14.01.2013 13:00

Съвместните действия на институциите засилват контрола на дърводобива и извозването на дървен материал

  След проведените в края на 2012 г. работни срещи с представители на фирми от областта на дърводобива, кметове на населени места, кметски наместници на територията на общината и ръководители на полицейски служби, кметът на Община Велико Търново г-н Даниел Панов изпрати писмо до началника на районно управление ”Полиция” главен инспектор Димчо Димов.

В писмото кмета на общината припомня проведените срещи във връзка с настъпили проблеми по нормалната експлоатация и ползване на общинската и републиканска пътна мрежа от автомобили, транспортиращи дървесина на територията на общината.

Кмета уведомява началника на РУ ”Полиция”, че със своя заповед е задължил кметовете и кметските наместници да издават разрешителни за достъп до горски територии, съгласно чл.148, ал. 4 от закона за горите и чл. 22 от наредбата за опазване на горските територии.

В населените места са предоставени образци на разрешително за достъп до горски територии с указан обект, маршрут, горски път, имот, кадастрален номер, подател, местност, вид превозно средство, регистрационен номер, марка, модел, срок на валидност, превозни средства с животинска тяга и собственост.

Втори екземпляр от разрешителното е на разположение в кметствата и кметските наместничества.

Кмета на Община Велико Търново г-н Даниел Панов препоръчва началника на РУ „Полиция” Велико Търново да задължи районните полицейски инспектори  от РПУ по населените места да се запознават ежедневно с издадените разрешителни, както и да упражняват контрол по спазването им в зависимост от законовите правомощия на полицейските органи.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.