10.10.2018 12:00

Община Велико Търново създава по-добри условия за децата с увреждания и в неравностойно положение

На 10.10.2018г. от 10:00 часа в Регионален пресклуб БТА - Велико Търново се проведе първоначална пресконференция по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по АДБФП №BG16RFOP001-5.001-0033-С01 по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Целта на проекта е изграждането на подходяща инфраструктура за предоставянето на комплекс от социални услуги за деца на територията на община Велико Търново, чрез изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 потребителя с обособена в него сензорна градина, осигуряване на инфраструктура за разширения капацитет на съществуващ Център за обществена подкрепа в гр. Велико Търново и изграждане на Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 деца, които ще могат да живеят в среда, близка до семейната и ще придобият умения за самостоятелен и независим живот с подкрепата на квалифицирани специалисти.
Предвижда се трите услуги да бъдат разположени в общ архитектурен ансамбъл обособявайки Комплекс от социални услуги за деца. Предназначената за целта сграда е частна общинска собственост. За изграждането на Комплекса за социални услуги за деца ще се извършат строително-монтажни работи, които включват: саниране на сградата, смяна на дограма, ремонт на покривна конструкция, смяна на ел. инсталация, водоснабдителна и отоплителни инсталации, обзавеждане, оборудване, както и изграждане на достъпна архитектурна среда с прилежащото дворно пространство на имота.
Изпълнението на дейностите, по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“, ще доведе до постигане на първо място на основната цел на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, а именно гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности, чрез подобряване на предоставяните вече услуги, разширяване на капацитета им и разкриването на нови услуги.
На пресконференцията присъстваха проф. Георги Камарашев – Заместник – кмет „Строителство и устройство на територията”, г-жа Росица Димитрова –Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, инж. Цанко Бояджиев – Началник отдел „Техническа инфраструктура” и Ръководител проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, г.н Кирил Иванов – Управител на фирмата изпълнител „Кидат Груп” ЕООД, представители на специализираните институции, социални услуги в общността на територията на Община Велико Търново и представители на различни медии.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.