12.11.2013 14:00

Отчет за втората година от мандата на кмета на Община Велико Търново

Резюмето на периода от началото на ноември 2012 до началото на ноември 2013 година – втората година от мандата в пет изречения звучи така:

Подобрена градска среда и инфраструктура;

Повишен инвестиционен интерес;

Нови работни места;

Над половин милион туристи;

Повишен международен престиж - Дипломатически корпус.
 
Бюджет


Приетият в началото на годината общински бюджет беше в размер на 57 874 255 лв.
Макро рамка, която надхвърля с 2,2 млн. лв. бюджета за 2012 г.
Към днешна дата размера на бюджета е 60 300 000 лв.

 
 
Инфраструктура


 
1.1.1. Улични настилки в град Велико Търново

-Текущ ремонт по уличната мрежа в града, като бяха изкърпени с плътна асфалтова смес около 20 500 м2;

-За подготовка на уличната мрежа на гр.Велико Търново за експлоатация през предстоящия  зимен  сезон  2013 г. - 2014 г.  е  възложено  на Консорциум ”Търновски пътища” гр. Велико Търново изкърпване с асфалтова смес на около 3 600 м2 от уличните настилки в града, като към настоящия момент са изкърпени  и преасфалтирани 3 100 м2;

-Цялостно преасфалтиране на улица ”Вихрен” основна транспортна улица за кв.”Картала”;

-Основен ремонт на алеята при блок - ул.”Оборище” № 10, между ул. ”Оборище” и ул. ”Георги Бакалов”, както и частичен ремонт на съседните алеи в този район;

-Основен ремонт на дъждоприемната шахта в кръстовището на ул. ”Беляковко шосе” с ул. ”България”;
 
-По Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година се направи и асфалтира ул. ”Димитър Буйнозов”, като със завършването на този участък се осъществи пряка транспортна връзка от ул. ”Беляковско шосе” за  кв. ”Картала”;
 
-Завършва строителство на обект “Изграждане на водопровод и канализация   на  централна градска част град Велико Търново”, по проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния  фонд на Европейската общност”. След направата на новите ВиК комуникации и възстановяване на уличните настилки, се извършва цялостно преасфалтиране на тези улици;

В тази връзка, към настоящия момент цялостно са преасфартирани следните улици – ул. ”Бачо Киро”, ул. ”Седми юли”, ул. ”Христо Ботев”, ул. ”Независимост”, ул. ”Стефан Стамболов” и ул. ”Зеленка”.
                                                    
1.1.2. Тротоарни настилки в град Велико Търново

-Основна реконструкция и възстановяване на стълбището от ул. ”Цанко Церковски”  до  ул. ”Зеленка”;

-Северния тротоар с асфалтова настилка на ул. ”Н. Габровски” в Западна промишлена зона с дължина 1 300 м;

-Бетонова пътека при пенсионерския клуб в кв. ”Чолаковци”;

-Във връзка с откриването на Летния театър се извършиха съответните строително монтажни дейности, свързани с направа на нови тротоарни настилки на ул. ”Марно поле” около парк „Марно поле”. Така с изграждането и ремонта на тротоара, се осигури едно нормалното и безопасно движение на пешеходците в района на парк „Марно поле”;

-Ремонт на западния тротоар на улица ”Георги Бакалов” в участъка от ул. ”Проф. Илия Янулов” към ул. ”Симеон Велики” (библиотеката);

-Частичен ремонт на тротоара на улица ”Беляковско шосе” под КАТ;

-Частичен ремонт на тротоарната настилка в участъка между Проектантска и Полицията;

-Основен ремонт на тротоарната настилка на ул. ”Зеленка” в участъка между пътните кръстовища с ул. ”Бузлуджа” и ул. ”Константин Кисимов”, с дължина 90м.
 
