души разпределени в 14 населени места на територията на Община Велико Търново, като от тях 11 души в град Велико Търново.
Община Велико Търново успешно изпълнява и проекти насочени към младежката безработица. През 2013 – 2014 година по програма „Старт на кариерата“ бе осигурена възможност за стажуване на 10 младежи до 29 година в общинска администрация. След приключване на програмата, на 8  младежите бе предложена работа и са назначени в администрацията на Община Велико Търново.
Проект „Професионалист“, финансиран от Държавния бюджет, бяха разкрити 9 работни места за младежи.
Община Велико Търново изпълнява Проект „Алтернативи” за развитие на социалната услуга „Личен асистент”.
Към месец ноември 2014 г. броя на потребителите на социалната услуга „личен асистент”, предоставяна по проект „Подкрепа за достоен живот” в Община Велико Търново е 83 лица с трайни увреждания, от които 18 деца. За лични асистенти са назначени 77 безработни лица, преминали обучение за предоставяне на социалната услуга.
През месец август 2014 година стартира услугата „Здравна консултация за деца.
По схема „Приеми ме”, Община Велико Търново изпълнява проект „И аз имам семейство” за развитие на социалната услуга „Приемна грижа”. Проект „Красива България” за подобряване на инфраструктурата и материалната база на социалните услуги на територията на Община Велико Търново. Община Велико Търново спечели и реализира Проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост на възраст от 18 до 35 г. в град Велико Търново” на стойност 187 368, 00 лв. с ДДС.
Инструкция за издаване на карти за безплатно паркиране на хора с увреждания в Община Велико Търново. Издадени са над 450 карти за безплатно паркиране на лица с трайни увреждания.
Открити са два нови Центъра за работа с деца и младежи в село Никюп и село Ново село, Община Велико Търново. На територията на Община Велико Търново функционират като общинска дейност 19 Центъра за работа с деца и младежи.
На територията на Община Велико Търново започна да функционира „Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново, с капацитет – 30 потребители. 
Община Велико Търново стартира процедура по разкриване на филиал на Медицински университет гр. Варна за обучение на медицински сестри и акушерки. Проведено е анкетно проучване сред медицински специалисти, ученици и граждани от Област Велико Търново и Област Габрово.
-Реализиране на дневни психорехабилитационни програми в “Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД. Стартира нова социална услуга в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства”, с капацитет 30 лица.
-Извършване на вътрешни ремонтни дейности на Детска млечна кухня. Бяха извършени текущи ремонти дейности на обект "Детска млечна кухня – в кухня майка" и в раздавателните пунктове.
-Извършване на вътрешни ремонтни дейности и оборудване на здравните кабинети в детските заведения и училищата. Завършени ремонтните дейности в здравен кабинет в ОУ „ П. Р. Славейков” с. Церова кория.
Бяха разкрити 3 бройки за второ медицинско лице на длъжност „медицински специалист” в следните детски градини – ЦДГ „Ивайло”, ЦДГ „Евг. Кисимова” и филиал ЦДГ „Слънчев дом”.
Спорт
-Ремонта на игралното поле на стадион „Ивайло” за над 600 000 лв;
-Многофункционална спортна зала в СОУ „Емилиян Станев” за над 1 000 000 лв;
-Продължава изграждането на нов стадион в СОУ „Г. С. Раковски”;
-362 000 лв. инвестиция в спортните клубове;
-Нов футболен терен в село Шемшево за детските и юношески школи на „Етър”;
-Ново мини игрище за футбол в село Шереметя;
-По проект „Растеж и устойчиво развитие на регионите” започна изпълнението на дейностите по ремонт на лекоатлетическата писта на стадион „Ивайло”;
-Изградихме ново мини игрище за футбол с поливна система и осветление в с. Арбанаси;
-Започна изпълнението на проект за подобряване енергийната ефективност на спортните зали – южно и северно крило на стадион „Ивайло”, подмяна на дограми, отоплителни системи, енергоспестяващо осветление.
