Правилник за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Правилникът урежда организацията и дейността на Великотърновския общински съвет (наричан по-долу "Общински съвет") и на неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация, гражданите и юридическите лица, международните връзки и условията за сдружаване.
Чл. 2. Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, останалото действащо законодателство в Република България и разпоредбите на този правилник.
Чл. 3. В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи:
            а) законност;
            б) самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
            в) гарантиране и закрила интересите на жителите на  община Велико Търново;
            г) публичност;
Чл. 4. (1) Общинският съвет заседава в сградата на Община Велико Търново.
(2) (отм. с решение № 22 от 18.02.2022г. на Административен съд Велико Търново)
Чл. 5. По въпроси, неуредени в този правилник, Общинският съвет приема отделни решения.
 
Глава втора.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Чл. 6. (1) Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на община Велико Търново при условия и по ред, определени от закона.
(2) Общинският съвет се състои от избраните 37 общински съветници.
(3) Общинският съвет решава самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в негова компетентност, в сферата на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, както и други дейности, определени със закон.
Чл. 7. Първото заседание на новоизбрания състав на Общинския съвет се свиква и открива, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА.
Чл. 8. (1) Общинският съвет изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА и решава въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.
 (2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
Чл. 8а. Общинският съвет може да избира обществен посредник.
 
Глава трета.
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 9. На първото заседание Общинският съвет избира от своя състав председател. Избирането се извършва с тайно гласуване.
Чл. 10. Общинският съвет избира от своя състав заместник-председатели. Броят им се определя с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.
Чл. 11. За провеждане на избора на председател и заместник-председатели на Общинския съвет се избира постоянно действаща комисия от пет до девет души.
Чл. 12. Всеки общински съветник, партия, коалиция и група, представена в Общинския съвет, може да издига кандидатури за председател и заместник-председател на Общинския съвет.
Чл. 13. (1) Изборът на председател на Общинския съвет се извършва с интегрална бюлетина, с тайно гласуване. Бюлетината е действителна, когато в квадратчетата е поставен 1 (един) знак "Х". Бюлетината е недействителна, когато няма поставен знак "Х" в нито едно от квадратчетата за гласуване; има повече от един знак "Х" в квадратчетата за гласуване; има поставен знак, различен от "Х"; поставеният знак "Х" засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на гласувалия.
(2) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
Чл. 14. (1) Изборът на заместник-председателите се извършва с интегрална бюлетина, с тайно гласуване. Бюлетината е действителна, когато в квадратчетата са поставени до определения брой заместник-председатели знака "Х". Бюлетината е недействителна, когато няма поставен знак "Х" в нито едно от квадратчетата за гласуване; има повече от определения брой за земестник-председатели знака "Х" в квадратчетата за гласуване; има поставен знак, различен от "Х"; поставеният знак "Х" засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на гласувалия.
(2) Заместник-председателите се избират по висшегласие, получили повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. При равен брой гласове изборът се повтаря същия ден, като в него участват кандидатите с равен брой гласове.
Чл. 15. (1) Председателят на Общинския съвет може да бъде предсрочно освободен при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията като председател за повече от три месеца;
3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяването на изявлението за прекратяване пред Общинския съвет.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 решението на Общинския съвет се взема по реда, приет за избор на председател на Общинския съвет.
(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя или на заместник-председател на Общинския съвет нов избор се произвежда в 14-дневен срок от вземане на решението. В този случай заседанието се ръководи от избран от Общинския съвет заместник-председател.
Чл. 16. Когато отсъства, председателят на Общинския съвет определя писмено заместник-председател, който да го замества.
Чл. 17. (1) Председателят на Великотърновския общински съвет има правомощията по чл. 25 от ЗМСМА. Освен тях, председателят:
1. следи за спазването на този правилник;
2. свиква и ръководи работата на председателския съвет;
3. по своя инициатива провежда консултации и съвещания с председателите на постоянните комисии, с представители на политически партии, с обществени организации и граждани;
4. удостоверява с подписа си текста на приетите от Общинския съвет актове;
5. разпределя работните материали по дейността на Общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
6. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници;
7. предлага размера на средствата за издръжка на Общинския съвет;
8. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Общинския съвет;
9. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, кмета и заместник-кметовете на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, гости, граждани и журналисти;
10. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, от Общинския съвет и в този правилник.
(2) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината. Отчетът се публикува на интернет страницата на Общинския съвет.
(3) Председателят на Общинския съвет организира най-малко веднъж месечно приемна в гр. Велико Търново и най-малко веднъж на три месеца в населените места на община Велико Търново. В приемната могат да участват общински съветници.
Чл. 18. (1) Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от Общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на Общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.
