25.04.2024 14:00

Кампания за набиране на проектни предложения по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

В периода 01.02.2024 г. – 15.05.2024 г. Министерство на труда и социалната политика (МТСП) е в  процедура за набиране на проектни предложения по Компонент 1 (К1) „Достъпна жилищна среда” от Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (НП).
По Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” от НП се финансира изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин. За финансиране по Компонент 1 от НП може да кандидатства лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, с изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Тази оценка се изготвя от Дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане, по настоящ адрес на лицето.
Размерът на финансовата помощ. която Министерство на труда и социалната политика може да осигури за реализацията на едно проектно предложение, е до 100 000 лв.
Допустимо за финансиране по Компонент 1 е проектно предложение за  изграждане/поставяне на рампа и/или подемна платформа, и/или асансьор за преодоляване на различни нива в съществуваща жилищна сграда (законна по смисъла на ЗУТ) и/или в прилежащото ѝ външно пространство, но в рамките на урегулирания поземлен имот, в който е разположена, съответстващо на нормативните изисквания за достъпност и за което е налице одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж/поставяне.
Допустими кандидати за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по Компонент 1 от НП, са:
  • Физически лица - собственици на индивидуална жилищна сграда (еднофамилна или многофамилна с до 3 самостоятелни обекта), които са с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, или в чиито семейства има член или дете с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда;
  • Всяко юридическо лице – сдружение, което е учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), когато в жилищната сграда има собственик на жилище, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.
Подробна информация, пълните условия по програмата, както и образци на документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:
https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1
Контакти за допълнителна информация и/или разяснения:
адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” №2, ет. партер, стая №1
електронна поща: NP_K1@mtsp.government.bg
Тел:  02/ 981 39 42;  02/ 811 96 74;  02/ 811 94 69

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.