Населени места
-Чувствително бяха увеличени средствата по проект „Местни инициативи” - 240 000 лв., с които са реализирани общо 33 проекта, които са приети много добре от жителите на всички населени места;
-180 000 лв. получиха населените места за ремонт и поддръжка на общинската пътна мрежа;
-В партньорство със „Софарма” бяха раздадени медикаменти на социално слаби и социални институции в размер на над 20 000 лв. Това поне в известна степен компенсира липсата на аптеки в малките населени места;
-Разкрити са два нови младежки клуба.
Образование
Разкрити са нови работни места
15 нови щатни бройки за помощник – възпитател към първите групи на детските градини;
5 нови щатни бройки за психолог в детските градини. Назначаването им ще осигури психологическа помощ точно на децата на 3-7 годишна възраст;
5 нови медицински специалисти в детските градини.
Подобряване на материално-техническата база
Общата стойност на ремонтите в учебните заведения възлиза на 419 287 лева.
в училищата - 230 067 лева
в детските градини - 183 296 лева
в обслужващите звена - 5 924 лева – извършен е ремонт в ученическия стол към ОУ „Св. Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново
Нова детска площадка за ЦДГ „Слънчев дом” за игра. Беше изградена нова площадка за игра, която се използва от 35 деца от група „Детски рай” към ЦДГ „Слънчев дом”.
ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО”
СОУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Стойност на проекта: 1 049 790 лв., като проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 892 322 лв. и от бюджета на Община Велико Търново – 157 468 лв. До края на 2014 година Община Велико Търново е предприела необходимите мерки за осигуряване газификацията на учебното заведение.
СОУ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ” гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Стойност на проекта: 1 104 034 лева, като проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 938 428 лв. и от бюджета на Община Велико Търново – 165 606 лв.
ЦДГ „ПЪРВИ ЮНИ”
Стойност на проекта: 225 026 лева, като проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 81 516 лв. и от бюджета на Община Велико Търново – 143 510 лв.
За насърчаване образователната активност през 2014 година се осъществиха следните дейностиПолучените средства по Национални програми - 2014, както и по оперативни програми, свързани с дейности в училища и детски градини, към 01.09.2014 година възлизат на 474 849 лв.
Международна дейност
-Среща с кмета на град Охрид, Македония;
-По покана на Нейно Превъзходителство г-жа Меглена Плугчиева делегация посети град Лугано – Швейцария;
-Направихме първи стъпки за партньорство с град Бурса, Турция;
-Среща с временно управляващият на Бразилското посолство г-н Едуардо Галвано;
-Посещение на делегация от град Хирошима, Япония;
-На посещение беше посланика на Израел Негово Превъзходителство Шаул Камиса Раз;
-Среща с Негово Превъзходителство Матиас Хьопфнер – посланик на Германия;
-Делегация посети град Грац, проведохме среща с кмета Зигфрид Нагл;
-Среща с Негово Превъзходителство Харри Салми – посланик на Финландия;
-Среща с Посланика на Азербайджан;
-Среща с Посланика на Австрия;
-Среща с посланика на Великобритания;
-Среща с новият консул на Русия в град Русе г-жа Грушко;
-Експерти в областта на социалните политики от град Ниш, Сърбия, проучваха нашият опит в тази сфера;
-Среща с представители на червеният полумесец от Турция;
-Работна среща с представителите на всички италиански градове, които участваха във финалното състезание за Европейска столица на културата;
-Делегация от Перуджа / Асизи във връзка с кандидатурата за Европейска столица на културата;
-Бяхме домакин на работна среща с представители на местните власти от „Баренцив  съвет” (Скандинавските страни Норвегия, Швеция, Дания).
Инвестиции
- „Престиж” 30 млн. лв. – разкрити са над 600 работни места - Ноември 2013 г.
- Логистична база на „Пепси Кола“ - нови 40 работни места.
Обществени услуги
-Проект „Комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса“:
Изградена платформа на модулен принцип с модули за интеграция с външни системи – административна информационна система за комплексно административно обслужване АИСКАО.
Финансиране от този проект на нов хардуер и софтуер ( 2 мощни сървъра, които към този момент са инсталирани в Община Велико Търново).
-e-Община Велико Търново: 13 готови електронни услуги
-Интерактивен обществен терминал - киоск и видео екран монтирани в Центъра за информация и услуги на гражданите. Електронното оборудване е доставено по проект „Е-Подем" (месец ноември 2013 година) на Националното сдружение на общините в Република България. Бяха монтирани сървър, компютърна конфигурация, два принтера и широко-форматен скенер за документи с големи размери.