(2) Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.
(3) Председателят на Общинския съвет има право на:
1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;
2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.
Чл. 19. (1) Заместник-председателите на Общинския съвет:
1. подпомагат председателя при изпълнение на неговите функции и правомощия;
2. изпълняват отделни функции и правомощия на председателя, когато той им възложи това.
(2) Заместник-председателите не получават възнаграждение за дейността си.
Чл. 20. (1) Председателят на Общинския съвет и заместник-председателите образуват Председателски съвет.
Чл. 21. (1) Председателският съвет:
  1. изготвя проект за график на редовните заседанията на Общинския съвет за полугодие до края на предходното полугодие и го внася за приемане в Общинския съвет;
2. изготвя проект за дневен ред на заседанията на Общинския съвет и го внася за приемане в Общинския съвет;
3. (отм. с решение № 22 от 18.02.2022г. на Административен съд Велико Търново);
4. (отм. с решение № 22 от 18.02.2022г. на Административен съд Велико Търново);
5. може да има и други правомощия, възложени с решение на Общинския съвет.
(2) (отм. с решение № 22 от 18.02.2022г. на Административен съд Велико Търново)
 
Глава четвърта.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Чл. 22. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.
Чл. 23. (1) Общинският съветник има правата по чл. 33 от ЗМСМА.
 (2) Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.
(3) За участието в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.
(4) Общинският съветник има право да получава суми за пътни и други разноски на основание чл. 34, ал. 4 от ЗМСМА, в размер до минималната работна заплата в страната. Разходите се отчитат с разходнооправдателни документи, съгласно действащото законодателство.
(5) За всяко отсъствие на съветник от заседание на Общински съвет дължимата за съответния месец сума се намалява с 40%, а за отсъствие от заседание на постоянна комисия - с 20 %.
(6) Председателят на Общинския съвет не получава допълнително възнаграждение по този ред.
(7) Присъствието на общинските съветници на заседание на Общинския съвет се удостоверява със саморъчни подписи при регистрацията и след приключване на заседанието в присъствена книга. Присъствието на общинските съветници в работата на постоянните комисии се удостоверява със саморъчен подпис в протокола на съответната комисия в края на заседанието.
(8) Общинските съветници имат социалните права по Кодекса на труда (КТ) и Кодекса за социалното осигуряване (КСО). Упражняващите свободни професии имат социалните права единствено по КСО.
Чл. 24. Общинският съветник е длъжен:
1. да присъства на заседанията на Общинския съвет и на постоянните и временните комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2. да поддържа връзка с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;
3. да се подписва в присъствената книга за заседанията на общинския съвет;
4. да е запознат със съдържанието и проблематиката на предварително изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
5. да не напуска без уважителна причина заседателната зала по време на провеждане на заседание на общинския съвет;
6. писмено да уведомява председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседание на съвета по уважителни причини.
Чл. 25. Общинският съветник не може да участва при вземането на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.
Чл. 26. Общинските съветници нямат право да прекъсват изказващия се, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение или да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието.
Чл. 27. По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:
1. забележка;
2. отнемане на думата;
3. отстраняване от заседанието.
Чл. 28. Забележка се прави от председателя към общински съветник, който се отклонява от предмета на разискванията, нарушава реда на заседанието, използва оскърбителни думи, жестове или заплаха.
Чл. 29. Председателят отнема думата на общински съветник, който след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.
Чл. 30. Председателят може да отстрани от заседанието общински съветник, който:
1.  възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа в заседателната зала.
Чл. 31. (отм. с решение № 22 от 18.02.2022г. на Административен съд Велико Търново)
 
Глава пета.
ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
Чл. 32. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация, или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.
(2) Всяка група се състои от най-малко трима общински съветници.
(3) Когато броят на общинските съветници в една група падне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.
Чл. 33. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.
(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях, се вписват в специален регистър при председателя на Общинския съвет.
(3) Председателят на Общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същото правило се прилага и при следващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.
(4) Името на групата не може да повтаря име, както и да звучи близко и подвеждащо до името на друга група, която вече се е регистрирала по съответния ред.
Чл. 34. (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете, се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на Общинския съвет.
 
Глава шеста.
КОМИСИИ
Чл. 35. (1) Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии по предложение на общинските съветници. Председателят на Общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.
 (2) Общинските съветници участват в състава на три постоянни комисии.
Чл. 36. (1) Постоянните и временните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.
Чл. 37. (1) В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, при спазване на разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет, както и да присъстват, и да участват при обсъжданията в комисиите.
Чл. 38. По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в Общинския съвет и на съответните заинтересовани лица.
Чл. 39. (1) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, съставите и ръководствата на постоянните комисии.
