Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален работник“

Община Велико Търново в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А от 01.04.2022 г. прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален работник“ за координиране предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа” – 2 бр., от които 1 бр. по заместване.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност и на деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Социалната услуга се предоставя от лица назначени на длъжност „Социален асистент“.
 
1. Минималните изисквания за заемане на длъжността „Социален работник“ са следните:
 • Степен на завършено образование - висше;
 • Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“;
 • Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки Педагогически науки;
 • Професионално направление - „Социални дейности”, „Психология”, „Социална педагогика“;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Наличието на професионален опит за длъжността е предимство.
 
2. Характер на работата.
Характерът на работата е определен в длъжностната характеристика за съответната длъжност. Екземляр може да бъде получен при подаване на документите.
 
 
3. Необходими документи:
 1. Заявление – по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Професионална автобиография;
 4. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит /при наличие на такъв/;
 6. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция -по образец;
 7. Други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение.
 
4. Място и срок за подаване на документите:
Кандидатите за заемане на длъжността „Социален работник“ могат да подават горепосочените документи в „Център за административно обслужване“, в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, в срок от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г.
 
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-tarnovo.bg
За допълнителна информация тел. 062/619 220 – Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново.

 

Icon Заявление (32,8 KB) Icon Декларация (50,0 KB) Icon Списък на оценените и класирани кандидати за заемане на длъжност "Социален работник" (205,5 KB)

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.