1.1.3. Вертикална  сигнализация  и  хоризонтална  маркировка


-По  състоянието  на  вертикалната и хоризонталната пътна сигнализация - периодично през 2013 година се ремонтират и подменят повредените или липсващите пътни знаци по улиците в града;

-През годината са поставени 70 броя нови пътни знаци ”Пешеходни пътеки”, ограничителни колчета против неправилно паркиране на пътни превозни средства, както и пешеходни парапети покрай училищата в града за допълнително обезопасяване;

-Осветяване с прожектори на три пешеходни пътеки на ул. ”Независимост” при кръстовището с ул. ”Рафаел Михайлов”, на ул. ”Васил Левски” при кафе „Джеронимо” и на ул. ”България” при кръстовището с ул. ”Възрожденска”;

-През пролетта и есента на тази година се освежи хоризонталната напречна маркировка (пешеходни пътеки) покрай детските ясли и градини, училища и по основните транспортни артерии на града в обем на около 950 м2;

-Хоризонтална напречна маркировка на пешеходни пътеки със студен пластик на ул. ”България”, ул. ”Краков”, ул. ”Никола Габровски”, ул. ”Бачо Киро”, ул. ”Христо Ботев”, ул. ”Независимост” и ул. ”Ст. Стамболов” в обем на 250 м2;

-Поставиха се предпазни пешеходни парапети на ул. ”Мария Габровска” пред входа на СОУ „Емилиян Станев” и на ул. ”Славянска” пред eзикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”;

-Поставиха се колчета против паркиране на ул. ”Юрий Гагарин” пред входовете на жилищния блок до сграда "Проектантска", както и пред самата сграда;

-Поддържат се в изправност светофарните уредби в града.
 
2. Общинска пътна мрежа

През лятото на 2013 година е извършен ремонт и частично преасфалтиране на следните общински пътища:

-"Велико Търново - Беляковец"  на  стойност 239 997,74 лв;

-Път "Арбанаси – Шереметя" (граница с Община Лясковец) на стойност 220 798,11 лв;

-Път “Павликени – Паскалевец" (граница общини Павликени - Велико Търново, за с. Ресен), в  участъка  на  територията  на  Община  Велико Търново, на стойност 19 997,50 лв;
 
3. Населени места - Подготовка на уличната мрежа

-В изпълнение на Договора за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддръжка на улици, тротоари и пътища на територията на Община Велико Търново":

-Консорциум ”Търновски пътища” са извършили изкърпване и реконструкция на уличната мрежа в 20 населени места на територията на общината, в размер на осигуреното годишно финансиране по населени места, като общата стойност на изпълнените строително - монтажни работи е в размер на 98 579,51 лв. Предстои до началото на зимния сезон да се завършат ремонтните дейности и в останалите населени места;

-Направи се ремонт на предпазния парапет на моста при с. Габровци;

-През месец октомври се направи водосток при с. Габровци, на общинския път за с. Пъровци на река Еньовица.
 
4. Направа на ново улично осветление през 2013 година

-ул. „Д. Бойнозов” – монтирани: стоманени стълбове 9.5 м и осветителни тела – 10 бр;

-ул. „Козлуджа” – монтирани: стоманени стълбове 9.5 м и осветителни тела – 28 бр;

-ул. „Козлодуй” и ОУ "П. Евтимии” – монтирани: стоманени стълбове 9.5 м и осветителни тела – 10 бр;

-ул. „Димитър Бойнозов” – монтирани: стоманени стълбове 9.5 м и осветителни тела – 10 бр;

-Детелина кв. „Чолаковци”– монтирани: стоманени стълбове 9.5 м и осветителни тела – 10 бр;

-Осветление на въжен мост кв. „Чолаковци”;

-Осветяване три пешеходни пътеки тип „Зебра” в гр. Велико Търново - ул. „Независимост”, ул. „Васил Левски” и бул. „България”.

 
Икономика, инвестиции, безработица


През годината отчетливо се наблюдава засилен инвестиционен интерес от страна на бизнеса към Велико Търново и региона. Най- голямата частна инвестиция през годината е новата производствена мощност на фирма „Престиж-96” – 30  млн. лв.
„Мегапорт” реализираха инвестиция в размер на над 6 млн. лв. в рециклиране на фолиа, полиетилен и полипропилен.Общински търговски дружества


 
Постъпили средства за периода 01.01.2013 – 30.09.2013 г. в дирекция „Общинско развитие”- търговия и туризъм / категоризирани туристически обекти и туристически данък:

І. Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение за периода 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г. Общо 22 броя разрешения на сума: 315,00 лв.

ІІ. Разрешения за извършване търговия на открито

1. За периода 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г. са подадени Заявления за извършване търговия на открито: общо 156 броя Заявления и 156 Разрешения на обща сума: 54 442,47 лв.

