29.04.2022 16:30

Предоставяне на патронажна грижа в Община Велико Търново

От 05.05.2021 г. до момента, 230 лица от 17 населени места на територията на общината получиха интегрирани здравно-социални услуги в домашната им среда. Услугите се предоставят по Проект BG05M9OP001-6.002-0077„Патронажна грижа + в Община Велико Търново“, който се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Това съобщи днес г-жа Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново на пресконференция на тема: "Ползите и напредъка по изпълнение на дейностите по Проект BG05M9OP001-6.002-0077-C01 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново”.
Дейностите по проекта, се изпълняват в 2 направления:
- Направление I – „Патронажна грижа“;
- Направление II – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“.
От 2019 г., Община Велико Търново предоставя патронажни грижи в изпълнение на проекти с европейско финансиране. Към настоящия момент услугите се предоставят, съгласно Административен договор за предоставяне на БФП по Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“ за срок от 12 месеца за периода от 05.05.2021 г. до 05.05.2022 г. 
Освен мобилни интегрирани здравно-социални услуги, потребителите и техните близки могат да ползват психологическа подкрепа и консултиране, предоставяни от квалифициран специалист. В допълнение, по проекта се осъществява и дейности по доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта/; Заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта/.
Всички услуги, са напълно безплатни за потребителите и за предоставянето им не се начисляват и събират такси от страна на доставчика. Максималната продължителност, през която 1 лице може да ползва патронажни грижи, е до 2 часа на ден.
Услугите се предоставят на нуждаещите се лица, чрез специалистите, назначени в Центъра за патронажна грижа, който се помещава на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18 – от южната страна на спортен комплекс „Ивайло“. Към момента в центъра работят общо 27 лица на следните длъжности:  Специалист, социални дейности –  2 лица; Психолог – 1 лице; Медицинска сестра – 3 лица; Шофьор /доставчик/ – 2 лица; Домашен санитар – 19 лица.
По Направление II – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, се предоставя възможност за наемане на допълнителен персонал в социалните услуги, с цел подпомагане процеса по хигиенизиране и дезинфекция с оглед превенция и ограничаване риска от разпространението на covid-19. 
От 05.05.2021 г. до момента, в 21 социални услуги, държавно делегирана дейност, за извършване на дезинфекция на сградния фонд, са назначени 64 лица, от които 22 са лица с увреждания, притежаващи ЕР на ТЕЛК. От назначените лица 21 са потребители на социални услуги, функциониращи на територията на Община Велико Търново.
В изпълнение на дейностите за превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности до настоящия момент е осигурена подкрепа на над 800 потребители и персонал на социални услуги, делегирани от държавата дейности в Община Велико Търново.
В изпълнение на дейностите по Направление 2 на проекта, към настоящия момент се извършва текущ ремонт в част от административната сграда на специализираната институция Дом за стари хора „Венета Ботева“, гр. Велико Търново за физическо преграждане на помещения, с цел обособяване на индивидуални помещения за изолация на потребители, в случай на идентифициран потребител с COVID-19 или на случай със симптоми на коронавирус. Средствата, отпуснати за ремонта са в размер на 106 379,87 лв.
Предвид безспорния социален ефект, постигнат в резултат от реализацията на процедурата, Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 обяви нова Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“. В тази връзка Община Велико Търново получи покана за сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на БФП за реализиране на Проект BG05M9OP001-6.004-0089 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново, Компонент 2“, с цел удължаване срока за реализация  на проектните дейности с допълнителни 6 месеца – от 06.05.2022 г. до 06.11.2022 г., при запазване на първоначално договорираните условия на проекта.  По този  начин, ще се предостави възможност да се запази заетостта на всички наети по проекта лица /по Направление 1 и по Направление 2/, както и да продължи предоставянето на интегрираните услуги за крайните бенефициенти.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.