ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0047 "Провеждане на специализирани обучения за придобиване на специфични и ключови компетентности за служители в община Велико Търново" по проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в Община Велико Търново", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", приоритетна ос ІІ ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № M13-22-30/12.08.2014 г.

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 24.11.2014 09:00

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0047

Документация

Файл Размер
Решение № РД 24-42 от 17.11.2015 г. за прекратяване на процедурата
публикуван на: 18.11.2015 14:42:45
790,6 KB
Заповед № РД 22-555 от 25.03.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 26.03.2015 15:55:00
2,7 MB
Оценъчни таблици - окончателна оценка
публикуван на: 26.03.2015 15:55:00
99,5 KB
Протокол № 5 от 19.03.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.03.2015 15:55:00
119,0 KB
Оценъчни таблици - техническа оценка
публикуван на: 26.03.2015 15:55:00
96,5 KB
Протокол № 4 от 16.03.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.03.2015 15:55:00
330,5 KB
Протокол № 3 от 16.03.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.03.2015 15:55:00
145,0 KB
Протокол № 1 от 23.12.2014 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.03.2015 15:55:00
98,5 KB
Съобщение с изх. № 9100-250 от 16.03.2015 г. за отваряне на ценови оферти
публикуван на: 16.03.2015 16:44:00
117,3 KB
Протокол № 2 от 22.01.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.01.2015 15:21:00
185,1 KB
Документация за участие
публикуван на: 24.11.2014 16:43:00
651,5 KB
Обявление за поръчка 00073-2014-0047
публикуван на: 24.11.2014 16:42:00
155,8 KB
Решение за откриване РД 24-75 от 24.11.2014
публикуван на: 24.11.2014 16:42:00
72,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.12.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.12.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.