ІІІ. Разрешение за търговия на открито в прилежаща територия на търговски обект

Общо събрана цена на услуга 189 бр. х 15.00 лв. 2 835.00 лв.  
     
Събран наем за заета общинска площ – 47 478,63 лв. с ДДС.

Обща сума: 50 313,63 лв. 
 
ІV. Документ за работно време от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново

За периода 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г. са подадени 299 броя Заявления за новооткрити търговски обекти, както следва:

Общ брой търговски обекти – 299 бр. на обща сума: 4 485,00 лв.
           
V. Категоризирани обекти за периода 01.01.2013 г. до 30.09.2013г.

За периода 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г. Общинската експертна комисия по категоризиране е категоризирала – 68 обекта, както следва:

Места за настаняване клас "Б"

Общо: 10 обекта с  общ брой стаи  61 - 129  легла.

Места за настаняване клас „А”

Общо: 1 брой с общ брой стаи 26 - 57 легла.

-Общ приход от внесен туристически данък с включен внесен данък за 2012 г. / и внесен туристически данък за 2013 година от реализирани нощувки на туристически обекти - 89 994,80 лв. от 113 869 брой нощувки;

-Общо туристически обекти на територията на Община Велико Търново: 160 бр. / средства за подслон и места за настаняване - общ внесен туристически данък:  89 994,80 лв;

-Обща сума от Търговия и туризъм: 217 760 ,90  лв;

-Издадени са 1548 удостоверения за наличие или липса на задължения към общината на стойност 24 280 лв.
 
-Безработицата в общината е на ниво 6,1%, което е  по-ниско от средното за страната – над 12 %.

 

Култура и туризъм
593 събития организирани от дирекция "Култура и туризъм" украсяваха нашият изключително наситен и атрактивен културен календар. Финансирането на културни събития на проектен принцип доказа своята ефективност и даде възможност освен традиционните прояви да бъдем домакини и на множество интересни и значими събития в областта на съвременните и модерните изкуства, пърформанси и инсталиции.
Съвременните изкуства са важна част от усилията ни да представим Велико Търново не само като град с уникално културно-историческо наследство, но и като място, където успешно се реализират модерни проекти в областта на изкуствата и културата. В резултат на подобрените туристически атракции, обществената и туристическата инфраструктура туристите, посетили Велико Търново през тази година вече са близо половин милион. Това е едно забележително постижение в условията на криза и стагнация.
Добрият маркетинг, успешната реклама и представянето на най-престижните туристически борси и изложения, домакинството на Международно изложение „Културен туризъм” са сред ключовите фактори за успеха на нашата основна индустрия-туризма.Проекти


Проект Размер
на
БФП
Размер
на
собствен принос
Авансово искане Междинно искане Окончателно
искане
Общо разплатени
към
10.2013
"Изграждане
и функциониране
на три
Центъра
за настаняване
от семеен тип
на територията
на град
Велико Търново”
2 125 616.11 0 0 0 0 0
"Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите
на вечността -Утвърждаване
образа на
региона като
уникална
туристическа дестинация на националния и международен
пазар"
436 052.79 10 901,32 144 987.55 0 0 144 987.55
"Създаване и промотиране на иновативни
културни събития- Летен оперен фестивал  "Сцена
на вековете"
410 333.07 10 928,66 0 246 717,57 167 707,19  421 046,57
"Изготвяне
на Интегриран
план за градско възстановяване
и развитие в
обхвата на три
зони в гр. Велико Търново"
377 190.45 20 600,00 0 0 377 190,45 0
"Подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води
на територията
на Община
Велико Търново”
33 919 453.73 338 019,50 8 712 123,36 13 723 264,76 0 22 106 351,96
"Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново” 2 922 402.06 760 716,99 1 022 840.72 352 764.20 0 1 340 328.42
"Изграждане и функциониране на областен информационен център - Велико Търново" 399 351.52 0 79 870.30 213 297.37 0 213 297.37
"Реконструкция
и обновяване
на здравната инфраструктура на Комплeксен онкологичен център – 
Велико
Търново”
6 500 000.00 3 624 247,26 2 275 000,00 621 624,80 0 2 896 624,80
"Подобряване
на
туристически атракции и свързаната
с тях инфраструктура
в Община
Велико
Търново"
4 440 082.34 1 230 087,60 1 659 620.89 1 421 855.68 1 810 283.24 4 220 528,08
„Първоначално залесяване на неземеделски земи в
Община
Велико
Търново”
649 060.66 194 718,20 143 334,97 0 0 143 334,97
"Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм" 4 850 216.97 242 510,85 0 0 0 0
"Компетентни служители и ръководители
в община
Велико
Търново
- добро
общинско управление"
88 382.00 0 17 676,46 0 0 0
"Промо
ционална кампания насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община
Велико
Търново”
814 883.33 0 0 0 0 0
"Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико
Търново за следващия програмен период"
549 960.00 0 0 0 0 0
"CultTour - културното /градинско/ наследство
като фокусни точки за
устойчив туризъм”
516 247.20 11 245,20 0 30 902,11 0 30 902,11
"Обща
стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България”
717 819.96 18 232,63 74 652,13 142 468,37 0 18 736,50
"Подобряване прилагането
на принципите
на добро управление в Община
Велико
Търново"
79 519.00 0 0 0 0 0
59 796 576,19 6 462 208,21 14 130 106,38 16 752 894,86 2 355 180,88 31 536 138,33