-Инвестиционен справочник – финализиран, визуализиран на тестова среда, като там ще бъдат показани както актуална информация за град Велико Търново, инфраструктура, образование, инвестиции, така и обекти за инвестиционни предложения, включващи обектите от годишния план за приватизация и част от обекти на общинска собственост, цялата необходима информация, представена по интерактивен начин за допълнително насърчаване на инвестициите.
-Виртуална разходка на Община Велико Търново: първата администрация с такава виртуализация, внедряване на електронните услуги от e-Община във виртуалния тур, разработване на меню, което лесно да се навигира от потребителя. Може да се осъществи визуализация на информационно каре с активни бутони, които зареждат е-услугите на отдел „Местни данъци и такси“, да има директно интегриран формуляр за е-услуга на общината, интегрирана е-услуга, информационно меню с активни бутони, които да зареждат е-услугите, както и всички останали административни услуги на Общински център за услуги и информация на гражданите.
-Съгласно сключен договор с Банка ДСК собственици на имоти на територията на общината имат възможност да плащат по банков път местни данъци и такси на територията на цялата страна.
Награди
-Спечелихме националният приз „Най-добър град за живеене” за 2013 г.
-Наградата на учителски синдикат „Подкрепа” за успешно социално партньорство
-Годишна национална награда „Адекватна реакция при криза“
 Проекти
І. Разработване на проектни предложения по открити схеми за финансиране;
1. „Изграждане на детски площадки в ЦДГ „Надежда“, гр. Килифарево, ЦДГ „Пламъче”, гр. Дебелец и ЦДГ „Вяра, надежда и любов“, с. Ресен
Проектиране и изпълнение на проектни предложения
Период за изпълнение - 3 месеца след датата на одобрение на проектното предложение
Стойност на проекта - 168 270,95 лв. с ДДС.
2. „Преустройство и модернизация на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Церова кория, Община Велико Търново”
Проектиране и изпълнение на проектни предложения
Период за изпълнение - 3 месеца след датата на одобрение на проектното предложение
Стойност на проекта - 209 174,21  лв. с ДДС
3. „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”
Период за изпълнение - Предвиденото индикативно начало на изпълнение на проектите е от 2014 година. Дейностите по проектите следва да бъдат приключени до 30.04.2016 г., когато е и краят на допустимия период за изпълнение на проектите по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”
Стойност на проекта – 389 064,80 евро
ІІ. Управление и координация на ДБФП
1. „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново”
Оперативна програма – „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Дата на сключване на ДБФП - 28.12.2011 г.
Дата на приключване на ДБФП - 28.02.2015 г.
Стойност на проекта по бюджет - 2 125 616, 11 лева
Стойност на проекта след Анекс № 1 - 2 249 390, 60 лв.
2. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Велико Търново”
Оперативна програма – „Техническа помощ” 2007-2013 г.
Дата на сключване на ДБФП - 12.07.2011 г.
Дата на приключване на ДБФП - 12.06.2015 г.
Стойност на проекта по бюджет - 533 858.52 лева.
3. „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплeксен онкологичен център –  Велико Търново”
Оперативна програма – „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
Дата на сключване на ДБФП - 07.03.2012 г.
Дата на приключване на ДБФП – 11.08.2015 г.
Стойност на проекта по бюджет –10 124 247, 00 лв., в.т.ч. собствен принос – 3 624 247,26 лв.
Към датата на отчитане са проведени 7 бр. процедури за избор на изпълнители, в резултат на което са сключени 7 бр. договори с избраните фирми-изпълнители на дейностите по проекта.
4. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново”
Програма за развитие на селските райони - 2007-2013 г.
Дата на сключване на ДБФП - 11.04.2013 г.
Дата на приключване на ДБФП – 11.04.2015 г.
Стойност на проекта по бюджет –649 060,66 лева. в т.ч. собствен принос - 194 718,20 лева
5. „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния - България”
Стойност на проекта, ревизирана на Съвместния мониторингов комитет -  639 699,28 лв. в т.ч. собствен принос 16 248,37 лв.
