22.01.2021 17:00

Община Велико Търново продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

През цялата 2021 г. Община Велико Търново осигурява безплатна храна за обяд на 135 нуждаещи се лица и продължава грижата в домашна среда за над 700 лица, предоставяна от над 290 асистенти, назначени на трудов договор.
От 04.01.2021 г. стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги. Финансирането е осигурено със средства от държавния бюджет. На територията на община Велико Търново се предвижда да бъдат обхванати 208 потребители.
С предоставяне на „Асистентска подкрепа” ще се осигури ежедневна почасова грижа в домашна среда (до 4 часа дневно, всеки работен ден) на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, също и на хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Броят часове се определя според индивидуалните нужди на всяко лице.
Предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се извършва чрез служители, назначени на длъжност „Социален асистент“. Един социален асистент осигурява грижи за най-малко 2-ма потребители, помага им при самообслужване, извършване на домакински дейности, организация на ежедневието и участие в обществения живот, съдействие при изготвяне на документи и др.
Кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ и кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да подават документи в „Център за административно обслужване“, в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ №2, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
Допълнителна информация и документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са публикувани на официалната интернет страница на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-tarnovo.bg. и на тел. 062/619 220 – дирекция „Социални дейности и здравеопазване“.
В изпълнение на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ - Компонент 4 по Процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Велико Търново продължава предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги на възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания и техните семейства, със срок до 04.05.2021 г.
Чрез създадения по проекта Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно – социални услуги към месец януари 2021 г. подкрепа се оказва на над 140 лица от целевите групи, живеещи в 15 населени места в общината. Те получават безплатно здравни и/или социални услуги до 2 часа на ден, предоставяни от 18 лица назначени на длъжност „Домашен санитар“ и 3 лица на длъжност „Медицинска сестра“. За изпълнение на дейностите по проекта към „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно – социални услуги“ са назначени 2 лица на длъжност „Специалист, социални дейности“, 1 лице на длъжност „Психолог“ и 1 лице на длъжност „Шофьор“.
Документи и допълнителна информация може да бъде получена от Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно – социални услуги, намиращ се на ул. „Филип Тотю“ № 18 (от южната страна на стадион „Ивайло“), както и на официалната интернет страница на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-turnovo.bg. и на тел. 062/619 220 – Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново.
В подкрепа на мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез ограничаване контактите между хората и в подкрепа на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, Община Велико Търново продължава реализирането на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, със срок на изпълнение до 30.06.2021 г. Към настоящия момент по този проект са обхванати общо 333 лица, попадащи в целевата група, от 22 населени места на територията на общината: възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги; самотни родители с дете/ца до 12 г, които са в невъзможност да оставят децата си сами. Назначени са 38 лица на длъжност „социален асистент“ и едно лице на длъжност „шофьор“, които извършват дейности и услуги свързани с доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки (със средства на потребителите), заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
Заявки от лицата желаещи да ползват предоставените услуги се приемат всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. на тел. 062/ 619 220 – Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново.
Продължава изпълнението на Механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ, като към 01.01.2021 г. в Община Велико Търново потребители са общо 223 лица, в т.ч. 38 деца, за които полагат грижи общо 226 лични асистента, назначени на трудов договор. Услугата се предоставя на територията на община Велико Търново, като са обхванати 17 от населените места.
През 2021 г. Община Велико Търново продължава да предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“ с увеличен капацитет от 75 места /през 2020 г./ на 135 места, като средствата  за обезпечаване дейността на услугата са осигурени от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Към настоящия момент безплатна храна за обяд осигурена от Обществената трапезария получават 133 нуждаещи се лица.    
Право да ползват социалната услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Велико Търново имат всички лица, в т. ч. и деца, навършили 7 годишна възраст, с настоящ адрес на територията на Община Велико Търново, които попадат в някоя от следните целеви групи:
  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии;
  • Скитащи и бездомни деца и лица, вписани в регистъра на скитащи и бездомни деца и лица при Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Велико Търново;
  • Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;
  • Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.
Лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Обществена трапезария“ могат да подават (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) Заявление–декларация /по образец/ в офиса на Домашен социален патронаж, находящ се на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18. /от южната страна на стадион „Ивайло“/.
 Допълнителна информация за социалната услуга може да бъде получена от офиса на Домашен социален патронаж на телефон: 0888 433 665, както и на телефон 062/ 619 220- Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.