Социални дейности и здравеопазване

Подпомагане на социално обременените групи, маргинални общности за тяхното социализиране

·Спечелен проект за изпълнение по ОП „РР”, „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. Със спечелване на Проекта, Община Велико Търново пое ангажимента да изгради 3 /три/ Центъра за настаняване от семеен тип с финансирене в размер на 2,1 млн. лв. .Реализираха се дейности за избор на фирма изпълнител на строителни дейности по изграждане на 3 /три/ Центъра за настаняване от семеен тип;

·Спечелен проект „За по-добър живот” на Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проект “За по – добър живот” на Община Велико Търново има за цел подобряване качеството на живот на лица, в т. ч. и деца с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда. Предоставянето на социални услуги от Звено за услуги в домашна среда се реализира на територията на гр. Велико Търново, гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Ресен, с. Ново село и с. Пчелище. Чрез изпълнението на проектните дейности ще се осигури трудова заетост на 31 безработни лица, които ще бъдат назначени като персонал на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. По проекта са назначени 1 лице на длъжност “Социален работник” и 30 лица в т. ч. 27 лица на длъжност “Домашен санитар” и 3 лица на длъжност “Социален асистент”, които предоставят социални услуги по график на 113 потребители, в т. ч. на 5 деца с увреждания;

·Община Велико Търново продължи да изпълнява политиките в областта на осигуряването на заетост на лица в социално неравностойно положение, чрез реализиране на национални програми и проекти в тази област. Рразкрити 4 работни места за длъжност „работник, строителство”, и е осигурена трудова заетост на едно лице на длъжност „санитар” в Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. Велико Търново. След одобрени заявки за разкриване на нови работни места са назначени 97 безработни лица на длъжност „общ работник-аварийна група” в 23 населени места на територията на Община Велико Търново. Разкрити 10 работни места за длъжност „портиер”. Община Велико Търново подаде ново проектно предложение за разриване на 55 работни места за длъжност „портиер” за включване в НПДЗ – 2014 г. По проект „Подкрепа за заетост”са назначени 50 безработни лица на длъжност „общ работник”;

·Проект „Ново начало – от образование към заетост”. Бяха назначени 19 младежи в специализираната общинска администрация. След приключване на проектните дейности на шест от младежите до 29 годишна възраст е осигурена трудова заетост. Четири души в общинската администрация и две лица в социални услуги на територията на град Велико Търново;

·Проект „Алтернативи” за развитие на социалната услуга „Личен асистент”. Проект „Подкрепа за достоен живот. Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Към 20.09.2013 г. броя на потребителите на социалната услуга „личен асистент” е 70 лица с трайни увреждания, от които 13 деца. За лични асистенти са назначени 66 безработни лица. С 61 от личните асистенти са сключени трудови договори, а 5 от лицата изпълняват задълженията си, съгласно договори по Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/;

·Проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново”. Реализираха се строително ремонтни дейности които приключиха през месец декември 2012 г. През 2013 година се извършиха дейности по подготовка на тръжни процедури за обзавеждане и оборудване на ремонтираните помещения;