6. "Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период"
Оперативна програма – „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
Дата на сключване на ДБФП – 25.09.2013 г.
Дата на приключване на ДБФП – 25.03.2015 г.
Стойност на проекта по бюджет – 549 960,00 лв.
7. „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците.
Стойност на проекта по одобрен бюджет – 33 463 212,71 лв., в това число 30 648 232,17 лв. безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на партньорите в размер на 2 814 980,54 лв.
8. „Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическа писта на стадион „Ивайло” гр. Велико Търново – ІІ етап”
Източник на финансиране – Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”
Период за изпълнение – февруари – декември 2014 г.
Стойност на проекта – 2 480 474.00 лв. с ДДС
9. "Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм"
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 62 636 693,16 лв.
„Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността - Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар"
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”
Към датата на докладване проектът е приключил, стойността на верифицираните до момента суми е в размер на 29 142 766,44 лв. Предстои верифициране на суми по Окончателно искане за средства, приложената документация, към което бе детайлно прегледана от представители на МЗ. Постигнати са следните резултати:
Новоизградена канализационна мрежа - км. 3.62
Реконструирана/подменена канализационна мрежа - км. 3.48
Новоизградена водоснабдителна мрежа - км. 4.47
Реконструирана/подменена водоснабдителна мрежа - км. 5.35
Новоизградени колектори - км. 2.29
Реконструирани/подменени колектори - км. 0.89
„Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново - добро общинско управление“
сумата в размер на 51 920,82 лв.
„Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново”
„CultTour - културното /градинско/ наследство като фокусни точки за устойчив туризъм”
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПОЛУЧЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИСКАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ: 7 794 264,32 лв.
ІІ.3 СТАРТИРАЩИ ПРОЕКТИ  В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД
“Повишаване на професионалната компетентност на служители в Община Велико Търново“
Оперативна програма – „Административен капацитет“ 2007 – 2013г.
Дата на сключване на ДБФП – 12.08.2014г.
Дата на приключване на ДБФП – 12.08.2015г.
Стойност на проекта по бюджет – 140 099.28 лв.
„Бъдеще за всяко дете“
Оперативна програма – „Развитие на човешките ресурси“ 2007 - 2013
Дата на сключване на ДБФП – предстои
Стойност на проекта по бюджет – 406 250,36 лв.
„Интегриран проект за водния цикъл на град Велико Търново – реконструкция на ПСОВ, реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа” на Община Велико Търново
Оперативна програма – „Околна среда” 2007-2013
Период за реализация – следващ програмен период – 2014-2020
Подписване на договор за БФП ще се състои след окончателното одобряване на ОП „Околна среда” 2014-2020. Стойността на проекта е 39 333 157,14 лв. в т.ч. 1 179 994.73 лв. собствен принос.
ОБЩА  СТОЙНОСТ НА СТАРТИРАЩИТЕ ПРОЕКТИ ПО РАЗДЕЛ ІІ.3: 39 879 506,78 лв.
ІІІ. Координация при верифициране и сертифициране на средства по изпълнени ДБФП;
„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”
УО на ОПРР информира Община Велико Търново, че одобрява Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново. УО на ОПРР изпраща „Уведомление за одобрено искане за плащане“ в размер на 393 011,58 лв.
„Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”
Община Велико Търново внесе документация по искане за окончателно плащане. В резултат на осъществена проверка на предоставените документи, УО информира Община Велико Търново, че по Искане за окончателно плащане е верифицирана сума в размер на 1 123 212,31 лв. Същата е постъпила по сметката на Община Велико Търново на 23.05.2014 година.
„Подобряване прилагането на принципите на добро управление в Община Велико Търново“
Сумата в размер на 59 213,59 лв. е верифицирана, а средствата са възстановени по сметката на Община Велико Търново на 15.10.2014 г.
ОБЩА СТОЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ПОЛУЧЕНИ ПО ИСКАНЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ: 1 575 437,48 лева
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРИКЛЮЧИЛИТЕ ПРОЕКТИ  : 36 488 145,75 лева
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРИВЛЕЧЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ДБФП 139 004 345,69 лева

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.