"Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения", по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

ОП № 1 – Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020"
ОП № 2 - Доставка и монтаж на хладилен шкаф в ДГ „Ивайло” гр. Велико Търново.
Доставката по обособена позиция № 2 ще бъде възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. Стойността на позиция № 2 не надхвърля 156 464 лв. и общата й стойност, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят ще възложи директно доставката на обособена позиция № 2 на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За тази обособена позиция не следва да се подават оферти.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №1
публикуван на: 26.02.2019 15:24:35
485,5 KB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиция 1
публикуван на: 22.10.2018 13:39:40
206,1 KB
Договор от 28.09.2018 г. със "Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 22.10.2018 13:39:40
2,4 MB
Решение № РД 24-95 от 04.09.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 04.09.2018 15:29:09
928,7 KB
Доклад от 30.08.2018 г. на комисията
публикуван на: 04.09.2018 15:29:09
3,4 MB
Протокол № 4 от 30.08.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.09.2018 15:29:09
1,6 MB
Протокол № 3 от 24.08.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.09.2018 15:29:09
1,6 MB
Протокол № 2 от 15.08.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.09.2018 15:29:09
1,0 MB
Протокол № 1 от 14.08.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.09.2018 15:29:09
860,4 KB
Съобщение с изх. №91-00-324/24.08.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 24.08.2018 16:03:40
261,3 KB
Разяснение № 91-00-299 от 02.08.2018 г. по документацията за обществена поръчка
публикуван на: 02.08.2018 15:14:46
358,5 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 10.07.2018 12:30:01
615,8 KB
Решение № РД 24-64 от 06.07.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 09.07.2018 11:20:44
642,1 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 09.07.2018 11:20:44
245,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

10.08.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.08.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.