·През 2012 г. Община Велико Търново ще реализира проект за включване в трудовия пазар на безработни лица по ОПРЧР, схема „Развитие” към Агенция по заетостта. Назначени са 97 лица на длъжност „работник озеленяване” в гр. Велико Търново и 62 лица на длъжност „работник поддръжка пътища”в други населени места за период от 12 месеца;

·По Национална Програма „Нова възможност за заетост” са назначени 10 лица на длъжност „Работник, озеленяване” в град Велико Търново и гр. Дебелец за период от 6 месеца от май 2013 г. – ноември 2013 г;

·Проект „Професионалист” През отчетния период в Общинска администрация са назначени 9 лица преминали двумесечен курс на обучение за текстообработка в Дирекция „Бюро по труда”;

·По ОПРЧР, операция „Приеми ме”, Oбщина Велико Търново изпълнява проект „И аз имам семейство” за развитие на социалната услуга „Приемна грижа”. Постъпили са 21  заявления от кандидати за приемни родители. Назначени са 5 професионални приемни родители полагащи грижа за 5 деца;

·Проект „Красива България” за подобряване на инфраструктурата и материалната база на социалните услуги. Реализиран е Проект „Подмяна на отоплителните котли и газификация на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. Велико Търново на стойност 118 636, 43 лв. с ДДС;

·В изпълнение на Закона за движение по пътищата са преиздадени картите за паркиране на всички лица с трайни увреждания на територията на Община Велико Търново. Издадени са над 300 карти за безплатно паркиране на лица с трайни увреждания;

·На територията на Община Велико Търново функционират като общинска дейност 17 Центъра  за работа с деца и младежи. Разкрит Клуб на пенсионера и инвалида в село Вонеща вода;

·В село Хотница , се организира и поведе 24-ти песенен празник „Цветница” на Клубовете на пенсионера и инвалида на територията на общината;

·Фото изложба – „Клубът – мой приятел”, с фотоси на членове на Клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново по повод 1 октомври – Международен ден на възрастните хора. Оорганизира се и се проведе шести празник на художественото слово в КПИ „Родолюбец” с. Самоводене, община Велико Търново;

·Община Велико Търново бе приета за Община приятел на детето. На официална церемония на 13.11.2013 г. ще бъде връчен плакет „Общината приятел на детето”;

·Община Велико Търново подписа договор с УНИЦЕФ за финансиране по изпълнение на програма „Работилница за родители” за периода ноември 2013 – май 2014 г. на територията на гр. Велико Търново, гр. Килифарево и гр. Дебелец;

·Стартира процедура по разкриване на филиал на Медицински университет гр. Варна за обучение на медицински сестри и акушерки. Проведено е анкетно проучване сред медицински специалисти, ученици и граждани от Област Велико Търново и Област Габрово. Проучена е необходимостта от медицински сестри и акушерки в Област Велико Търново, Област Габрово и област Търговище;

·Реализиран беше инвестиционен проект за изграждане на асансьор за достъп на деца с увреждания в Дневен център за деца с увреждания в гр. Велико Търново на стойност 23 832, 00 лв;

·Сключен е Договор за възлагане на социалната услуга в общността „Дневен център” за възрастни с увреждания в с. Вонеща вода. Договор  за възлагане на социалната услуга в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” за деца от 14-18 години в социално неравностойно положение с „SOS Детски селища – България”;

·Проведе се четвърти турнир по футбол за деца в неравностойно социално положение „UNITED” в гр. Килифарево;

·Социалните услуги имаха възможност да организират благотворителна изложба базар на мартеници и сувенири под надслов „Баба Малта бързала и мартеници вързала”. Благотворителния базар беше част от програмата за кандидатурата на Регион Велико Търново за Европейска столица на културата 2019 година;
 

Подобряване на здравеопазването и здравните услуги-Въвеждане на нови методи на лечение и закупуване на нова съвременна апаратура;

-Реализира субституираща метадонова терапия в “Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД;

- С решение на Великотърновски общински съвет. Броя на леглата в “Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД са увеличени от 85 на 110, като увеличението основно е за легловия фонд на дневния стационар;

-Участие по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за реконструкция/обновяване  и оборудване на общински лечебни заведения в градски агломерации” по проект: “Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплек­сен онколо­гичен център-Велико Търново”. През отчетния период се реализират дейности по изпълнение на проекта;

