10.01.2020 10:00

От 15 януари започва прием на документи кандидатстване по Схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата

Започва реализацията на Пилотната схема по проекта на Община Велико Търново за подмяна на старите отоплителни уреди на твърдо гориво

От следващата седмица великотърновци ще могат да кандидатстват за подмяна на старите си отоплителни уреди на твърдо гориво – дърва и въглища, замърсяващи околната среда. От 15 януари започва приемът на заявления за участие в Пилотната схема на Интегрирания проект на шест общини – Столична община, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана, който предвижда преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата. Заявленията следва да бъдат подавани в Информационния център на Община Велико Търново – всеки работен ден от 10,00 до 14,00 ч., а крайният срок е до 16 март включително. 

Поканата за кандидатстване е публикувана на следния адрес: . Подробно са описани всички изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите, необходимите документи, критериите за оценка и класиране и др. Обстойно е представена цялата информация.

Интегрираният проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ предвижда за град Велико Търново да бъдат подменени отоплителните уреди на 548 домакинства, което ще се изпълни в две последователни фази – Пилотна и Основна. В настоящия първи етап – Пилотна фаза, ще бъде приложен за първи път разработеният подход за смяна на старите печки, а обхванати ще бъдат общо 70 домакинства. В последващата Основна фаза ще се подменят отоплителните уреди на още 478 домакинства.

Необходимо условие е жилищата да бъдат в териториалния обхват на схемата. Районите за интервенция са определени след социологическо проучване и на базата на концентрацията на домакинства със стари и замърсяващи отоплителни уреди. Именно това е и фокусът на интегрирания проект – намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и/или въглища, което е сред основните фактори за замърсяването на въздуха с фини прахови частици.

Всеки от одобрените кандидати ще получи безвъзмездно новите отоплителни уреди, заедно с монтаж и демонтаж на старите печки. Петгодишен е гаранционният срок.

Кандидати, които са подали документи за участие по настоящата покана за Пилотната фаза, но не са класирани, могат да бъдат кандидати и по поканите по Основната фаза с вече подадената документация.

Проектът на Схемата с всички приложени документи за обществените консултации е публикуван на сайта на общината, на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/

Проектът „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ ще бъде реализиран в периода от 2019 до 2024 година.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.