19.09.2013 09:00

Община Велико Търново спечели проект по ОПАК

   Рекордният брой одобрени проекти е по процедура по подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ в рекордно кратък срок. Това е поредният изключително висок интерес от страна на кандидатите по процедурата, по която бяха получени 186 броя проектни предложения.
 
Резултатът е очакван предвид огромното значение на процедурата за повишаване на ефективността и подобряване работата на общинските администрации в страната. Благодарение на финансирането по ОПАК настоящите бенефициенти ще бъдат подпомогнати при подготовката на общинските планове за развитие за следващия програмен период (2014г. - 2020г.), както и при въвеждането на ефективни механизми за мониторинг и контрол на общинските политики. Класирани са само качествените проекти, като проверката за двойно финансиране бе извършена изключително прецизно с оглед безпроблемност по отношение на изпълнението на проектите.
 
Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по линия на ОПАК е в размер на над 11,5 млн. лв. Срокът за изпълнение на отделните проекти е осем месеца. Управляващият орган стартира уведомяването на кандидатите и сключването на договорите за финансиране на успешните проекти. 
Обща стойност на проекта Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна помощ
79 762,59 (лева) 79 762,59 (лева) (%)
Период за изпълнение 9  (брой месеци)
Партньор(и) не
Цели
на
проекта
Обща цел

Общата цел на проектното предложение е повишаване на ефективността на процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво в сътрудничество със заинтересованите страни
Специфични цели

1. Качествено разработване и изпълнение на стратегически документи за следващия програмен период в синхрон с потребностите на местното население и национални и регионални приоритети и стратегии
2. Разработване на  единна система за наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегическите документи в общината
3. Повишаване информираността и участието на заинтересованите страни в политиките, провеждани от общинските администрации
Така формулирани, общата и специфичните цели на настоящото проектно предложение отразяват основните положения, залегнали в  Приоритетна ос 1 „Добро управление“, като допринасят за повишаване на прозрачността и отчетността на административните структури и по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство. Постигането на тези цели ще постави основите за постигане на устойчиво и балансирано развитие и ще създаде предпоставки за укрепване на административните структури
Очаквани резултати

Улеснени процеси за планиране на развитието на община Велико Търново
Разработен Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Велико Търново
Разработена Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново
Разработена методология с унифицирана система от индикатори за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на общинските политики за развитие
Основни дейности

Дейност 2: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинските политики за развитие на общинска администрация Велико Търново
Дейност 3: Разработване на Общински план за развитие на община Велико Търново за периода 2014-2020 г.
Дейност 4: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново

Създаването на качествени механизми за контрол и наблюдение и последваща оценка на изпълняваните от общината политики ще оптимизира работата на общинската администрация, ще осигури възможност за адекватна реакция спрямо реалната ситуация. Това ще допринесе и за постигане на по-добър относителен дял на реализираните дейности спрямо заложените в стратегическите документи на общината.
Разработването на ОПР за 2014г. - 2020г. чрез включването на заинтересованите страни, ще осигури синхрон между планираните политики и потребностите на местното население. Местната власт чрез общинската администрация ще може адекватно да управлява процесите по предвидени мерки, които по своята същност са насочени към местната общност и подобряване на условията за живот и бизнес средата на територията на Община Велико Търново.
Разработването на Концепцията за пространствено развитие на Община Велико Търново е от съществено значение, не само от гледна точка спазване на допълненията и изисквания към стратегичеките документи, заложени в Закона за регионалното развитие, а и необходимостта на Община Велико Търново от разработването на  основен стратегически документ за стратегическото планиране на пространственото развитие, който да определя стратегията за пространствено развитие на територията на общината и връзките със съседните общини за дългосрочен период от време. 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.