-Бяха извършени текущи ремонти дейности на обект Детска млечна кухня – в кухня майка и в раздавателните пунктове;

-Извършени ремонтни дейности на здравните кабинети в ЦДГ „Надежда”, гр. Килифарево и ОУ „П. Р. Славейков”, с. Церова кория, продължи обновяването на материалната база на кабинетите;

-С цел осигуряване на по-добро медицинско обслужване на децата в населените  места на Община Велико Търново се разкриха допълнителни 3-ма души на длъжност „Медицински специалист” в следните детски градини – ЦДГ „Иванка Ботева”, ЦДГ „Соня” и ЦДГ „Слънце”;

-Проведоха се редица обучения за подобряване квалификацията на медицинските специалисти в училищата и детските градини;

- Финансово подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни начала. Одобрени с решение на великотърновски общински съвет са средства в размер на 72 290 лв. за Общинска програма за асистирана репродукция. През календарната 2013 г. са финансово подпомогнати 26 двойки и семейства с репродуктивни проблеми, жители на Община Велико Търново на обща стойност 50 000 лв. 12 са родените бебета в резултат от реализиране на Общинската програма.

 
Образование, младежки политики, спортС инвестиция от над 600 000 лв. направихме за пръв път от почти 30 години ремонт на игралното поле на стадион „Ивайло”, монтирахме дренажна и отоплителна система. Продължава изграждането на нов стадион в двора на Спортно училище. Продължава строителството на многофункционална спортна зала в двора на СОУ „Емилиян Станев”.

-Разкрити са нови 50 места за децата от Община Велико Търново в 2 целодневни групи;

ЦДГ „Пламъче” гр. Дебелец с 22 деца и допълнителен персонал от 3 души - 2 детски учителки и 1 помощник възпитател в ЦДГ „Слънчев дом” гр. Велико Търново и допълнителен персонал от 3 души - 2 детски учителки и 1 помощник възпитател;

-Подобряване базата на образователните институции;

Ръководствата на почти всички учебни заведения работиха за извършването на частични ремонти, свързани със саниране на учебните помещения, сервизните помещения и помещенията за хранене, ремонт на санитарните възли, ремонт на покривни конструкции.

Общата стойност на ремонтите  в учебните заведения възлиза на 633 936 лева.

-В училищата  - 379 203  лева;

-В детските градини – 223 633 лева, приоритетно в детските градини с. Присово, Церова кория, Балван, Шемшево и Самоводене;

-В обслужващите звена - 31 100 лева.

Приоритетно от Община Велико Търново бяха извършени следните строително-ремонтни дейности:

-В СОУ „Владимир Комаров” ремонт на санитарните възли - 13 123 лева;

-в ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Дебелец ремонт на санитарните възли - 15 664 лева;

-В СОУ „Г. С. Раковски” ремонт на санитарните възли - 19 988 лева;

-В ОУ „Васил Левски” с. Леденик ремонт на покрив на сградата  на стойност 5 810 лв. и  подмяна на дограмата - 4 590 лв;

-В ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Дебелец газификация  с компресиран метан - 42 892 лв., с което се подобриха съществено условията за осъществяване на учебния процес;

-За ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево газификация  с компресиран метан- 64 209 лева, с което се подобриха съществено условията за осъществяване на учебния процес;

-В ОУ „П. Р. Славейков” с. Церова кория, доставка и изпълнение на котелно помещение, свързано с отопление на сградата на твърдо гориво на стойност 36 940 лева.

Разходените средства за тези ремонти са от средствата за нерегулярни разходи.
 


За насърчаване образователната активност през 2013 година се осъществиха следните дейности:


Национална програма „Отпимизация на училищната мрежа”

Модул оптимизиране на вътрешната структура на училищата - Модулът цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура. Чрез него се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала.През 2013 година са получени 61 207 лева  за изплащане на обезщетенията на персонала.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

1.По модул „Подобряване качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” участват ОУ „П. Р. Славейков” с. Церова Кория, ОУ „Христо Смирненски” с. Самоводене, ОУ „Христо Ботев” с. Ресен, ОУ „Св. Иван Рилски” с. Балван,  ОУ „Васил Левски” с. Леденик  и ОУ „Д-р Петър Берон" гр. Дебелец.  Преходния остатък от 2012 година е 16 656 лева. През 2013 година са получени 150 231 лева, а до края на месец октомври са разходени 132 458 лева;