(2) Постоянните комисии на Великотърновския общински съвет са:
1. Комисия по устройство на територията, транспорт и паркиране (УТТП) - разглежда въпроси, свързани с устройството, развитието, строителството, благоустрояването и комуналните дейности на територията на общината, създаването и одобряването на устройствени планове и техни изменения на територията на община Велико Търново или за части от нея при условията и по реда на ЗУТ; разглежда въпросите, свързани с транспорта и паркирането.
2. Комисия по бюджет и финанси (БФ) - разглежда бюджета на община Велико Търново, контрола по изпълнението му, размера на местните данъци и такси и други въпроси, свързани с бюджета и финансите;
3. Комисия по здравеопазване и социални дейности (ЗСД) - разглежда въпросите, свързани със състоянието и развитието на здравеопазването и социалните дейности в община Велико Търново, и други въпроси, свързани със здравеопазването и социални дейности на територията на община Велико Търново;
4. Комисия по земеделие, гори и околна среда (ЗГОС) - разглежда въпросите в областта на земеделието, околната среда и водите и други въпроси, свързани със земеделието, горите и опазването на околната среда на територията на община Велико Търново;
5. Комисия по нормативноправна уредба и обществен ред (НПУОР) - разглежда въпроси, свързани с разработването на предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба; разглежда въпросите на обществения ред и сигурността на гражданите, предложенията на кметове на кметства, кметски наместници и граждани за ефикасно управление и подобряване на тези дейности на територията на общината и други въпроси, свързани с нормативноправната уредба и обществения ред на територията на община Велико Търново;
6. Комисия по образование, наука и култура (ОНК) - разглежда въпросите, свързани с образованието, науката и културата, вероизповеданията и читалищната дейност, и други въпроси, свързани с образованието, науката и културата на територията на община Велико Търново, както и връзките с юридическите лица с нестопанска цел;
7. Комисия по икономически въпроси (ИВ) - разглежда въпроси, свързани с изготвянето на програми, прогнози и планове за икономическо развитие; създаването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско имущество и участие, и избирането на представители на общината в тях; разглежда въпросите с общинските предприятия, разглежда въпросите, свързани с европейското сътрудничество и международните връзки, и други въпроси, свързани с икономическото развитие, европейското сътрудничество и международните връзки на територията на община Велико Търново;
8. Комисия по общинска собственост (ОС) - разглежда въпроси, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, и други въпроси, свързани с общинската собственост на територията на община Велико Търново;
9. Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол (НСПСК) - разглежда въпросите, свързани с приватизацията на общинското имущество и общинските предприятия, и осъществява следприватизационния контрол, и други въпроси, свързани с приватизацията на територията на община Велико Търново. Дейността му се урежда с отделен правилник, приет на заседание на Общинския съвет;
10. Комисия по спорта, туризма, децата и младежта (СТДМ) - разглежда въпросите, свързани със спорта, туризма, здравословното и пълноценно развитие на  децата и младежта, и други въпроси, свързани със спорта, туризма и свободното време на територията на община Велико Търново;
11. Комисия по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията (ПГОБК) - разглежда всички сигнали на граждани за нарушения и други въпроси, свързани с проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията на територията на община Велико Търново;
12. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Чл. 40. (1) Общинският съвет определя числеността, състава и предмета на дейност на всички комисии, след консултации с политическите сили, представени в него.
(2) (отм. с решение № 22 от 18.02.2022г. на Административен съд Велико Търново)
(3) Председателят и членовете на постоянните комисии се избират от Общинския съвет с явно гласуване. Председателите на постоянни комисии не получават допълнително възнаграждение за дейността си.
Чл. 41. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава:
1. при подаване на оставка;
2. при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване, или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения, една трета от членовете на комисията или председателят на Общинския съвет могат да предложат Общинският съвет да го освободи с решение, по реда на чл. 40, ал. 3.
(2) В случаите по т. 1 от предходната алинея прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.
Чл. 42. (1) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и заместник-председатели. Заместник-председателите се избират от комисията. Председателят и заместник-председателите не могат да бъдат членове на една група общински съветници. Председателят, а при негово отсъствие определеният от него заместник-председател, организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с председателя на Общинския съвет.
(2)  За заседанията на комисиите се води протокол от техническо лице. Протоколът се подписва от всички присъствали на заседанието и от протоколиста.
(3) Протоколите на постоянните комисии се съхраняват в деловодството на Великотърновски общински съвет и се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет, при спазване на изискванията за защита на личните данни.
Чл. 43. (1) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи като свои помощни органи.
Чл. 44. (1) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общинския съвет, като приемат доклади, становища, предложения и препоръки.
