Откриване на процедура за съдебни заседатели за Районен съд – Велико Търново

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Решение № 246/27.06.2024 г., Великотърновски общински съвет открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Велико Търново за нов четиригодишен мандат при следните правила за нейното провеждане:

1. Кандидати за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от ЗСВ, да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. да са на възраст от 21 до 68 години;

1.2. да имат настоящ адрес в община Велико Търново, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Велико Търново;

1.3. да имат завършено най-малко средно образование;

1.4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявалия;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Велико Търново;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Велико Търново;

1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към Районен съд – Велико Търново.

 

2. Утвърдените с решението образци на документи, както следва:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (Приложение № 1)

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение № 2);

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение № 3);

2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение № 4);

2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение № 5).

 

3. В срок до 29.07.2024 г. включително, кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Велико Търново, подават в деловодството на Великотърновски общински съвет, в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ 2, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/ ведно със следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки /Приложение № 5/;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие /Приложение № 4/;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 /Приложение № 2/;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ. /Приложение № 3/

 

            Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд– Велико Търново

 

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

 

 

 

Венцислав Спирдонов – Председател на Великотърновски общински съвет

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.