2.ОП РЧР „Да направим училището привлекателно за младите хора” –  Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) от Община Велико Търново в проекта са включени 14 училища. Проекта е насочен към подобряване на качеството на живот на учениците и стимулиране на процесите на социално включване. Преходният остатък от 2012 година е 17 301 лева. През 2013 година по проекта са защитени средства в размер 376 180 лева, а са разходени 324 108 лева;

3.По модул „Нов шанс за успех” в ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Дебелец са получени 25 470 лева и разходени 9 392 лева. Проекта е свързан с продължаващото образование на принципа учене през целия живот и е постигнат успех с 11 възрастни участника;

4.По модул „Включващо обучение”  в ОУ „Димитър Благоев” – преходен остатък от 2012 година 3 783 лева, през 2013 година са получени 20 229 лева и са разходени 21 755 лева. През годината е обзаведен нов кабинет, съоръжен с необходимата информационно комуникационна техника за работа с деца със специални образователни потребности;

По програма „Училищен плод” през 2013 година са получени и разходени  1 573 лева в ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево;

По програма „Добре дошли в училище родители” през 2013 година в ОУ „Васил Левски”  с. Леденик са получени 19 141 лева;

По програма „Коменски” са получени  70 410 лева; 
 
По програма „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда” (ПУДОС)  в ЦДГ „СОНЯ” гр. Велико Търново са получени 5 000 лева;Пътуващи ученици


В Община Велико Търново са получени 49 975 лева за компенсиране на безплатния превоз на учениците до 16 год. възраст. До 30.10.2013 година са разходени 41 758 лева.

Пътуващи учители

В Община Велико Търново са получени 49 856 лева за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за първото полугодие на 2013 година.

Даровити деца

По наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Община Велико Търново е одобрила 8 деца и са получени средства в размер на 5 245 лева.


Средства за стипендии

Община Велико Търново е разпределила 104 410 лева;

Получени са 28 448 лева за допълнителни средства за стипендии на ученици от училища постигнали високи образователни резултати от държавни зрелостни изпити по български език и литература;

По ПМС 129 са получени средства за физическото възпитание и спорта на учениците и децата – 25 309 лева.

 
Специално внимание за насърчаване образователната активност през 2013 година трябва да отделим на присъдените награди от Община Велико Търново за различните категории:

-Общинска академична награда за 3-ти март - Национален военен университет " Васил Левски”;

-Общинска академична награда "8-ми декември" ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий";

-Награда "24 май" за завършен гимназиален етап;
 
Във връзка с популяризиране, получаване на обществено признание и стимулиране на дейците от сферата на образованието бе учредена и връчена за първи път Награда „Св. Патриарх Евтимий Търновски” в пет категории;
 
-Община Велико Търново отпусна 70 хиляди лева общински средства за финансовата 2013 година на ХГ "Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново и инициира сформиране на работна група за подкрепа на учебното заведение;
 
-В ход са дейностите по изготвяне, обсъждане и приемане на Дългосрочна визия за развитието на образованието в Община Велико Търново.
 

Спорт


-През 2013 година в Община Велико Търново бе приета „Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове“;

-Училищата са предоставили домакинство за всички олимпиади по Календара на МОН. Проведени и финансирани са Ученически игри за 2013 година – 17 441 лева, които се проведоха за първи път по-организирано, за първи път имаше купи за призовите места;

-През октомври 2013 година бяха приети правила за определяне на „Спортист на годината“;

-Многобройни са спортните домакинства на популярни и нетрадиционни спортове. През 2013 година Община Велико Търново беше домакин на десетки международни и национални спортни прояви;

-Закупени бяха нови баскетболни кошове по лиценз на ФИБА, подменено бе покритието на ДКС „Васил Левски“ и така се възродиха баскетболните международни турнири в Спортната зала;

-Бе поставено началото на ФК “Етър Велико Търново“, който в момента е сред лидерите във „В“ футболна група;

-Тревното покритие на стадион „Ивайло“ е подменено, с изцяло нова дренажна система, автоматично поливане и нови футболни врати. На пролет се очакват първите футболни срещи;

-Бе сключено споразумение за сътрудничество между Община Велико Търново и НВУ „Васил Левски“ по отношение на ползване на спортна база от спортните клубове;

-Гражданите на Велико Търново имаха възможност да видят купата на Шампионска Лига;

-Започнаха строежите на ново футболно игрище с изкуствена настилка с големи размери, както и на нова многофункционална спортна зала в СОУ “Емилиян Станев“.