(2) Предложения и становища от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии само ако са внесени от името на кмета на общината.
(3) Постоянните комисии могат да правят предложения за решение пред Общинския съвет по своя инициатива.
Чл. 45. (1) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях по предложение на техните председатели, съобразно постъпилите материали.
(2) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от нейните членове, или от председателя на Общинския съвет.
(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира решенията на комисията за протокола.
(4) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.
Чл. 46. (1) Комисиите могат да решат отделни заседания или части от тях да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
(2) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, служители от общинска администрация и гражданите, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.
 (3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията за опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
(4) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси вносителят или негов представител присъства на заседанията на комисиите.
Чл. 47. (1) Председателят на Общинския съвет обявява часа и мястото на заседанията на комисиите на интернет страницата на Общински съвет. Всички членове на комисията се уведомяват по служебните имейли.
(2) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване.
Чл. 48. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. Всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което представя на Общинския съвет.
Чл. 49. Ако точка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.
Чл. 50. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
(2) С решението за създаване на временна комисия Общинският съвет определя нейните задачи, численост, състав, ръководство, срок на действие и необходимия ресурс.
(3) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.
(4) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на Общинския съвет по въпроса, поради който е създадена комисията, и с решение за преустановяване дейността на комисията.
Чл. 50а. /добавен с Реш. № 332 от 24.09.2020 г./ (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се  приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.
1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Великотърновски общински съвет savet@veliko-tarnovo.bg,  в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и протоколиста.
(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.
(5) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на общината.
 Чл. 50б /добавен с Решение № 784/23.12.2021 г./ ал. 1 Общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина, поради COVID-19, с акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на постоянните комисии, включително ако са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19.
Ал. 2 Дистанционното участие по електронен път в заседанията се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие.
Ал. 3 Общинските съветници, отговарящи на условията по ал. 1 и желаещи да участват в заседания на комисиите, в срок до 17,00 ч. на деня, предхождащ заседанието на комисията, информират председателя на Общинския съвет.
Ал. 4 При проверка на кворума, общинските съветници по ал. 1 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието. Председателят на комисията ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в протокола от заседанието.
Ал. 5 Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите заседания на постоянните комисии.
Ал. 6 За участието си в заседанието, общинският съветник по ал.1 не получава възнаграждение. Звеното по чл. 29а от ЗМСМА не подава информация към Дирекция „Бюджет и финанси“ за изплащане на възнаграждение на общинския съветник по ал. 1, участвал дистанционно в заседанието.
 
Глава седма.
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 51. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател, чрез публикуване на поканата на интернет страницата на Общинския съвет:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от общинските съветници;
3. по искане на една пета от избирателите на общината;
4. по искане на областния управител.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 председателят на Общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.
(3) Заседанията на Общинския съвет се откриват от председателя и се ръководят от него или определен от него заместник-председател.
(4) При отсъствие на председателя на Общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председател.
Чл. 51а /добавен с Реш. № 332 от 24.09.2020 г./ (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се  приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.
1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Великотърновски общински съвет savet@veliko-tarnovo.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.
(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.
(5) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично.
Чл. 51б /добавен с Решение № 784/23.12.2021 г./ ал. 1 Общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина, поради COVID-19, с акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на Общинския съвет, включително ако са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19.
Ал. 2 Дистанционното участие по електронен път в заседанията се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие.
Ал. 3 Общинските съветници, отговарящи на условията по ал. 1 и желаещи да участват в заседание на общинския съвет, в срок до 17,00 ч. на деня, предхождащ заседанието на съвета, информират председателя на Общинския съвет.
Ал. 4 При проверка на кворума, общинските съветници по ал. 1 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието. Председателят ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в протокола от заседанието.
Ал. 5 Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите заседания на Великотърновски общински съвет.
Ал. 6 За участието си в заседанието, общинският съветник по ал.1 не получава възнаграждение. Звеното по чл. 29а от ЗМСМА не подава информация към Дирекция „Бюджет и финанси“ за изплащане на възнаграждение на общинския съветник по ал. 1, участвал дистанционно в заседанието.
Чл. 52. (1) Председателят на Общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината общински съветници.
(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.
(3) По преценка на председателя или по искане на общински съветник проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.
(4) Проверката на кворума се извършва чрез електронната система или чрез поименно прочитане на имената на общинските съветници от председателя.
Чл. 53. (1) В началото на заседанието се гласува дневният ред.
(2) Предложения за промени в предложения проект за дневен ред могат да се правят от съветници или от кмета и се подлагат на гласуване преди окончателното му приемане.
(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.
