04.07.2024 16:30

Информация относно удължаване на Проект „Грижа в дома в Община Велико Търново“

Във връзка с предоставена възможност на Община Велико Търново за сключване на анекс към Договор BG05SFPR002-2.001-0004 “Грижа в дома в Община Велико Търново“ за удължаване на предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и след 07.05.2024 г., Ви информираме следното:
Община Велико Търново продължава осигуряването на подкрепа в домашна среда, чрез предоставяне на интегрирани здравно - социални услуги по проекта на лица с увреждания, които притежават ЕР на ТЕЛК без определена чужда помощ.
Удължаването на Проект „Грижа в дома в Община Велико Търново“ е със срок до 07.01.2025 г.
Как да заявите желание да ползвате услугите?
 • Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват интегрирани здравно-социални услуги по проекта, по настоящ адрес в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, като необходимите документи за кандидатстване са следните:
 • Заявление-декларация по образец;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Медицински документи (ЕР на ТЕЛК без определена чужда помощ - задължително, ЛКК, епикриза и др. – при наличие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител, не е необходима нотариална заверка).
Лицата, които имат желание да предоставят интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, подават необходимите документи в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, а именно:
 • Заявление – декларация по образец;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Декларация по образец;
 • Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит.
За допълнителна информация:
на място в сградата на Общинска администрация - Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2 или на тел. 062/619-220; 062/619 208

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.