 

Населени места-Увеличаване на средствата за проекти по „Местни инициативи”. През годината населените места разполагат с 20 000 лв. повече за тези проекти, чиято обща стойност е 180 000 лв;

-По 32 проекта населените места разполагат със 100 000 лв . за ремонт на сгради, общинска собственост;

-5 населени места спечелиха и реализираха проекти пред дирекция „Вероизповедания” и направиха ремонти на своите храмове.

-145 000 лв. са собствените средства от Инвестиционната програма на общината, предвидени за ремонт и поддръжка на улици и пътища.

Още 207 000 лв. от функции „Други" са предвидени за тези дейности. Над 350 000 лв. е общата сума за ремонти на улици и пътища в населените места.
 
По-ефективно бяха използвани ресурсите, който населените места имат за привличане на нови събития и инициативи. Видимо е, че където има креативност и постоянство населените места се оживяват и интереса към тях се засилва.

 

Административни услуги-Деконцентрация – два офиса за административни услуги извън сградата на общината - по-близо до местоживеенето на гражданите;

-Нови електронни услуги. Пилотен проект: „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”. Велико Търново е единствената българска община, включена в този проект;

-Монтирахме в Общински център за информация и услуги на гражданите интерактивен обществен терминал - киоск и видео екран. Електронното оборудване е доставено по проект „Е-Подем" на Националното сдружение на общините в Република България. Киоскът е самостоятелен компютърен терминал за обществени цели и нужди. Стандартните или специализираните приложения за устройството осигуряват на потребителите достъп до информация и интернет. Чрез новата хардуерна система в oбщината гражданите ще имат възможност да научат за предлаганите от администрацията услуги, както и за друга полезна информация.
Целта е да се повиши административният капацитет на общините чрез електронизация на дейностите по подготовка и изпълнение на европейски проекти. Ще има възможност за достъп до безплатна експертна и консултантска подкрепа за местните власти чрез ресурсен център, който ще улесни комуникацията между oбщините, Националното сдружение и управляващите органи на оперативните програми.
 
„Велико Търново – кандидат за Европейска столица на културата през 2019 година” – изготвихме и подадохме в министерство на културата формуляра, с който официализирахме кандидатурата си. Очакваме в средата на декември разговор и презентация пред селекционната комисия.
Направихме множество презентации пред различни публики на местно, регионално и европейско ниво. Бяхме първият български град, който презентира кандидатурата си в Европейската комисия.
Партнирахме и партнираме активно с гражданите, творческите гилдии и италианските градове партньори в изготвянето и представянето на Стратегията и Програмата.
Установихме контакти и подписахме декларации за намерения с градовете Ферара, Равена, Бергамо, Матера.
За пръв път в България община възлага изработването на дългосрочна стратегия за развитие на културата на външна организация. Стратегия „Култура 2014 - 2024” е документ, който изпреварва дори държавната политика в тази област. Стремежа ни е да намерим фокуса, приоритетите и да гарантираме устойчивост на процесите и резултатите, които очакваме да постигнем с кандидатурата за Европейска столица на културата.

 
Международни дейностиВ рамките на годината  в общината са проведени 39 обществено значими срещи с посланици и чуждестранни делегации. За пръв път от близо 30 години във Велико Търново гостува на практика почти целият Дипломатически корпус, акредитиран в България – представляващ над 60 страни от цял свят.
Подписахме Договори за партньорство със Зугло – Будапеща, Опава – Чехия, Ферара, Равена и Матера – Италия. На официално посещение бяха кметовете на Александрия – Румъния, на Опава – Чехия, Твер – Русия, заместник-кмета на Вроцлав - Полша.
На официални посещения бяха посланиците на Израел, Япония, Виетнам, Украйна, Корея, Беларус, Ирак, Южна Африка, Полша, Чехия, Аржентина, Франция, Словакия и Гърция.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.