Чл. 54. (1) Заседанията на Общинския съвет са открити и се излъчват на интернет страницата на общинския съвет. На интернет страницата да се поддържа видео архив на заседанията.
(2) Заседанията могат да бъдат предавани по електронните средства за масово осведомяване или по тяхно искане, или по покана на председателя, или след решение на Общинския съвет.
(3) По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.
(4) Предложения за закрито заседание могат да се правят от председателя на Общинския съвет, от кмета на общината или от общински съветник.
(5) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването, заседанието продължава като открито или закрито.
(6) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.
Чл. 55. (1) Председателят дава думата за изказване на общинските съветници.
(2) Никой общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка, с предварителна писмена заявка или чрез електронната система.
(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се.
(5) Общинските съветници, след като получат думата, се изказват задължително по микрофон. Изказванията са с продължителност до 5 минути.
(6) Председателят дава думата с предимство на предсeдателите на групите на общинските съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по текущия въпрос от дневния ред. Изказванията са с продължителност до 7 минути.
(7) Веднъж на заседание, Председателят дава думата на председателите на групите съветници или на техни заместници, ако я поискат, по актуални въпроси от дневния ред. Изказванията са до 5 минути.
(8) Веднъж на заседание, след изчерпване на дневния ред, председателят дава думата на председателите на групите съветници или на техни заместници, ако я поискат, по въпроси извън дневния ред.. Изказванията са до 5 минути.
Чл. 56. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.
(4) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него, за изложение в рамките на не повече от 2 минути. Процедурното предложение се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
Чл. 57. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същ въпрос.
Чл. 58. (1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.
(4) Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.
Чл. 59. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 минути, когато в изказване по време на заседанието е засегнат поименно, като думата му се дава веднага след изказването.
(2) Общинският съветник има право на обяснение на своя отрицателен вот след гласуване в рамките на 2 минути.
(3) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима общински съветници.
(4) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.
Чл. 60. След като списъкът на изказващите се е изчерпал и няма други заявки за изказвания, председателят обявява разискванията за приключени.
Чл. 61. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено преди изчерпване на дневния ред с решение на общинския съвет.
(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.
(3) По своя преценка председателят може да дава почивка.
Чл. 62. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на Общинския съвет, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.
(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано, и потвърждава продължителността на прекъсването.
Чл. 63. (1) Кметът и заместник-кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници могат да участват в обсъждането на предложени от тях проекти за решения. Кметовете на кметства и кметските наместници се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или населеното място. Думата им се дава с предимство по всяко време на заседанието на Общинския съвет.
(2) Председателят може да дава думата за изказване и на други представители на общинската администрация, когато се обсъждат предложения от тяхната компетентност.
Чл. 64. (1) Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" и "въздържал се". Гласуването се извършва съгласно чл. 27 от ЗМСМА. По предложение на група съветници Общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.
(2) Явно гласуване се извършва чрез:
1. компютризирана система за гласуване (електронна система).
2. вдигане на ръка;
3. от място при поименно извикване и отговаряне със "за", "против", "въздържал се";
4. саморъчно подписване;
(3) Резултатите от проведеното поименно гласуване се записват в протокола от заседанията на общинския съвет.
(4) Справка за гласуванията от електронната система се прилага към протокола от заседанието на Съвета. В справката се отбелязва как е гласувал всеки съветник.
(5) Тайно гласуване се извършва с бюлетини. За провеждане на тайно гласуване се избира комисия, включваща представители на всяка политическа сила, присъстващи на заседанието на общинския съвет.
Чл. 65. Предложение за гласуване по чл. 64, ал. 2, т. 3 и 4 или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки съветник или от група на общинските съветници. Предложението се поставя на гласуване без разисквания.
Чл. 66. (1) По обсъжданите въпроси общинските съветници могат да правят предложения за заместване, за поправка или за допълнение на предложените проекти за решение, които се подлагат на гласуване.
(2) Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане за следващо заседание;
3. предложения за заместване;
4. предложения за поправки;
5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
6. предложения за допълнения;
7. основното предложение.
(3) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.
Чл. 67. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон не е предвидено друго.
Чл. 68. (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен, освен при технически проблем.
Чл. 69. (1) За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол. Протоколът се подписва от протоколиста, от председателя на Общинския съвет и от заместник-председателите. Към протокола се прилага справка за гласуванията от електронната система, в която се отбелязва как е гласувал всеки съветник.
(2) За всяко заседание на Общинския съвет се води и стенографски протокол, към който се прилагат протоколите за произведеното тайно, саморъчно подписано или поименно гласуване.
(3) Срокът за изготвяне на отделните решения от протокола за проведеното заседание е седемдневен.
(4) Актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в седемдневен срок от приемането им.
