04.02.2013 10:52

Информация относно проект за създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж

  На 30.01.2013 г. кмета на Община Велико Търново сключи договор с дирекция „Бюро по труда” Велико Търново за осигуряване на заетост по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Ново начало - от образование към заетост”.

Финансирането е чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG 051PO001 – 1.1.06 за «Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж».

Целевата група по проекта са безработни лица, регистрирани в дирекция «Бюро по труда» на възраст до 29 г., със завършено средно или висше образование /дипломирани / и без трудов стаж по специалността. На младежите се осигурява възможност да стажуват в специализираната администрация на съответното ведомство на длъжност, която съответства на придобитото образование в професионалното направление на висшето или средното образование, за срок от 6  месеца.

За всяко наето лице от бюджета на проекта се предоставят средства за:

- възнаграждения за стажуване – ежемесечно, в размер на 400 лв. за срок от 6 месеца;

- възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда;

- възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от СКО;

- дължимите осигуровки по КСО.

На 01.02.2013 г.  кмета на Община Велико Търново сключи трудови договори с 19 младежи, които ще стажуват в администрацията на Община Велико Търново в следните Дирекции:

§ Дирекция «Административно обслужване», отдел  «ИТО» - 1 стажант на длъжност «младши експерт»;

§ Дирекция «Административно обслужване» - 1 стажант на длъжност «технически сътрудник»;

§ Дирекция «Строителство и устройство на територията», отдел «Устройство на територията» - 1 стажант на длъжност «младши експерт»;

§ Дирекция «Строителство и устройство на територията», отдел «Устройство на територията» - 1 стажант на длъжност «младши специалист»;

§ Дирекция «Строителство и устройство на територията», отдел «Устройство на територията» - 1 стажант на длъжност «младши експерт»;

§ Дирекция «Социални дейности и здравеопазване» - 11 стажанти на длъжност  «младши експерт;

§ Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» - 3-ма стажанти  на длъжност «младши експерт.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.