Решения

Актовете на Великотърновски общински съвет могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Велико Търново, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.
Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Великотърновски общински съвет и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Велико Търново без ограничение във времето.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.