(5) Актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 4 чрез интернет страницата на Общината. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на Общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.
Чл. 70. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в седемдневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от председателя в присъствието на общинския съветник и протоколчика или на следващото заседание.
Чл. 71. (1) Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя до подписване на протокола, след като се изслушат вносителя и протоколчика, след преглед на стенографския протокол и аудиозаписа.
(2) Председателят обявява поправките пред Общинския съвет.
Чл. 72. (1) Общинският съвет провежда редовни заседания в последния четвъртък по приет график за полугодие, най-малко веднъж месечно, от 09.00 часа до 17.00 часа. С решение на Общинския съвет заседанието може да бъде продължено до изчерпване на приетия дневен ред.
(2) Общинският съвет може да промени времето за редовни заседания.
(3) При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет, председателят насрочва извънредно заседание, което се провежда по предварително обявен дневен ред извън дните или работното време по ал. 1. За извънредното заседание проектите за решения, заедно с мотивите и приложените към тях материали, могат да бъдат раздадени и на самото заседание.
(4) Причина за извънредно заседание на Общинския съвет може да бъде:
1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, кризи от различен характер и други обстоятелство, които изискват спешно вземане на решение;
2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установена процедура по въпроси, свързани с дейността на Община Велико Търново.
 
Глава осма.
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 73. (1) Проектите за решения, заедно с мотивите и приложените към тях материали, се внасят до председателя на Общинския съвет до 12.00 часа на последния работен ден на седмицата, предхождаща заседанията на комисиите. Същите се изпращат на служебните имейли на общинските съветници за запознаване същия ден, заедно с график на предстоящите заседания на постоянните комисии.
 (2) Проектите за решения и графикът за заседанията на постоянните комисии, се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет, при спазване на изискванията за защита на личните данни.
(3) По изключение отделни проекти за решения, заедно с мотивите и приложените към тях материали, могат да се предоставят на общинските съветници и на съответното заседание. Вносителят мотивира обстоятелствата наложили съкращаването на срока.
(4) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на решението.
Чл. 74. Всички внасяни за разглеждане проекти за решения, мотиви и приложени към тях материали, следва да са в машинно четим формат, освен ако няма обоснована технологична необходимост от друг формат и следва да отговарят на изискванията на чл. 36 от НАРЕДБА за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Чл. 75. (1) Председателят разпределя постъпилите материали между постоянните комисии на Общинския съвет.
(2) Председателят на Общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект на решение или друг акт.
Чл. 76. (1) Проектът за дневен ред и проектите за решения, заедно с мотивите и приложените към тях материали за заседанието на Общинския съвет, се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет в петдневен срок преди неговото провеждане, при спазване на изискванията за защита на личните данни.
(2) По изключение отделни проекти за решения, заедно с мотивите и приложените към тях материали, могат да се предоставят на общинските съветници и на съответното заседание.
Чл. 77. По проекти, които не са внесени от общинската администрация, председателят на Общинския съвет или председателят на водещата комисия могат да искат становище от кмета на общината или на кметството, когато предложението касае компетентността на общинската администрация. Кметът задължително дава становище в срок до две седмици от поискването му.
Чл. 78. (1) Проектите за наредби се приемат на едно четене в едно заседание.
(2) Общинският съвет може да реши наредбите да се приемат на две четения, в едно или две заседания. Тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъждането са направени съществени предложения за изменение и допълнение на проекта.
 (3) При първото четене проектът се обсъжда в цялост. Общинските съветници се произнасят по основните положения на проекта.
Чл. 79. (1) Общинският съвет обсъжда и приема проектите на второ четене глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Ако няма постъпили предложения за промени, Общинският съвет може да реши наредбата да се гласува „ан блок”.
(2) Общински съветник може да обосновава направени предложения в рамките на пет минути за всяко предложение.
(3) Гласуването се извършва по реда на чл. 66, ал. 2.
(4) Проект за решение, декларация и обръщение може да бъде оттеглен от вносителя до поставянето му на гласуване на заседание на Общинския съвет.
Чл. 80. (1) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразни или нецелесъобразни актове на Общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на Общинския съвет и на неговите комисии.
(2) Върнатият за ново обсъждане акт, заедно с мотивите за връщането му, се изпраща на председателя на Общинския съвет в седемдневен срок от получаването му.
(3) Председателят на Общинския съвет разпределя на водещата комисия постъпилото от кмета на общината оспорване на решение на Общинския съвет в тридневен срок от получаването му и възлага изготвяне на становище.
(4) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от Общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
(5) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в седемдневен срок от изтичане на срока по ал. 4, ако в този срок Общинският съвет не се произнесе по него.
