11.11.2014 22:30

Извършено е почистване на най-рисковите участъци от речни корита на територията на общината

Със Заповед на кмета на Община Велико Търново бяха извърши огледи на участъците на речните легла в урбанизирани територии и регулационни граници на населените места на общината, чиято проводимост е силно намалена от извлечени и паднали дървета, дънери, храсти и натрупани наносни образувания в речните легла в следствие на преминала висока вълна по р. Белица, р. Дряновска и р. Янтра от притоците и водосборът им на 19.06.2014 г., в следствие на която са причинени огромни материални щети в град Килифарево, град Дебелец, град Велико Търново и други населени места по поречието им от наводнение.
В констативният протокол са определени приоритетно дейностите по прочистване на речните легла с цел снижаване на риска от следващи наводнения, осигуряване на нормална проводимост в речните участъци, определени като критични в настоящия протокол и възстановяването им след наводнението, както и са определени приблизително видовете дейности и обемът им за незабавно премахване на натрупаните в посочените участъци дървесна маса, наносни образувания, затлачвания на мостови съоръжения, водостоци, прагове, бентове в непосредствена близост до сгради, имоти, пътна и друга инфраструктура съгласно чл. 138, ал.4, т. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 140,  ал. 3 от Закона за водите.
С писмо до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет на Република България, Община Велико Търново е направила искане за финансиране в размер на 353 547, 12 лв. на дейностите по почистването на речните легла на р. Белица, р. Дряновска и р. Янтра - в критични участъци на населените места от общината - до 500 м. от хидротехнически съоръжения, респективно до 500 м. преди и след преместващите съоръжения.
В тази връзка е възложeно съответното почистване на речните корита след проведена процедура на договаряне без обявление с предмет „Осигуряване проводимост на речните легла на р. Белица, р. Дряновска и р. Янтра – в критични участъци на гр. Килифарево, с. Вонеща вода, с. Габровци, с. Нацовци, гр. Дебелец, гр. Велико Търново и с. Плаково, по позиции”, като към настоящия момент е извършено почистване по участъци:
Участък I
-участък от речно легло на р. Белица – гр. Килифарево – ”Киряков бент” – южен изход на гр. Килифарево;
-участък от речно легло на р. Белица в гр. Килифарево – ”Гръцко дере” – ляв приток на р. Белица преди южен изход на гр. Килифарево;
Участък II
-участък от речно легло на р. Белица - гр. Килифарево – краен участък изход – изток на града при завод ”Белица” в гр. Килифарево;
-участък от речно легло на ”Парцалско дере” – ляв приток на р. Белица – южен край на гр. Килифарево;
-участък от речно легло на дере ”Кюнка” – ляв приток на р. Белица – южен край на гр. Килифарево;
-участък от речно легло на ”Яловско дере” - ляв приток на р. Белица – южен край на гр. Килифарево – на път за с. Ялово;
Участък III
-участък от речно легло на р. Осенарска - ляв приток на р. Белица – в с. Вонеща вода;
-участък от речно легло на „Белчевско дере” - ляв приток на р. Белица в с. Вонеща Вода;
-участък от речно легло на „Дамяновско дере” - ляв приток на р. Белица в с. Вонеща вода;
-участък от речно легло на дере на път за с. Гърневци - ляв приток на р. Белица - в с. Вонеща вода;
Участък IV
-участък от речно легло на р. Еньовица - ляв приток на р. Белица - в с. Габровци с обща дължина 1300 м;
-участък от речно легло на р. Белица - в с. Нацовци;
-участък от речно легло на р. Белица - в с. Въглевци;
Участък V
-участък от речно легло на р. Дряновска – гр. Дебелец;
-участък от речно легло на р. Белица – в гр. Дебелец;
-участък от речно легло на р. Белица – в гр. Дебелец;
Участък VI
-участък от речно легло на дере след преливник на язовир ”Вятъра” – в гр. Велико Търново, местност „Дълга лъка”;
-участък от речно легло на р. Янтра в гр. Велико Търново, местност „Дълга лъка” при въжен мост между „БЕВТ” и кв. ”Чолаковци”;
Участък VI
-участък от речно легло на река Янтра в гр. Велико Търново, от мост на път  I - V ”Русе - Велико Търново - Габрово” до 500 м. след завой на реката при местност ”Боруна” – паметник „Асеневци” по ул. ”Крайбрежна” – начало;
-участък от речно легло на река Янтра в гр. Велико Търново - 200 м. преди каменен мост за кв. ”Света гора” и 300 м. след моста по течението на реката при ул. ”Григорий Цамблак”;
-участък от речно легло на река Янтра в гр. Велико Търново - 200 м. преди бент – бараж при ул. ”Крайбрежна” и до 300 м. след баража по течението на реката;
Участък VIII
-участък от речно легло на река Янтра в гр. Велико Търново - 200 м. преди ”Владишки мост” до каменния сводов мост на път III-514 ”Горна Оряховица - с. Арбанаси – Велико Търново” по течението на реката с обща дължина 550 м.
Участък IX
-участък от речно легло на дере след преливник на яз. ”Плаково” в урбанизирана територия на с. Плаково;

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.