ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0006 "Инженеринг (проектиране и строителство) на обект "Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 30.01.2014 16:30

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0006

Документация

Файл Размер
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор
публикуван на: 12.02.2016 16:15:09
58,5 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 12.02.2016 16:15:09
76,3 KB
Информация № 1 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с ДЗЗД Еко Бау Търново 2014
публикуван на: 18.12.2014 00:00:00
22,0 KB
Разяснение по документацията
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
636,8 KB
Разяснение по документацията
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
344,1 KB
Разяснение по документацията за участие
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
285,5 KB
Решение за промяна
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
607,0 KB
Разяснение по документацията за участие
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,6 MB
Комплексен доклад за оценка съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,3 MB
Технология
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
6,0 MB
Технология
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
6,5 MB
Конструктивна част
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,9 MB
Конструктивна част
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,6 MB
ВиК
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
9,0 MB
ВиК
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,4 MB
Паркоустройство
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,3 MB
План за безопасност и здраве
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,3 MB
Електро
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
9,4 MB
Земна основа
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
5,6 MB
Енергийна ефективност и ТОВиК
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
5,6 MB
План за управление на строителните отпадъци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
329,7 KB
Пожарна безопасност
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
710,2 KB
Пътища
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,5 MB
Геодезия
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,8 MB
Автоматизация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,7 MB
Архитектура
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
9,1 MB
Разяснение по документацията за участие
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,2 MB
Разяснение по документацията за участие
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
417,1 KB
Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г.", съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
9,8 MB
Съдържание
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,7 MB
Разяснения по документацията
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
4,7 MB
Решение за промяна № РД 24-8 / 13.02.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
784,1 KB
Комплексно разрешително на Община Велико Търново за “Регионална система за управление на отпадъците“ за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, № 467-Н0 / 2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
605,6 KB
Времеви график за изпълнение на обект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица"
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,8 MB
Прединвестиционно проучване за управление на отпадъците в регион Велико Търново
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
9,6 MB
Чертеж - ситуационно решение паркоустройство
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
4,2 MB
Чертеж - ситуационно решение електроснабдяване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
380,3 KB
Чертеж - ситуационно решение водопровод
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,1 MB
Чертеж - транспортни връзки
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
609,9 KB
Чертеж - ситуационно решение канализация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,2 MB
Чертеж - ситуационно решение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,3 MB
Чертеж - вертикално планиране
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,1 MB
Oбяснителна записка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
137,8 KB
Чертеж - надлъжни профили H.2.3
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
845,2 KB
Чертеж - надлъжни профили H.2.4
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
680,4 KB
Чертеж - надлъжни профили H.2.1
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
991,2 KB
Чертеж - надлъжни профили H.2.2
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,0 MB
Ситуация - отвеждане на повърхностните води
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,1 MB
Типов напречен профил на канавка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
206,9 KB
Идеен проект обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,4 MB
Образец № 21 - таблици показващи формирането на предложената цена
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
573,5 KB
Технически спецификации
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
4,8 MB
Решение № 467-Н0-И0-А0/2013г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
636,3 KB
Решение за обществена поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
292,6 KB
Образци след Решение за промяна № РД 24 - 8 / 13.02.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
415,0 KB
Договорно споразумение за възлагане на инженеринг (проектиране и строителство) след Решение за промяна № РД 24 - 8 / 13.02.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
233,5 KB
Документация за обществена поръчка след Решение за промяна № РД 24 - 8 / 13.02.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
421,5 KB
Доклад за резултатите от проведените предпроектни (детайлни) геоложки, геофизични, инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания на площадка № 5 Общинско сметище Велико Търново за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,9 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

24.03.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.03.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
30.12.2015 15
28.12.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 572'178.52 лв. 14.01.2016
30.12.2015 14
18.12.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 47'199.90 лв. 14.01.2016
30.12.2015 13
08.12.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 267'022.18 лв. 14.01.2016
30.12.2015 12
20.10.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 247'295.84 лв. 14.01.2016
30.12.2015 11
06.10.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 223'859.37 лв. 14.01.2016
30.12.2015 10
07.09.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 147'683.41 лв. 14.01.2016
30.12.2015 9
10.08.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 235'441.48 лв. 14.01.2016
30.12.2015 8
07.07.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 94'829.52 лв. 14.01.2016
30.12.2015 6
08.06.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 97'371.71 лв. 14.01.2016
30.12.2015 5
07.05.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 184'617.64 лв. 14.01.2016
30.12.2015 4
06.04.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 182'506.93 лв. 14.01.2016
30.12.2015 3
23.02.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 15'226.07 лв. 14.01.2016
30.12.2015 2
23.02.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 45'300.17 лв. 14.01.2016
30.12.2015 15
28.12.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 5'067'536.73 лв. 14.01.2016
23.12.2015 14
18.12.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 314'666.00 лв. 30.12.2015
22.10.2015 12
20.10.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 1'648'638.95 лв. 29.10.2015
08.10.2015 11
06.10.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 1'492'395.83 лв. 13.10.2015
12.09.2015 10
07.09.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 984'556.03 лв. 29.09.2015
13.08.2015 9
10.08.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 1'569'609.90 лв. 27.08.2015
13.07.2015 7
01.07.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 693'238.18 лв. 30.07.2015
13.07.2015 8
07.07.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 632'196.83 лв. 30.07.2015
15.06.2015 6
08.06.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 649'144.74 лв. 30.06.2015
11.05.2015 5
07.05.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 1'230'784.28 лв. 28.05.2015
14.04.2015 4
06.04.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 1'216'712.89 лв. 30.04.2015
12.03.2015 3
23.02.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 101'507.12 лв. 30.03.2015
12.03.2015 2
23.02.2015
ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014 ДЗЗД 302'001.10 лв. 30.03.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.