(6) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
(7) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(8) Измененият или повторно приетият акт на Общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.
 
Глава девета.
КОНТРОЛ
Чл. 81. (1) Общинските съветници могат да отправят питания до кмета на общината или кметовете на кметства в срок до 8 дни преди насроченото заседание на Общинския съвет.
(2) Питанията трябва да се отнасят до въпроси от дейността на администрацията, за която те отговарят.
Чл. 82. (1) На питанията се отговаря задължително на следващото заседание, освен ако Общинският съвет не реши друго.
(2) Кметовете могат да поискат удължаване на срока, но не повече от едно заседание.
Чл. 83. Питанията се отправят чрез председателя на Общинския съвет в писмена форма и се подписват от общинския съветник. Те трябва да бъдат ясни и точно формулирани, и да не съдържат обвинения.
Чл. 84. (1) Председателят уведомява своевременно кмета за постъпилите питания и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.
(2) Кметът отговаря устно (с писмен вариант на отговора) или писмено, съгласно отправеното питане.
(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.
Чл. 85. Общинските съветници могат писмено да оттеглят питанията си преди получаването на отговор, за което председателят съобщава в началото на заседанието и уведомява кмета.
Чл. 86. (1) След като Общинският съвет пристъпи към разглеждане на питането, вносителят може да го развие в рамките на пет минути.
(2) Във връзка с отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на две минути да изрази своето отношение към отговора. Кметът има право на допълнителен отговор.
Чл. 87. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено, по-рано от 3 месеца след отговора.
(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани несъответствията.
Чл. 88. (1) По предложение на една пета от общинските съветници по питането стават разисквания и се приема решение. Предложенията за разисквания се внасят при председателя на Общинския съвет в писмена форма след приключване на отговора по питането или до десет дни преди началото на следващото заседание.
(2) Разискванията се насрочват за следващото заседание. Разискванията се провеждат по реда, установен в глава шеста на този правилник.
(3) Вносителят на предложението предлага проект за решение. Проекти могат да предлагат и общинските съветници. Когато има повече от едно предложение, те се гласуват по реда на постъпването им, като предложението на вносителя се смята за основно.
Чл. 89. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях веднага след изказванията на гражданите, ако са заявени такива по реда на настоящия правилник.
(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване.
Чл. 90. (1) Кметът на общината организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. Отчетът обхваща решенията на Общинския съвет, договорите и административните актове, издадени в тяхно изпълнение, и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение.
(2) Кметът изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им, като се посочва номерът на решението на Общинския съвет. Звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА води регистър на решенията и на актовете по тяхното изпълнение.
(3) Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари на следващата година.
(4) При издаване на последващи актове на кмета след изпълнени решения на Общинския съвет за разпореждане с общинско имущество по реда на глава IV от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, същите се изпращат в 7-дневен срок на Общинския съвет.
(5) Заповедите на кмета на общината се разпределят от председателя на Общинския съвет на съответната комисия, която е била водеща при приемането на решението, по което е издадена кметската заповед, в тридневен срок от получаването им. Комисията подготвя становище по заповедта, за която счита, че трябва да бъде отменена.
(6) Заповедите, за които съответната комисия предлага да бъдат отменени, се разглеждат на заседание на Общинския съвет в 14-дневен срок.
(7) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от Общинския съвет, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок Общинският съвет може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.
Чл. 91. (1) Пълномощията на кмета на общината или на кметовете на кметства се прекратяват предсрочно на предвидените в чл. 42, ал. 1 от ЗМСМА основания с решение на общинската избирателна комисия.
(2) Когато пълномощията на кмет на община или на кметство са прекратени предсрочно, Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 3а временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира по предложение на общински съветник.
(3) Решенията на Общинския съвет по ал. 2 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
 
Глава десета.
УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
 
Чл. 92. (1) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет. Гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на Общинския съвет и на неговите комисии, като заемат определените от председателя на Общинския съвет или на съответната комисия места.
(2) По време на заседанията гражданите са длъжни да спазват определения ред и да не пречат на провеждането на заседанията.
(3) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.
Чл. 93. (1) Гражданите могат в първите 30 минути от заседанието на Общинския съвет да се изказват, да отправят писмени питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет и кмета на общината, представляващи обществен интерес. Същите следва да са заявили желанието си на председателя на Общинския съвет, но не по късно от два дни преди датата на заседанието. Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на пет минути по реда на постъпване на заявленията.
(2) Гражданите получават отговор на питането по компетентност от кмета на общината или от председателя на Общинския съвет, или председателя на постоянната комисия на следващото редовно заседание на Общинския съвет. При готовност може да бъде отговорено и на заседанието.
(3) На питанията на гражданите се отговаря устно, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.
(4) При извънредни заседания на Общинския съвет гражданите имат право да участват в заседание на Общинския съвет по реда на чл. 93, ал. 1, без предварително да заявяват желанието си в определение в чл. 93, ал. 1 срок.
Чл. 94. (1) В заседанията на комисиите гражданите могат да се изказват само по въпроси, които са включени в дневния ред на комисията.
(2) Редът за изказване се определя от председателя на комисията.
Чл. 95. (1) Председателят на Общинския съвет и председателите на комисиите осигуряват необходимата информация на гражданите за датата, часа и мястото на заседанията на Общинския съвет и съответните комисии.
(2) Информацията се разгласява и чрез интернет страницата на Общинския съвет.
(3) По начина, определен в ал. 2, се предоставя и информацията за приетите решения и другите актове на Общинския съвет, както и за оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорени актове на Общинския съвет.
(4) На всички заседания на Общинския съвет и на неговите комисии може да се осигури преводач с жестомимичен език за хора с нарушен слух, при подадено заявление от гражданите до председателя, не по-късно от седем дни преди провеждане на заседанието.
 
Глава единадесета.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Чл. 96. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да внасят предложения, да присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.
(2) Кметът на общината или упълномощено от него лице подписва и представя становищата, изготвени от общинската администрация, в заседанията на Общинския съвет или на неговите комисии по проекти за решения и други актове.
(3) Общинският съвет не може да откаже разглеждането на въпроси и предложения, които са от негова компетентност, когато са внесени от кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници по реда, установен в този правилник.
(4) Кметът на общината организира изпълнението на решенията на Общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита за това на всеки шест месеца.
Чл. 97. (1) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на Общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и се осигурява достъп на гражданите да се запознаят с тях в рамките на работното време.
(2) На гражданите, желаещи да получат препис от актовете на Общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново.
Чл. 98. (1) Кметът на общината и председателят на Общинския съвет се уведомяват взаимно писмено за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицата, които ще ги заместват през времето на отсъствието им.
(2) Кметът на общината издава заповедите за командировка в чужбина на председателя на Общинския съвет и на кметовете на кметства, а председателят на Общинския съвет издава заповедите за командировка в чужбина на кмета на общината.
Чл. 99. (1) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни райони, кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината, кметовете на кметства или кметските наместници и да определя функциите им.
(2) Предложенията на кметовете на кметства и кметските наместници по ал. 1 се съгласуват и внасят в Общинския съвет от кмета на общината.
Чл. 100. Кметът на общината осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на административното звено в тази област.
Чл. 101. В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено с не по-малко от четирима служители, съгласно чл. 29а от ЗМСМА, което подпомага работата на Общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на Общинския съвет.
Чл. 102. (1) Звеното за подпомагане и осигуряване на работата на Общинския съвет:
 - Подпомага, обезпечава организационно, технически и юридически  дейността на общинския съвет, постоянните комисии и общинските съветници на Великотърновски общински съвет при осъществяване на функциите им;
 - Осъществява административни дейности посредством Информационна система на Общински съвет;
(2) В звеното по ал. 1 могат да бъдат включени експерти и сътрудници на граждански договор, които да подпомагат дейността на Общинския съвет и неговите постоянни комисии.
Чл. 103. (1) Експертното осигуряване на дейността на Общинския съвет и на неговите комисии се подпомага от служителите в общинската администрация.
(2) Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на Общинския съвет и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.
 
Глава дванадесета.
ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
Чл. 104.(1) Международните връзки на Общинския съвет се организират от председателя на Общинския съвет.
(2) Предложение за изпращане на делегации на Общинския съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават съвместно от председателството на Общинския съвет и председателите на съответните постоянни комисии.
Чл. 105. Общинското сътрудничество се осъществява по реда на гл. 8 от ЗМСМА и се одобрява от общинския съвет.
Чл. 106. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на Общинския съвет, съобразно с материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на Общинския съвет срок.
(2) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато предложението не е направено от него.
Чл. 107. Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и общинската администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета.
Чл. 108. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на общината с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.
Чл. 109. Общинският съвет ратифицира всички договори на общината, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.
 
Глава тринадесета.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила след приемането му от Общинския съвет с Решение № 77 и 78/30.01.2020 г. на Великотърновския общински съвет и обявяването му на интернет страницата на Община Велико Търново.
§ 2. С приемането на настоящия правилник Великотърновският общински съвет отменя действащия правилник, приет с Решение № 7 и 8/03.12.2015 г.
§ 3. Въвеждането на видео архив по чл. 54, ал. 1 да стане в шестмесечен срок от приемането на настоящия правилник.
 
 
ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.